Тема 8. Державна реєстрація підприємницької діяльності

Підприємницька діяльність на території України здійснюється в організаційно-правових формах і порядку, встановлених чинним законодавством. Вибір конкретної організаційної форми підприємницької діяльності здійснюється підприємцем самостійно і залежить від багатьох обставин, починаючи від особливостей сфери майбутньої справи та, завершуючи особистими рисами самого підприємця. Найчастіше критеріями вибору форми організації підприємницької діяльності є:

• відповідальність (ставлення підприємця до ризику втрат власного майна у разі невдачі при започаткуванні або діяльності підприємства);

• ситуація з податками (наскільки відрізняються суми податків, що сплачуються при організації підприємництва у різних формах);

• фінансові потреби для започаткування бізнесу (як співвідносяться потрібні обсяги початкового фінансування бізнесу з сумою власних коштів самого підприємця);

• управлінські здібності підприємця (чи є достатніми для збалансованими знання та досвід підприємця щодо всіх функцій управління бізнесом);

• оперативність управління (бізнес, що створюється, потребує помірного, швидкого чи дуже швидкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі);

• можливість зростання (чи є метою створюваного бізнесу розширення його діяльності у майбутньому);

• труднощі з ліквідацією (наскільки важко припинити ділову активність у разі невдачі).

Вибір організаційної форми підприємницької діяльності реалізується через механізм державної реєстрації. За загальними правилами це пов'язано зі створенням юридичної особи, яка виступає у цивільному (господарському) обороті як самостійний суб'єкт майнових відносин. Водночас чинним законодавством України передбачається можливість здійснення громадянами підприємницької діяльності без створення ними юридичної особи. У такому випадку громадянин реєструється як самостійний підприємець (фізична особа). Процедура й послідовність реєстрації підприємців як самостійних суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи не мають суттєвих відмінностей від загальних умов реєстрації господарських суб'єктів.

У всіх відносинах, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, як самостійні підприємці (фізичні особи), так і підприємці, що обрали інші організаційні форми, користуються рівними правами і несуть встановлену законодавством відповідальність перед державою, контрагентами, працівниками тощо.

Основною організаційною формою підприємницької діяльності в Україні є підприємство, яке має правові атрибути, властиві йому як господарському суб'єкту, а саме:

• самостійний баланс;

• розрахунковий та інші рахунки в установах банків;

• печатку зі своїм найменуванням;

• товарний знак (для промислових підприємств).

Дані положення відображають правову природу підприємства як юридичної особи.

За загальним правилом підприємство як юридична особа має не загальну, а спеціальну правоздатність. Воно згідно зі законодавством може мати такі права та обов'язки, які відповідають цілям, завданням і напрямам його діяльності, передбаченими установчими документами.

До загальних умов створення підприємства належить насамперед визначення кола суб'єктів, правоздатних приймати рішення, тобто виступати засновниками.

Відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" існують три категорії суб'єктів, правоздатних виступати засновниками підприємства:

• власник (власники) майна будь-яких видів і розмірів;

• уповноважений власником (власниками) орган або підприємство, організація;

• трудовий колектив у випадку і порядку, передбачених чинним законодавством.

Підставою для створення підприємства є:

• рішення суб'єктів, правоздатних їх приймати;

• примусовий поділ іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України;

• виділення із складу діючого підприємства, організації одного або декількох структурних підрозділів, а також структурних одиниць діючого об'єднання за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним органу.

Якщо для створення та діяльності підприємства потрібні природні ресурси, дозвіл на їх використання видається відповідною Радою народних депутатів, а в передбачених законодавством випадках - Верховною Радою України за поданням первинного природокористувача за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи або відповідної Ради народних депутатів. Підприємству може бути передана у колективну власність або надана у користування, зокрема на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Законом встановлено, що основним документом, на підставі якого діє підприємство, є статут. Він затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств - власником за участю трудового колективу. У статуті підприємства визначаються, власник і найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборчих органів, порядок утворення майна, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. В найменуванні підприємства визначаються його назва, вид та інше.

