ЧАСТИНА Б (СТОСУЄТЬСЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ)

РОЗДІЛ 8

Незалежність

8.1          Незалежність членів групи аудиторів з надання впевненосп*,  фірми,  та, якщо
прийнятно,  фірм мереяа  вщ юпента завдання з надання впевненості*  служить
інтересам громадськості, і тому цього вимагає Кодекс етики.

8.2          Завдання з надання впевненості призначеш шдвишити довіру до інформації про
предмет завдання шляхом оцінювання відповідності цього предмета в усіх суттєвих
аспектах  придатним  критеріям.  Міжнародний  стандарт із  надання  впевненості,
виданий Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, визначає
цілі та елементи завдань з надання впевненості для забезпечення високого або
noMipHoro рівня впевненості. Рада з Міжнародних стандартів аудиту та надання
впевненості опублікувала також окремі стандартні положення для певних завдань з
надання впевненості. Наприклад, Міжнародні стандарти аудиту містять особливі
стандартні положення з аудиторської перевірки (впевненість високого рівня) та огляду
(впевненість помірного рівня) фінансових звітів.

Параграфи 8.3-8.6 запозичені з Міжнародного стандарту аудиту "Надання впевненості"; вони визначають характер завдання з надання впевненості. Тут щ параграфи подано лише для визначення характеру завдання з надання впевненості. Для повного розуміння цілей та елементів завдання з надання впевненості слід звернутися до повного тексту Міжнародного стандарту аудиту "Надання впевненості".

8.3 Чи є певне завдання завданням з надання впевненості, зал ежить від наявності
таких елементів:

а)      тристоронні відносини між:

і) професійним бухгалтером; іі) відповідальною стороною; і) користувачем;

б)      предмет:

в)      відповідні критерії;

г)       процес виконання завдання;
ґ) висловлення думки.

Відповідальна сторона та користувач часто належать до різних організацій, але це не є обов'язковою умовою. Відповідальна сторона та користувач можуть працювати в одній організації, наприклад, головний орган може потребувати впевненості в інформації, що її надає компонент цієї організації. Відносини між відповідальною стороною та користувачем треба розглядати в контексті конкретного завдання.

* Див. "Визначення".

603

8.4 Є багато видів зав дань з надання впевненості, мета яких - надання високого або
помірного рівня впевненості. Такі завдання можуть включати:

       завдання, результатом яких є надання висновку про велику кількість предметів
перевірки (це стосується фінансової та нефінансової інформації);

       завдання з підтвердження та зі складання безпосереднього висновку;

       завдання, результатом яких є надання висновку зовнішнього та внутрішнього
характеру;

       завдання, що їх виконують у приватному або в державному секторі

8.5 Предмет перевірки завдання з надання впевненості може мати різну форму,
наприклад:

       дані (наприклад, історична або прогнозна фінансова інформація, статистична
інформація, показники результатів діяльності);

       системи та процеси (наприклад, система внутрішнього контролю);

       поведінка (наприклад, корпоративне управління, відповідність законодавству,
управління людськими ресурсами).

8.6 Не всі завдання, виконувані професійними бухгалтерами, є завданнями з надання
впевненості. До завдань, які не є завданнями з надання впевненості, але часто
виконуються професійними бухгалтерами, належать такі:

  погоджені процедури;

  складання фінансової та іншої інформації;

  складання податкових декларацій, які не передбачають висловлення думки, а
також консультування з оподаткування;

  консультування з менеджменту;

  шип консультативні послуги.

8.7 Цей розділ Кодексу етики (далі - „цей Розділ") надає концептуальну основу,
побудовану на певних принципах, для визначення, оцінювання та реагування на
загрози для незалежності. Концептуальна основа встановлює принципи, що їх слід
застосовувати членам групи з надання впевненості, фірмам та фірмам мережі, щоб
визначити загрози для незалежності, оцінити значущість цих загроз та, якщо загрози не
е явно незначними, визначити та вжити застережні заходи для усунення загроз чи
зменшення їх до прийнятного рівня. Для визначення того, яких застережних заходів
уживати, необхідне судження. Деякі застережні заходи можуть ліквідувати загрозу,
iHnii - знизити до прийнятного рівня. Цей розділ вимагає від членів групи з надання
впевненості, фірми чи фірми мережі застосування принципів до конкретних обставин,
що  розглядаються.  Мета  наведених  прикладів  -  проілюструвати  застосування
принципів, викладених у цьому Розділі; вони не складалися з метою дати (і не слід
тлумачити їх як) вичерпний перелік усіх обставин, що можуть створювати загрози для
незалежності. Отже, члену групи з надання впевненості, фірмі чи фірмі мережі
недостатньо  просто  дотримуватися  наведених  прикладів,  -  скоріше  ш  слщ
застосовувати принципи цього Розділу до конкретних обставин, з якими вони
стикаються.

