Соціально-політичні і екологічні наслідки глобалізаційних процесів у сучасному світі

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.07

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/3.04, 6.030405/00/3.09.

Мета курсу: сформулювати у студентів розуміння проблем, які пов'язані із соціальними, політичними і екологічними наслідками процесів глобалізації, які мають місце у сучасному світі. При оволодінні дисципліною студенти матимуть знання з теоретичних положень процесів глобалізації. У даному спецкурсі завертається увага на аналізі концептуальних, економічних, соціальних і культурних трансформацій у сучасному світі під впливом процесів глобалізації. Крім цього студенти ознайомлюються з основними тенденціями процесу глобалізації, різноманітними прогностичними концепціями стратегічного розвитку світу, проблемами цивілізаційної безпеки. Звертається окрема увага студентів на проблеми фінансової, торговельної, культурної глобалізації. Важливим питанням цього спецкурсу є наслідки глобалізаційних процесів у екологічній сфері, а також діяльність антиглобалістьких рухів і організацій. Надзвичайно важливою темою цієї дисципліни є дослідження впливу глобалізаційних процесів на Україну.

Таким чином, студент після опанування даною дисципліною володітиме значними знаннями з проблем соціально-економічних і екологічних наслідків глобалізаційних процесів.

Для кращого засвоєння курсу пропонується такі літературні джерела:

1.             Азроянц Эдуард. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М.: "Новый век", 2002

2.             Василенко И.А. Политическая глобалистика. М.: Логос. 2000.

3.             Глобальные социальные и политические перемены в мире. М., 1997.

4.             Заболотный В.М. Страны Европы в условиях глобализации и перехода к постиндустриальному обществу (90-е гг. ХХ в.), Учебное пособие (в двух частях). - М.: "Уникум-Центр", 2001. - 76 с.

5.             Мартин Г.-П. Шуманн Х. Западня глобализации. - М.: "Альпина", 2001. - 335 с.

6.             Уткин А.Н. Глобализация: процесс и осмысление. - М.: "Аспект", 2002. - 254с.

Викладацький склад:

Моцок Віталій Іванович - доцент, кандидат політичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, індивідуальні консультації, дискусії, рольові ігри;

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Зовнішня політика Канади Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.08

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.11, 6.030405/00/2.02.

Мета курсу: полягає у визначенні особливостей зовнішньої політики Канади, з'ясуванні основних тенденцій внутрішньої політики країни, окреслення можливих шляхів розширення зовнішньополітичних впливів. В контексті поставленої мети студент повинен засвоїти особливості канадсько-американських взаємовідносин; проблеми інформаційної безпеки Канади; концепцію „середньої держави" у зовнішній політиці Канади; взаємозв'язок зовнішньої політики і регіональних конфліктів; допомогу канадської держави міжнародному розвитку; участь Канади в операціях ООН щодо підтримки миру; вплив глобалізації на внутрішню і зовнішню політику канадського суспільства. Студент повинен готувати повідомлення та активно обговорювати окремі проблеми курсу.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Банцекин Н.Б. Внешняя политика Канады и региональные конфликты // США. Канада: ЭПИ.- 1989. - №11 - С. 32-38.

2.             Бодмен Р. Канадская дипломатия и ООН. Тенденции, факторы и подходы // США. Канада: ЭПИ. - 1990. - №12 - С. 32-41.

3.             Федуняк С.Г. Участие Канады в операциях ООН по поддержанию мира // США. Канада: ЭПИ. - 1993. - №8 - С. 97-101.

4.             Тимошенко Н. На найвищому рівні і в повсякденному житті. Деякі особливості офіційного дипломатичного протоколу Канади // Політика і час. - 2001. - №2 - С. 76-80.

5.             Федуняк С.Г. Концепція "середньої держави" у зовнішній політиці Канади // Український історичний журнал. - 1995. - №5 - С. 72-78.

Викладацький склад:

Макух-Федоркова Іванна Іванівна - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, індивідуальні та групові консультації, проведення дискусій та круглих столів, колоквіумів.

НАТО в європейській системі міжнародних відносин: функціонування та тенденції розвитку

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.09

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02, 6.030405/00/2.05.