До статуту можуть входити положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства.

Законодавством передбачається, що для створення підприємства необхідні інші установчі документи, зокрема установчий договір. Види підприємств, для створення яких необхідний установчий договір, встановлюються чинним законодавством.

Установчий договір визначає ряд питань, які знаходять відображення у конкретних домовленостях. До них належать: предмет і ціль діяльності підприємства;

Його юридичний статус; загальний обсяг витрат на підприємство; статутний фонд;

Вклади засновників в уречевленій та вартісній формі; часткова участь засновників у статутному фонді; умови і порядок кредитування; порядок нагромадження та розподілу прибутку; права та обов'язки засновників; структура управління підприємства; порядок оплати праці; комерційна таємниця; суд та арбітражний суд; порядок ліквідації підприємства та інше.

Вимоги до змісту установчих документів господарських товариств визначаються Законом України "Про господарські товариства".

Важливе значення для нормального функціонування ринкової економіки має встановлене законодавством правило, за яким підприємство вважається офіційно створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. З цього моменту воно вступає у господарські відносини як правоздатний суб'єкт, наділений не тільки правами, але й виконуючий відповідні зобов'язання, і несе відповідальність за свої рішення та дії.

Державна реєстрація підприємства здійснюється відповідно до порядку, встановленого для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх організаційної форми і виду власності здійснюється за загальними правилами, за винятком окремих видів суб'єктів підприємництва (банки; засоби масової інформації; фондова біржа тощо), для яких законодавчими актами України встановлений спеціальний порядок її проведення. За загальними правилами державна реєстрація суб'єктів підприємництва здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в районній державній адміністрації за їх місцезнаходженням (місцем проживання).

Для державної реєстрації підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники) або уповноважена ним (ними) особа подає до органу державної реєстрації такі документи:

1. Реєстраційну картку встановленого зразка.

2. Установчі документи:

2.1. Рішення власника (власників) майна про створення суб'єкта підприємництва. Якщо власників два або більше, таким рішенням є установчий договір.

2.2. Статут, що відповідає за структурою створюваній організаційно-правовій формі підприємництва.

3. Документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору.

4. Документ, що засвідчує внесок до статутного фонду в розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

5. Інші документи (у випадках, передбачених чинним законодавством для окремих організаційно-правових форм підприємництва).

У разі реєстрації приватного підприємства рішення власника не додається. Якщо власником (одним із власників) є юридична особа, додатково подається нотаріально завірена копія свідоцтва про її державну реєстрацію. Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Громадянин, який має намір проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку і документ, що засвідчує його особу.

За відповідність установчих документів чинному законодавству і достовірність відомостей реєстраційної картки відповідає заявник.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання інших документів, а також погодження їх з органами виконавчої влади або іншими органами.

Державна реєстрація підприємництва здійснюється протягом не більше п'яти робочих днів. Орган, який здійснює реєстрацію, зобов'язаний упродовж цього терміну видати заявнику свідоцтво і в десятиденний термін подати відомості до відповідної податкової інспекції та органу державної статистики.

Засновник (засновники) підприємництва або уповноважений ним (ними) орган повідомляє реєструючий орган про місцезнаходження суб'єкта підприємництва. При зміні вказаних даних суб'єкт підприємництва повинен у семиденний термін повідомити про це реєструючий орган.

Відмова у державній реєстрації суб'єкта підприємництва може бути тільки за умови порушення встановленого порядку його реєстрації. Відмова у реєстрації за мотивами недоцільності створення не допускається. Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена у судовому порядку.

За державну реєстрацію суб'єкта підприємництва вноситься реєстраційний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України залежно від суб'єкта підприємництва, обраної організаційно-правової форми та сфери підприємницької діяльності.

У таблиці 2.2 наведена схема державної реєстрації підприємництва.