604

Концептуальний пщхщ до незалежності

8.8      Незалежність вимагає

а)                   незалежності думки:

це така спрямованість думок, яка дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, який може ставити під загрозу професійне судження, і діяти чесно, з об'єктивністю та професійним скептицизмом;

б)                   незалежності поведінки:

уникнення фактів та обставин, настільки суттєвих, що розсудлива та поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, у тому числі вжиті застережні заходи, обґрунтовано дійшла б висновку, що чесність, об'єктивність чи професійний скептицизм фірми або члена групи з надання впевненості перебувають під загрозою.

8.9                             Уживання самого по собі слова "незалежність" може створювати непорозуміння.
Взяте окремо, слово може призвести спостерігачів до припущення, що особа, яка
здійснює професійне судження, має бути вільною від усіх економічних, фінансових
та інших стосунків. Це неможливо, оскільки кожен член суспільства має стосунки з
іншими особами. Тому значущість економічних, фінансових та інших стосунків
також слщ опшювати з огляду на те, що розсудлива та поінформована третя
сторона,  знаючи  всю  відповідну  інформацію,  обґрунтовано  вважатиме
неприйнятним.

8.10                      Багато різних обставин чи поєднання обставин можуть мати стосунок до цього,
тому, відповідно, неможливо визначити кожну ситуацію, яка створює загрози для
незалежності, та визначити відповідні пом'якшувальні заходи, яких слід ужити.
KpiM того, характер завдань з надання впевненості може бути різним, і тому можуть
існувати різні загрози, що вимагає вживання різних застережних заходів. Отже,
концептуальна основа, яка вимагає вщ ф1рм та членів груп з надання впевненості
визначати, оцінювати та вирішувати проблеми загрози для незалежності, а не
просто дотримуватися конкретних правил, що можуть бути довільними, служить
інтересам громадськості.

8.11                      Цей Розділ базується на концептуальному підході, що враховує загрози для
незалежності,  вжиті застережні заходи та інтереси громадськості.  За таким
підходом, фірми та члени груп з надання впевненості беруть на себе зобов'язання
визначати  та  оцінювати  обставини  і  стосунки,  які  створюють  загрози  для
незалежності, і вживати відповідні заходи для усунення таких загроз чи зменшення
iix до прийнятного рівня за допомогою запобіжних заходів. Крім визначення та
оцінювання взаємовідносин між фірмою, фірмами мережі, членами групи з надання
впевненості та клієнтом, слід ураховувати, чи створюють загрози для незалежності
взаємовідносини між особами, які не є членами групи з надання впевненості, та
клієнтом з надання впевненості.

8.12                      Цей Розділ надає концептуальну основу принципів, що їх повинні застосовувати
члени груп з надання впевненості, фірми та фірми мережі для визначення загроз,
оцінювання їх значущості та, якщо загрози не є явно незначними, визначати та
вживати застережні заходи для усунення загроз чи зменшення їх до прийнятного

605

рівня, який не створює загрозу для незалежності думки та незалежності поведінки.

8.13                      Принципи цього Розділу застосовують до всіх завдань з надання впевненості.
Характер загроз для незалежності та прийнятні застережні заходи, необхідні для
усунення загроз чи зменшення їх до прийнятного рівня, варіюються залежно від
характеристик окремого завдання: чи є завдання з надання впевненості завданням
аудиторської перев1рки* або іншим типом завдання; у випадку завдання з надання
впевненості, яке не є завданням аудиторської перевірки, - від мети, предмета та
користувачів висновку. Тому фірмі слщ ощнювати відповідні обставини, характер
завдання з надання впевненості та загрози для незалежності, вирішуючи, чи
доцільно приймати або продовжувати завдання, а також характер запобіжних
заходів і чи потрібно конкретній особі бути членом групи з надання впевненості.

8.14                      Завдання з аудиторської перевірки надає впевненість великш кшькосп потенційних
користувачів; отже, крім незалежності думки, особливе значення має незалежність
поведінки. Відповідно, щодо клієнтів з аудиту*, необхідно, щоб члени групи з
надання впевненості, фірма та фірми мережі були незалежними від клієнта з аудиту.
Подабш м1ркування у випадку завдання з надання впевненості, що надається
клієнтам з надання впевненості, які не є клієнтами з аудиту, вимагають, щоб члени
групи з завдання надання впевненості та фірма були незалежними вщ юпента не з
надання впевненості. У випадку таких завдань слід ураховувати будь-які загрози,
що,  як  фірма  має  підстави  вважати,  можуть  виникнути  через  інтереси  та
взаємовідносини фірммережі.