Мета курсу: поглибити у студентів розуміння зростання вагомості міждержавних організацій типу НАТО в процесах формування сучасних міжнародних відносин; виробити навики аналітичної оцінки міжнародно-правових засад створення й функціонування НАТО як суб'єкта міжнародних відносин. При опануванні даною дисципліною студент повинен вміти: проаналізувати зовнішньополітичні передумови становлення та розвитку блокової системи у повоєнній Європі; розкрити політичні і військові аспекти в діяльності НАТО та місце Альянсу в умовах глобалізації міжнародних відносин; дати оцінку процесу розширення НАТО на Схід; охарактеризувати розвиток взаємостосунків поміж НАТО і Україною, їх динаміку та можливі перспективи.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів бажання до самостійного пошуку відповідей на проблемні питання з даного предмету, сформувати у них дискусійність мислення при роботі з відповідними джерелами.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Меморандум правительства СССР о Северо-атлантическом договоре // Известия. - 1949. - 1 апр..

2.             НАТО. Довідник. - К.: Основа, 1997. - 430 с.

3.             НАТО. Справочник. - Брюссель, 2001. - 672 с.

4.             Давыдов Ю. Россия и НАТО: «После бала» // США: э. п. и. - 1998. - №1.

5.             Давыдов Ю.П. Расширение зоны ответственности Атлантического мира // США, Канада: э. п. к. - 2000. - №3.

6.             Кулик В. Розширення НАТО і позиція України//Політика і час.-1995.-№11

7.             Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1945-70-ті роки.-К., 1999.

8.             Міжнародні відносини та зовнішня політики. 1980-2000 роки. - К., 2001.

Викладацький склад:

Струтинський Владислав Євгенович - доцент, кандидат філософських наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, колоквіуми, презентації, індивідуальні консультації, ділові ігри, дискусії у позалекційний час.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Дипломатія країн великої трійки періоду другої світової війни: аналітика, рішення, наслідки

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.07

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02, 6.030405/00/2.05.

Мета курсу: формування політичного світогляду, набуття, розширення і поглиблення знань студентів з історії дипломатії і міжнародних відносин та формування всебічно розвинутої та соціально-активної особистості. Це передбачає засвоєння студентами знань (основних періодів, подій, процесів та фактів другої світової війни, відносин великих країн, хронології, механізмів прийняття рішень, підписання угод, діяльності визначних постатей періоду), розвиток умінь та навичок студентів (аналізувати процеси, події, факти, дискутувати, самостійного і творчого підходу до проблем минулого та сьогодення, користуватися джерелами та довідниками тощо), засвоєння ними загальнолюдських цінностей, моралі, ідеалів гуманізму та демократії; формування в студентів критичної історичної свідомості як основи всієї суспільної свідомості, громадської позиції.

1.             Министерство иностранных дел СССР. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник документов. - Тт.2-4. - М., 1974 - 1984.

2.             Тегеран, Ялта, Потсдам. Сборник документов. М, 1971.

3.             Черчилль У. Вторая мировая война: /В 3-х книгах/. - М.: Воениздат, 1991. - Кн.1-3.

4.             Жан-Батіст Дюрозель. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К., 1995.

5.             Мальков В.Л. Некоторые соображения о характере Второй мировой войны // Новая и новейшая история. - 1988. - С.100-105.

6.             От "Барбароссы" до "Терминала": Взгляд с Запада. - М., 1988.

7.             Сиполс В.Ч., Челышев И.А. Крымская конференция 1945 год. - М., 1985.

8.             Языкова А.А. Восточная Европа в политике СССР и США (1944-1945) // Новая и новейшая история. - 1993. - №3. - С.68-76.

Викладацький склад:

Стецюк Андрій Володимирович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, колоквіуми, індивідуальні та групові консультації.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Міжнародні відносини в контексті глобального розвитку систем масової комунікації

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.08

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/3.03, 6.030405/00/4.08.

Мета курсу: обгрунтовано концептуалізувати сучасний стан і тенденції глобальних трансформацій систем масової комунікації та їхній вплив на міжнародні відносини і під цим кутом зору розглянути формування й розвиток масовокомунікаційної системи в Україні, а також використання медіа- та віртуальної дипломатії в розробці та реалізації національних стратегічних зовнішньополітичних цілей.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань з даної проблеми, сформувавши у них дискусійність та евристичність мислення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. - К., 1996.

2.             Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. - К.: Освіта, 1999.

3.             Зернецька О.В. Інформація: вільний обмін чи взаємна залежність? Концепції ООН у галузі інформації та комунікації // Політика і час. - 1995. - №6. - С. 50-55.

4.             3ернецька О.В. Новий політичний порядок у Південно-Східній Азії та стратегічні проблеми масової комунікації // Вісник Академії Наук України. - 1992. - №11. - С. 101-103.

5.             Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікації. - К., 1993.

Викладацький склад:

Швидюк Сергій Мирославович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекції, презентації, індивідуальні консультації. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