Суб'єкт підприємництва має право відкривати філії (відділення), представництва. Відкриття вказаних підрозділів не потребує державної реєстрації, а передбачає повідомлення про це у реєстраційний орган через внесення відповідної інформації до своєї реєстраційної картки.

 

 

Таблиця 2.2. Загальна схема реєстрації підприємництва

 

№ п/п

Назва етапу

Роботи етапу

Документи етапу

1

2

3

4

1

Рішення про відкриття підприємництва

Здійснення вибору підприємницької діяльності; пошук партнерів; підготовка бізнес-плану

Бізнес-план

2

Збори засновників

Вибір організаційно-правової форми підприємництва; обрання чи призначення керівника підприємства

Витяг з протоколу зборів

3

Підготовка установчих документів

Складання Установчого договору та Статуту підприємства

Установчий договір, Статут підприємства

4

Підготовча робота

Отримання і заповнення бланку реєстраційної картки, бланку заяви на відкриття рахунку в банку, банківських карток

Заповнені реєстраційна картка, заява на відкриття рахунку в банку, банківські картки

5

Нотаріус

Завірення у нотаріуса Статуту підприємства та Установчого договору; затвердження банківської картки у 2-х примірниках із зразками підписів

Завірені нотаріально Статут підприємства, Установчий договір, банківські картки

6

Банк

Формування першого внеску до статутного фонду на тимчасовому розрахунковому рахунку банківської установи; оплата збору за державну реєстрацію

Довідка банківської установи, документ про сплату реєстраційного збору

7

Реєстраційний орган

Подання у державний орган реєстрації: установчих документів (рішення власника майна чи Установчий договір, Статут підприємства), реєстраційної картки, документа про сплату реєстраційного збору, додаткових документів (у разі необхідності)

Установчі документи

 

Продовження табл. 2.2.

 

1

2

3

4

8

Реєстрація

Отримання свідоцтва встановленого зразку про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності протягом 5 робочих днів з моменту подання документів

Свідоцтво про реєстрацію

9

Податкова інспекція

Отримання у районній податковій адміністрації відмітки про реєстрацію для установи банку

Відмітка про реєстрацію

10

Банківська установа

Подання для відкриття рахунку у банку: заяви; нотаріально завірених копій Статуту та Установчого договору; банківської картки, завіреної у нотаріуса, у 2-х примірниках із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки (за наявності); свідоцтва про державну реєстрацію; заяву про оформлення перепусток до банку особам, які будуть працювати з фінансовими документами та отримувати (здавати) готівку

Перепустки до банку, договір із банком па розрахункове обслуговування

11

Районний відділ внутрішніх справ

Подання у РВВС для отримання дозволу на виготовлення печатки та штампів: заяви; витягу із Статуту про право мати банківський рахунок та печатку; зразків (ескізів) печатки та штампів у 2-х примірниках; довідки про відкриття рахунку; копії свідоцтва про держрєєстрацію

Зразки (ескізи) печатки та штампів з відміткою РВВС

12

Виготовлення печатки та штампів

Виготовлення печатки та штампів на основі зразків

Печатка і штампи

 

Продовження табл. 2.2.

 

1

2

3

4

13

Ліцензування

Ліцензування підприємницької діяльності (при необхідності) з оформленням додаткового пакету документів

Ліцензії на здійснення окремих видів підприємництва

 

Перереєстрація суб'єкта підприємництва проводиться у порядку, встановленому для його реєстрації у разі зміни назви суб'єкта підприємництва, форми власності, його організаційної форми. При зміні власника (власників) суб'єкта підприємництва, якщо це не привело до зміни форми власності, перереєстрація не проводиться.

Скасування державної реєстрації здійснюється за особистою заявою суб'єкта підприємництва, а також на підставі рішення суду, арбітражного суду у разі:

• визнання недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству, установчих документів;

• провадження діяльності, яка суперечить установчим документам і чинному законодавству;

• неповідомлення суб'єктом підприємництва про зміну свого місцезнаходження (місця проживання).

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Наверх ↑