8.15                      У випадку висновку з надання впевненосп кшентов1 з надання впевненості, який не
е клієнтом з аудиту, спеціально призначеного для обмеженого користування
визначеними користувачами, вважається, що користувачі висновку обізнані з
метою, предметом та обмеженнями висновку, оскільки вони брали участь у
встановленні характеру та обсягу шструкцш ф1рми з надання послуг, включаючи
критерії, за якими слід оцінювати предмет завдання. Ця обізнаність та розширені
можливосп ф1рми повідомляти про застережні заходи всім користувачам висновку
підвищує  ефективність  застережних  заходів  для  забезпечення  незалежності
поведінки. Такі обставини фірма може враховувати при оцінюванні загроз для
незалежності та розгляді відповідних застережних заходів, необхідних для усунення
загроз чи зменшення їх до прийнятного рівня.  Щонайменше потрібно буде
застосовувати положення цього Розділу при оцінюванні незалежності членів групи
з надання впевненості та їхніх близьких та найближчих родич1в*. Далі, якщо
фірма має суттєвий фінансовий штерес*, прямий чи непрямий, у компанії клієнта з
надання впевненості, то загроза власного інтересу, що виникла,  може бути
настільки значною, що жодний застережний захід не зменшить її до прийнятного
рівня. Достатнім може бути обмежений розгляд будь-яких загроз, викликаних
тересами та стосунками фірм мережі

8.16                      Відповідно:

    якщо завдання з надання впевненості виконується для клієнта з аудиту,
необхідна незалежність членів групи з надання впевненості, фірми та фірм
мережі
вщ кшента;

    якщо завдання з надання впевненості виконується для клієнтів, які не є

*Див. "Визначення".

*Див. "Визначення".

*Див. "Визначення".

606

клієнтами з аудиту, коли висновок спеціально призначений для обмеженого користування визначеними користувачами, необхідна незалежність членів групи з надання впевненості та фірми від клієнта;

• якщо завдання з надання впевненості виконується для клієнтів, які не є клієнтами з аудиту, коли висновок спеціально призначений для обмеженого користування визначеними користувачами, необхідна незалежність членів групи з надання впевненосп вщ юпента. Крім цього, фірмі не треба мати прямий чи непрямий фінансовий штерес* у компанії клієнта.

Ці вимоги до незалежності при виконанні завдань з надання впевненості можна проілюструвати таким чином:

 

 

Клієнт

Тип завдання з надання впевненості

Аудит

Не аудит: необмежене користування

Не аудит: обмежене користування

Клієнт з аудиту

Група з надання впевненості, фірма та фірми мережі

Клієнт з надання впевненості, який не єклієнтом з аудиту

 

Група з надання впевненості та фірма

Групаз надання впевненості та фірма не мають суттєвого фінансового інтересу

8.17                      Загрози та застережні заходи, визначені в цьому Розділі, розглядаються, як правило,
у контексп iHrepeciB або стосунків між фірмою, фірмами мережі, членом групи з
надання впевненості та клієнтом з надання впевненості. Якщо клієнт з аудиту
зареєстрований на біржі, вщ ф1рми та будь-яких фірм мережі вимагається розгляд
iHTepecie та стосунків, що мають стосунок до об'єктів господарювання, зв'язаних із
суб'єктом. В ідеальному випадку такі суб'єкти господарювання та інтереси і
стосунки слід визначати заздалегідь. Для всіх інших клієнтів з надання впевненості,
коли група з надання впевненості має підстави вважати, що зв'язаний суб'єкт
господарювання*  такого  клієнта  з  надання  впевненостіп  ідлягає  оцінці
незалежносп ф1рми від клієнта, групі з надання впевненості слід розглянути такий
зв'язаний суб'єкт господарювання при оцінюванні незалежності та вживанні
відповідних застережних заходів.

8.18                      Оцінку загроз для незалежності та подальші заходи слщ пщтверджувати доказами,
отриманими до прийняття завдання та протягом його виконання. Зобов'язання
зробити таку оцінку та вжити заходів виникає, якщо фірма, фірми мережі чи група з
надання впевненості знають (чи від яких обґрунтовано очікується, що вони знають)
про обставини чи стосунки, які можуть створювати загрозу для незалежності.
Можуть  траплятися  випадки,  коли  фірма,  фірма  мережі  чи  окрема  особа

*Див. "Визначення".

