Провінційна держава в Канаді Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.12

Курс 4; семестр 8; всього годин - 54; на тиждень - 2 год. (л); 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.01

Мета курсу: довести до студентів особливості розбудови провінційної держави в Канаді та її сучасного стану; поглибити знання студентів з особливостей політичного, економічного та суспільного розвитку кожної провінції та території Канади. Студент повинен уміти: визначати особливості кожної провінції та території; вміти проводити порівняльний аналіз суб'єктів канадської федерації.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.            Україна і світ. - Львів, Військовий інститут, 1997. - 170 с.

2.             Kymlika W. Multicultural Citizenship. - Oxford, 1995.

3.             McFarlane P. Brotherhood to Nationhood. - Toronto, 1993.

4.             The Provintial State in Canada (by K.Brownsey and M.Howlett). - Toronto, 2001.

Викладацький склад:

Козачук Олег Олександрович - асистент.

Методика викладання та методика навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Глобалізація і населення Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.10

Курс 4; семестр 8; всього годин - 54; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/3.03, 6.030405/00/3.11.

Мета курсу: сформувати у студентів знання про демографічні проблеми глобалізації, міграції і інформації у загальному глобалізаційному контексті із спеціальним наголосом на аспектах тендерної глобалізації. Крім цього, у цьому спецкурсі пропонується студентам детальніше визначитися із соціально-економічними наслідками демографічної глобалізації, національними моделями побудови глобального інформаційного суспільства, аспектами глобалізації і трансформації міграційних відносин. Окрема увага у спецкурсі приділяється питанням глобалізації гендерної нерівності, а саме: гендерним наслідкам перетворювальної політики в Європі, гендерним наслідкам реструктуризації українського суспільства і економіки, а також оцінці парадигм економічного розвитку у світлі гендерної нерівності. При опануванні даною дисципліною студенти з- поміж іншого оволодіють знаннями із динаміки чисельності і структури населення у світовому масштабі.

Таким чином, студент після опанування даною дисципліною володітиме достатніми знаннями з проблеми взаємовідносин між процесами глобалізації, а також впливом процесів глобалізації на населення.

Для кращого засвоєння курсу пропонується такі літературні джерела:

1.             Населения и глобализация: 2-е изд. / Н.М.Римашевская, В.Ф.Галецкий, А.А.Овсянников и др. - М.: Наука. 2004. - 322 с.

2.             Валлерстайн И.Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. - СПБ: Университетская книга, 2001 - 416 с.

3.             Василенко И.Н. Политическая глобалистика. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Алгоритм, 2000. - 360 с.

4.             Панарин А.С. Искушения глобализмом. - М.: Из-во ЭКСМО. - Пресс, 2002. - 416 с.

5.             Яковец Ю. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. - М.: Экономика, 2001. - 346 с.

Викладацький склад:

Моцок Віталій Іванович - доцент, кандидат політичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, індивідуальні консультації, дискусії, рольові ігри;

Українсько-канадські міжлюдські та міждержавні стосунки Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.11

Курс 4; семестр 8; всього годин - 30; на тиждень - 2 год. (Л); 1 кредит. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02

Мета курсу: поглибити знання студентів з предмету українсько-канадських стосунків; покращити усвідомлення студентами реалій українців в Канаді та проблем двостороннього характеру. Студент повинен уміти: визначати основні риси та характеристики українсько-канадських стосунків, робити їх аналіз.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.            Дещинський Л. Є., Панлюк А. В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. Ч.1. - Львів, 2002. - 215 с.

2.             Нариси з історії дипломатії України /під ред. Паленко О.І./. - К., Видавничий дім „Альтернативи", 2001. - 736 с.

3.             Fransis, R.D. Destenies. Canadian History Since Confederation. - Nelson, 2004.

4.             Wallace C. Reappraisals in Canadian History. - Scarborough, 1999.

Викладацький склад:

Козачук Олег Олександрович - асистент.

Методика викладання та методика навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Релігійний фактор у житті українців Канади Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.12

Курс 4; семестр 8; всього годин - 54; на тиждень - 2 год., 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/1.06, 6.030405/00/4.03.

Мета курсу: поглибити знання студентів з історії української еміграції, соціально-економічних умов, які сформувались у другій половині ХІХ століття на українських землях і спричинили еміграцію українців до західних країн. Спрямувати самостійну роботу студентів на опрацювання монографічної літератури, документів, матеріалів преси, інтернет-ресурсів із даної проблематики.

При опануванні дисципліною студент повинен розширити і поглибити знання стосовно: причин еміграції українців до Канади, еміграційних факторів періоду дослідження. Студент повинен уміти: аналізувати і співставляти соціально-економічні та політичні фактори, що спричинили масову еміграцію українців з етнічних земель в різні періоди ХХ століття.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань, створивши умови для формування дискусійного погляду на проблеми, що вивчаються.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Ботушанський В.М. Буковинська трудова еміграція в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.// Історичні дослідження. Вітчизняна історія. - К., 1975. - Вип.1. - С. 136-145.

2.             Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. - Чернівці, 1999. - 574с.

3.             Макар В. Вплив історико-політичних та соціальних факторів на склад української еміграції до Канади./ Держава і право. Збірник наукових праць. - вип..17. - К., 2002. - С. 475-481.

4.             Макар Ю. Діяльність агентів по вербовці до Канади на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ - початку ХХст. // Питання історії нового та новітнього часу. - Чернівці, 1994. - С.44-50.

5.             Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западно-украинских землях в период империализма. - Львов, 1983. - С.255.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, колоквіуми, індивідуальні консультації, проведення дискусій у позалекційний час.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