*Див. "Визначення".

607

ненавмисно порушують вимоги цього Розділу. Якщо відбувається таке ненавмисне порушення, воно, як правило, не становитиме загрози для незалежності стосовно клієнта з надання впевненості за умови наявності у фірми політики та процедур контролю якості для сприяння незалежності. Коли таке порушення виявляють, його негайно виправляють та вживають необхідні застережні заходи.

8.19    У тексті цього Розділу постійно згадуються значні та явно незначні загрози при
оцінюванні  незалежності.  Розглядаючи  значущість  будь-якого  конкретного
питання, слід ураховувати яюсш та кшыасш фактори. Питання слід уважати явно
незначним, тільки якщо можна думати, що воно тривіальне і не стосується справи.

Мета і структура цього Розділу

8.20    Мета цього Розділу - надати допомогу фірмам та членам груп з надання
впевненості щодо:

а)            визначення загроз для незалежності;

б)            оцінювання, чи є щ загрози явно незначними;

в)            визначення та вживання відповідних застережних заходів для усунення чи
зменшення загроз до прийнятного рівня у випадках, коли загрози не є явно
незначними.

У ситуаціях відсутності застережних заходів для зменшення загрози до прийнятного рівня едшп можлив1 заходи - ліквідувати діяльність чи інтерес, що створюють загрозу, або відмовитися від прийняття чи продовження завдання з надання впевненості.

8.21                      Цей Розділ окреслює в загальних рисах загрози для незалежності (параграфи 8.28-
8.33). Потім дається аналіз застережних заходів, які здатні усунути щ загрози або
зменшити їх до прийнятного рівня (параграфи 8.34-8.47). Він закінчується кількома
прикладами того, як слід застосовувати цей концептуальний підхід до незалежності
за конкретних обставин та в конкретних стосунках. У прикладах розглядаються
загрози для незалежності, які можуть бути спричинені конкретними обставинами та
стосунками (параграфи 8.100 і далі). Для визначення відповідних застережних
заходів з усунення загроз для незалежності або зменшення їх до прийнятного рівня
використовують  професійне  судження.  У  деякий  прикладах  загрози  для
незалежності настільки суттєві, що єдино можливі заходи - ліквідувати діяльність
чи інтерес, що створюють загрозу, або відмовитися від прийняття чи продовження
завдання з надання впевненості. В інших прикладах загрозу можна усунути або
зменшити до прийнятного рівня шляхом уживання застережних заходів. Приклади
не є вичерпними.

8.22                      Якщо загрози для незалежності, що не є явно незначними, визначеш i фірма
вирішує прийняти або продовжувати завдання з надання впевненості, це рішення
слід оформити документально. Цей документ має містити опис визначених загроз та
застережних заходів, ужитих для усунення або зменшення загроз до прийнятного
рівня.

8.23                      Оцінка значущості будь-яких загроз для незалежності та застережних заходів,
необхідних для зменшення будь-яких загроз до прийнятного рівня, має враховувати

громадськості. Певні суб'єкти господарювання можуть становити значний

608

громадський інтерес через те, що вони мають багато акціонерів унаслідок своєї діяльності, розміру чи корпоративного статусу. Прикладами таких суб'єктів господарювання можуть бути зареєстровані на біржі компанії, кредитні установи, страхові компанії та пенсійні фонди. Через великий інтерес громадськості до фінансових звітів зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання у певних параграфах цього Розділу йдеться про додаткові питання, доречні для аудиторської перевірки зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання. Слід також розглянути застосування принципів, викладених у цьому Розділі у зв'язку з аудиторською перевіркою зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання, щодо інших клієнтів з аудиту, які можуть становити значний громадський інтерес.

Національні перспективи

8.24                      Цей Розділ установлює концептуальну основу вимог щодо незалежності для
завдання з надання впевненості, тобто міжнародні стандартні положення, на яких
слщ грунтувати національні стандарти. Відповідно, жодній країні - членові МФБ чи
фірмі не дозволяється застосовувати менш суворі стандартні положення, ніж
викладені в цьому Розділі. Проте, якщо країнам - членам МФБ чи фірмам
заборонено виконувати вимоги певних частин цього Розділу внаслідок законів чи
нормативних актів, ш слщ виконувати вимоги всіх інших частин цього Розділу.

8.25                      Певні  приклади  цього  Розділу  показують,  як  застосовувати  принципи  до
аудиторських завдань щодо зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання*.

Якщо країна - член МФБ обирає не розрізняти завдання з аудиту щодо зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання від інших завдань з аудиту, приклади, що стосуються зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання, слід розглянути з метою застосування в усіх завданнях з аудиту.

8.26                      Коли фірма виконує завдання з надання впевненосп вщповщно до Міжнародного
стандарту "Завдання з надання впевненості" або певних стандартних положень про
завдання з надання впевненості, опублікованих Радою з Міжнародних стандартів
аудиту, та завдання з надання впевненості (наприклад, аудиторську перевірку чи
огляд фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів аудиту), члени
групи з надання впевненосп i фірма мають виконувати вимоги цього Розділу, якщо
законодавство чи нормативні акти не забороняють дотримуватися певних частин
цього Розділу. У таких випадках члени групи з надання впевненості та фірма мають
виконувати вимоги всіх інших частин цього Розділу.

8.27                      У деяких країнах чи культурах, можливо, встановилося, законодавчо чи через
загальну практику, визначення стосунків, що відрізняються від використаних у
цьому Розділі. Наприклад, деякі національні законодавчі чи регулювальні органи
могли встановити переліки осіб, яких слід уважати близькими родичами, що
відрізняються від визначень у цьому Розділі. Фірми, фірми мережі та члени груп із
надання  впевненості  повинні  знати  про  таю  вщмшносп  та  дотримуватися
суворіших вимог.

* Див. "Визначення".

609

Загрози для незалежності

8.28                      На незалежність потенційно впливають загрози власного інтересу, власної оцінки,
захисту, особистих та сімейних стосунків і тиску.

8.29                      Загроза власного інтересу буває тоді, коли фірма чи член групи з надання
впевненості може отримувати вигоди внаслідок фінансового інтересу до клієнта з
надання впевненості чи конфлікту власних інтересів із ним.

Приклади обставин, які можуть створювати таку загрозу, включають таке (але не обмежуються ним):

а)            прямий фінансовий інтерес або суттєвий непрямий фінансовий інтерес до
клієнта з надання впевненості;

б)           позики або гарантії, що їх надає або отримує клієнт з надання впевненості чи
будь-хто з його директорів або посадових осіб *;

в)            неналежна залежність  загальної  суми  гонорару  від  клієнта з  надання
впевненості;

г)            занепокоєння щодо можливості втратити завдання;

ґ) наявність тісних ділових стосунків із клієнтом з надання впевненості;

д)            майбутнє працевлаштування в компанії клієнта з надання впевненості;

е)            умовні гонорари, що стосуються завдань з надання впевненості.

8.30   Загроза  власної  оцінки  буває   тоді.  коли  1)  продукт  чи  судження  у
попередньому завданні з надання впевненості або завданні, не пов'язаному з
наданням упевненості, треба оцінити повторно, щоб отримати висновки про
завдання з надання впевненості; або 2) якщо член групи з надання впевненості
раніше  був  директором,  посадовою  особою  чи  працівником,  який  міг
здійснювати  прямий  і  значний  вплив  на  предмет  завдання  з  надання
впевненості.

Приклади обставин, які можуть створювати таку загрозу, включають таке (але не обмежуються ним):

а) член групи з надання впевненосп е або нещодавно був директором чи посадовою особою клієнта з надання впевненості;

б) член групи з надання впевненосп е або нещодавно був працівником клієнта з надання впевненосп i міг здійснювати прямий і значний вплив на предмет завдання з надання впевненості;

в)            надання  послуг для  клієнта з  надання  впевненості,  які  безпосередньо
впливають на предмет завдання з надання впевненості;

г)            підготовка  вихідних  даних,  які  використовувалися  для  складання

* Див. "Визначення".

610

фінансових звітів чи підготовки інших записів, що є предметом завдання з надання впевненості.

8.31     Загроза захисту буває тоді, коли фірма або член групи з надання впевненості
просуває - чи може сприйматись як така (такий), що просуває - позицію чи
думку клієнта таким чином,  що це може  (чи сприймається,  ніби може)
створити загрозу для об'єктивності. Наприклад, це може бути випадок, коли
фірма або член групи з надання впевненосп пщпорядковували своє судження
судженню клієнта.

Приклади обставин, які можуть створювати таку загрозу, включають таке (але не обмежуються ним):

а)            здійснення операцій або рекламування акцій чи інших цінних паперів
клієнта з надання впевненості;

б)           виконання ролі адвоката за дорученням клієнта з надання впевненості в
судовій справи або при вирипент сшрних питань із третіми сторонами.

8.32     Загроза особистих та сімейних стосунків буває тоді, коли завдяки тісним
стосункам з клієнтом, посадовими особами чи працівниками фірма або член
групи з надання впевненості занадто співчуває інтересам клієнта.

Приклади обставин, які можуть створювати таку загрозу, включають таке (але не обмежуються ним):

а)            член групи з надання впевненості має найближчого родича* або близького
родича,  який  є  директором  або  посадовою  особою  клієнта  з  надання
впевненості;

б)           член групи з надання впевненості має найближчого родича або близького
родича, який, як працівник клієнта з надання впевненості, може справляти
прямий та значний вплив на предмет завдання з надання впевненості;

в)            колишній партнер фірми є директором або посадовою особою клієнта з
надання впевненості чи працівником, який може справляти прямий та значний
вплив на предмет завдання з надання впевненості;

г)            тривалі стосунки старшого члена групи з надання впевненості з клієнтом із
надання впевненості;

ґ) прийняття подарунків та знаків гостинності, якщо їхня цінність не є явно незначною, від клієнта з надання впевненості, його директорів, посадових oci6 чи працівників.

8.33     Загроза тиску буває тоді, коли член групи з надання впевненості утримується від
об'єктивних  дій  чи  здійснення  професійного  судження  під  загрозами,
фактичними чи відчутними, з боку директорів, посадових осіб чи працівників
клієнта з надання впевненості.

Приклади обставин, які можуть створювати таку загрозу, включають таке (але не обмежуються ним):

* Див. "Визначення".

611

а)            загроза заміни через незгоду із застосуванням облікового принципу;

б)           тиск  із  метою  неналежного  заниження  обсягів  виконаної роботи  для
зменшення суми гонорарів.

Застережні заходи

8.34         Фірма  та  члени  групи  з  надання  впевненості  зобов'язані  залишатися
незалежними, враховуючи умови, у яких вони здійснюють практику, та наявні
застережні заходи для усунення загроз чи зменшення їх до прийнятного рівня.

8.35                      Коли загрози визначені не як явно незначні, слід визначити застережні заходи
та вжити їх для усунення загроз чи зменшення їх до прийнятного рівня. Таке
рішення слід оформляти документально. Характер застережних заходів, яких
слід уживати, буде різним за різних обставин. Завжди слід ураховувати, щó
саме  розсудлива  та  поінформована  третя  сторона,  знаючи  всю  відповідну
інформацію,  у  тому  числі  застережні  заходи,  обґрунтовано  вважатиме
неприйнятним. На розгляд впливатимуть такі питання, як значущість загрози,
характер завдання з надання впевненості, потенційні користувачі звіту з надання
впевненості та структура фірми.

8.36         Застережні заходи можна поділити на три великі категорії:

а)            застережні заходи, встановлені професійною організацією, законодавчим чи
регулювальним органом;

б)            застережні заходи в компанії клієнта з надання впевненості;

в)            застережні заходи в межах власних систем та процедур фірми.

ipMi та членам групи з надання впевненості слщ вщдбрати застережні заходи для усунення чи зменшення загроз для незалежності, які не є явно незначними, до прийнятного рівня.

8.37    Застережні заходи,  встановлені професійною організацією, законодавчим чи
регулювальним органом, охоплюють таке:

а)            вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду для набуття статусу
професіонала;

б)           вимоги подальшої професійної освіти;

в)            професійні стандарти та моніторинг і розгляд дисциплінарних порушень;

г)            зовнішній огляд системи контролю якосп ф1рми;

ґ) законодавство, що регулює вимоги до незалежносп ф1рми.

8.38    Застережні заходи у клієнта охоплюють таке:

а) коли  управлінський  персонал  клієнта  призначає  фірму,  призначення

612

затверджують чи ухвалюють шип особи, а не управлінський персонал;

б)           клієнт з надання впевненості має кваліфікованих працівників, які приймають
управлшсьм рпнення;

в)            політика та процедури, ям пщкреслюють відповідальність клієнта з надання
впевненості за достов1рш фшансов1 звіти;

г)            внутрішні  процедури,  які  забезпечують  об'єктивність  вибору  щодо
доручення зав дань, не пов'язаних з наданням впевненості;

ґ) структура корпоративного управління, наприклад, аудиторський комітет, який забезпечує відповідний нагляд та повідомлення про послуги фірми.

8.39                      Аудиторські комітети можуть відігравати важливу роль у корпоративному
управлінні, якщо вони не залежать від управлінського персоналу клієнта та
можуть  допомагати  Раді  директорів  переконатись  у  тому,  що  фірма  є
незалежною  при  виконанні  аудиторських  функцій.  Між  фірмою  та
аудиторським  комітетом  (чи  іншим  органом  управління,  якщо  такого
аудиторського   комітету   немає)   зареєстрованих   на  біржі   суб'єктів
господарювання  слід  здійснювати  регулярний  обмін  інформацією  щодо
взаємовідносин та інших питань, які, на думку фірми, можна обґрунтовано
вважати такими, що стосуються незалежності.

8.40         Фірми мають установлювати політику та процедури, що стосуються обміну
інформацією  про  незалежність  з  аудиторськими  комітетами  чи  іншим
управлінським персоналом найвищого рівня. У разі аудиторської перевірки
зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання фірма має повідомляти в
усній та письмовій формі, щонайменше раз на рік, про стосунки та шип
питання між фірмою, фірмами мережі та клієнтом з аудиту, які, за професійним
судженням  фірми,  можна  обґрунтовано  вважати  такими,  що  стосуються
незалежності. Питання, про які слід повідомляти, будуть різними в кожному
конкретному  випадку;  рішення  слід  приймати  фірмі,  але,  як  правило,
повідомлення стосуватимуться проблем, викладених у цьому Розділі.

8.41                      Застережні заходи у власних системах та процедурах фірми можуть включати
встановлені на фірмі застережні заходи, наприклад, такі:

а)            керівництво фірми підкреслює важливість незалежності та сподівання, що
члени групи з надання впевненосп д1ятимуть в інтересах громадськості;

б)           політика та процедури щодо впровадження та моніторингу контролю якості
виконання завдань з надання впевненості;

в)            документально затверджена політика щодо незалежності з визначенням
загроз для незалежності, оцінюванням значущості цих загроз та визначенням
i вживанням застережних заходів для усунення чи зменшення загроз, які є
явно незначними, до прийнятного рівня;

г)            внутрішня політика та процедури для моніторингу дотримання політики та
процедур фірми, пов'язаних з незалежністю;

ґ) політика та процедури, які надаватимуть можливість визначати інтереси чи

613

стосунки між фірмою чи членами групи з надання впевненості та клієнтами з надання впевненості;

д)            політика та процедури для моніторингу та, при потребі, управління довірою
до
надходжень, отриманих від одного клієнта з надання впевненості;

е)             використання різних партнерів та груп з окремими лініями звітності про
надання послуг, не пов'язаних з наданням впевненості, клієнтові з надання
впевненості;

є) політика та процедури, що забороняють особам, які не є членами групи з надання впевненості, впливати на результати завдання з надання впевненості;

ж)своєчасне повідомлення політики та процедур фірми та будь-яких змін до них усім партнерам та фахівцям, включаючи відповідну підготовку та навчання;

з) призначення особи з вищого управлінського персоналу відповідальною за нагляд за адекватним функціонуванням системи застережних заходів;

и) засоби надання консультацій партнерам та фахівцям тих клієнтів з надання впевненості та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, від котрих вони повинні бути незалежними;

і) механізм розгляду дисциплінарних порушень для покращення дотримання політики та процедур;

ї) політику та процедури з надання повноважень персоналові повідомляти вищі рівні фірми про будь-які проблеми щодо незалежності та об'єктивності, що викликають занепокоєння; це охоплює також інформування персоналу про доступні для нього процедури.

8.42 Застережні заходи в межах власних систем та процедур фірми можуть включати конкретні застережні заходи щодо завдань, наприклад, такі:

а)             залучення додаткового професійного бухгалтера для огляду виконаної
роботи чи іншої консультації в разі потреби. Ця особа може бути не з фірми
чи
фірми мережі або з фірми чи фірми мережі, яка не має стосунків з групою
з надання впевненості;

б)            консультації третьої сторони, наприклад, комітету незалежних директорів,
регулювального органу професії чи іншого професійного бухгалтера;

в)             ротація вищого персоналу;

г)             обговорення питань незалежності з аудиторським комітетом чи іншим
найвищим управлінським персоналом;

ґ) розкриття інформації аудиторському комітетові чи іншому найвищому управлінському персоналу про характер наданих послуг та нарахований гонорар;

614

д)            політика та процедури для забезпечення того, щоб члени групи з надання
впевненості не приймали управлінських рішень для клієнта з надання
впевненосп
i не брали на себе відповідальність за них;

е)            залучення іншої фірми до виконання чи повторного виконання частини
завдання з надання впевненості;

є) залучення іншої фірми до повторного виконання послуг, не пов'язаних із наданням впевненості, в обсязі, необхідному для прийняття на себе відповідальності за такі послуги;

ж)виключення особи з групи з надання впевненості, якщо фшансов1 штереси чи взаємовідносини цієї особи створюють загрозу для незалежності.

8.43    Якщо наявні застережні заходи, подібні до наведених вище, недостатні для
усунення або для зменшення загроз для незалежності до прийнятного рівня або
якщо фірма вирішує не ліквідовувати діяльність чи інтереси, що створюють
загрозу, єдиним напрямом дій може бути відмова від виконання чи скасування
завдання з надання впевненості.

Період виконання завдання

8.44         Члени групи з надання впевненосп i фірма мають бути незалежними від
клієнта з надання впевненості протягом періоду виконання завдання з надання
впевненості. Період виконання завдання починається, коли група з надання
впевненості починає виконувати послуги з надання впевненості, і закінчується,
коли надається висновок з надання впевненості, за винятком випадків, коли
завдання з надання впевненості періодично повторюється. Якщо очікується, що
завдання  з  надання  впевненості  повторюватиметься,  період  виконання
завдання закінчується,  коли будь-яка сторона повідомляє  про закінчення
професійних взаємовідносин чи про надання кінцевого висновку з надання
впевненості, незалежно від того, яка з цих подш вщбуваеться пізніше.

8.45                      У разі виконання завдання з аудиту період виконання завдання включає період,
що його охоплюють фінансові звіти, про які фірма надає висновок. Коли
суб'єкт господарювання стає клієнтом з аудиту протягом періоду, охопленого
фінансовими звітами, про яю ф1рма надаватиме висновок, або пізніше, фірма
повинна розглянути,  чи  можуть  створюватися  загрози  для  незалежності
внаслідок:

•             фінансових чи ділових відносин з клієнтом з аудиту протягом періоду,
охопленого фінансовими звітами, про які фірма надаватиме висновок, або
пізніше, але до прийняття завдання з аудиту

або

•             попередніх послуг, наданих клієнтові з аудиту.

Подібно до цього, у разі виконання завдання з надання впевненості, яке не є завданням з аудиту, фірмі слід розглянути, чи можуть будь-які фінансові чи ділові відносини або попередні послуги створити загрози для незалежності.

8.46   Якщо послуги, не пов'язані з завданням з надання впевненості, були надані

615

клієнтові з аудиту протягом періоду, охопленого фінансовими звітами, чи пізніше, але до початку надання професійних послуг у зв'язку з аудиторською перевіркою і такі послуги були б заборонені протягом періоду виконання завдання, слід розглянути загрози для незалежності (якщо вони є), що виникають через такі послуги. Якщо загроза не є явно незначною, слід розглянути та вжити, при потребі, застережні заходи для зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

       обговорення питань незалежності, пов'язаних із наданням послуг, які не є
наданням упевненості,  з  найвищим управлінським персоналом клієнта,
наприклад, аудиторським комітетом;

       отримання підтвердження вщ юпента з аудиту щодо відповідальності за
результати послуг, які не є наданням упевненості;

       усунення від участі в завданні з аудиту персоналу, який надавав послуги, що
не є наданням упевненості;

       залучення іншої фірми для огляду результатів послуг, що не є наданням
упевненості, в обсязі, необхідному для того, щоб вона могла взяти на себе
відповідальність за такі послуги.

8.47     Послуги, що не є наданням упевненості, надані незареєстрованому на біржі
клієнтові з аудиту, не завдадуть шкоди незалежносп ф1рми, коли клієнт стає
зареєстрованим на біржі, за таких умов:

       попередні послуги, що не є наданням упевненості, дозволені згідно з цим
Розділом, для незареєстрованих на біржі клієнтів з аудиту;

       послуги закінчаться  в  межах розумного  періоду з  моменту реєстрації
клієнта,  якщо  вони  не  дозволяються,  згідно  з  цим  Розділом,  для
зареєстрованих на біржі клієнтів;

       фірма запровадила відповідні застережні заходи для усунення будь-яких
загроз для незалежності, що виникають через попередні послуги, або для
зменшення їх до прийнятного рівня.

Дата набрання чинності

8.48     Цей Розділ застосовується до завдань з надання впевненості, якщо висновок
про надання впевненості датований 31 січня 2004 р. або пізніше. Застосування
до вказаної дати заохочується.

616

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