Визначення

У цьому Кодексі етики професійних бухгалтерів наведені далі терміни виділяються напівжирним шрифтом, якщо вони зустрічаються в тексті вперше; щ термши мають такі значення:

Реклама


(Advertising) Надання громадськосп шформаци щодо послуг або кваліфікації професійних бухгалтерів-практиків для забезпечення професійного бізнесу

KnieHT з аудиту  (Audit client)

Суб'єкт господарювання, стосовно якого фірма виконує завдання з аудиторської перевірки. Якщо клієнт з аудиту - зареєстрований на біржі суб'єкт господарювання, до його складу завжди входять зв'язані суб'єкти господарювання

 

Клієнт з

(Assurance

надання

client)

впевненості

 

Завдання з

(Assurance

надання

engagement)

впевненості

 

Суб'єкт господарювання, стосовно якого фірма виконує завдання з надання впевненості

Завдання, що виконується для надання:

а) високого рівня впевненості в тому, що предмет
nepeBipKH  відповідає  в  усіх  суттєвих  аспектах
визначеним прийнятним критеріям;

б) помірного рівня впевненості в тому, що предмет
nepeBipKH  викликає довіру (вірогідний) за таких
обставин.

Це означатиме виконання завдання відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, виданих Комітетом з міжнародної практики аудиту, або до конкретних стандартів завдань з надання впевненості, виданих Комітетом з міжнародної практики аудиту, наприклад, з аудиторської перевірки або огляду фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів аудиту

Група з надання впевненості

(Assurance    а) усі професіонали, що беруть участь у завданні з
team)                         надання впевненості;

б) усі інші працівники фірми, які можуть безпосередньо впливати на результат завдання з надання впевненості, у тому числі працівники, які:

         надають  рекомендації  щодо  компенсації
партнерові з завдань з надання впевненості
або здійснюють прямий нагляд, управління
чи контроль діяльність за таким партнером
у зв'язку з виконанням завдання з надання
впевненості. Для досягнення цілей завдання
з  надання  впевненості  до  складу  групи
входять  також  усі  працівники  на  всіх
послідовно вищих рівнях після старшого
партнера  із  завдання  до  президента
(директора) компанії;

         надають консультації стосовно конкретних
технічних чи галузевих проблем, операцій
чи подій при виконанні завдання з надання
впевненості;

586

•  здійснюють контроль якості при виконанні

завдання з надання впевненості;

в) працюють у фірмі мережі, та, з погляду клієнта з аудиту, можуть безпосередньо впливати на результат завдання з надання впевненості

Завдання з            (Audit                  Завдання з надання впевненості забезпечує високий

аудиту                  engagement)   рівень упевненості в тому,  що  фінансові звіти не

містять суттєвих викривлень, наприклад, завдання відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Воно охоплює також "обов'язковий аудит", який виконується згідно з вимогами національного законодавства чи інших нормативних актів

Рахунок клієнта  (Client Account)

Будь-який банківський рахунок, який використовується лише для банківського обслуговування платіжних засобів клієнтів

Платіжні засоби

(Clients'                                            Будь-які платіжні засоби (у тому числі розпорядчі

Monies)                                            документи,  наприклад,  переказні  векселі  ,прості

векселі, а також розпорядчі документи, що їх можна конвертувати в гроші, наприклад, облігації на пред'явника), отримані професійним бухгалтером-практиком для зберігання або оплати згідно з вказівкою особи, від якої (чи від імені якої) їх отримано

Близький родич  (Close family)

Батько (мати), матеріально незалежна дитина або рідний брат (рідна сестра)

Прямий

фінансовий

inrepec

(Direct                                             Фінансовий інтерес, який:

financial                                            •  безпосередньо належить або підконтрольний особі

interest)                                                  чи  суб'єктові господарювання  (включаючи тих,

якими інші керують на дискреційній основі);

• належить на засадах отримання вигід шляхом використання механізму колективних інвестицій, взаємного фонду, пайового інвестиційного фонду чи подібного проміжного механізму, що його контролює особа чи суб'єкт господарювання

Директори та посадові особи

(Directors                                          Особи,   яким   довірено   управління   суб'єктом

and officers)   господарювання,  незалежно  від  назв  посади,  які можуть бути різними в різних країнах

Найманий

професійний

бухгалтер

Теперішн бухгалтер

(Employed    Професійний бухгалтер, який працює за наймом у professional   промисловості, торгівлі, державному секторі чи освіті accountant)

(Existing                                          Професійний бухгалтер-практик, який наразі обіймає

accountant)    посаду аудитора або надає клієнтові послуги з

бухгалтерського обліку, оподаткування, консалтингу

чи подібні професійні послуги

Фінансовий inrepec

(Financial    Частка  участі  в  акціонерному  капіталі  або  інших
interest)                                               цінних паперах, боргових зобов'язаннях, позиках чи

інших                                                                  боргових           інструментах            суб'єкта

господарювання, у тому числі правах та зобов'язаннях

587

OipMa

(Firm)

Найближчий родич

Незалежність

(Immediate family)

(Independenc e)

(Indirect financial interest)

Непрямий

фінансовий

інтерес

 

Старший

(Lead

партнер із

engagement

завдання

partner)

Зареєстрований  (Listed entity) на біржі суб'єкт господарюванн я


з придбання такого інтересу та похідних інструментів, безпосередньо пов'язаних із цим інтересом

а)         одноосібний професійний бухгалтер-практик,
партнерство    чи    корпорація    професійних
6
yxranTepiB;

б)       суб'єкт господарювання, який контролює такі
сторони;

в)    суб'єкт господарювання, якого контролюють такі
сторони

Чоловік (дружина) чи утриманці

Незалежність — це:

а)        незалежність думки -  така спрямованість думок, яка

дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, який може ставити під загрозу професійне судження, і діяти чесно, з об'єктивністю та професійним скептицизмом;

б)  незалежність  поведінки  —  уникнення  фактів  та
обставин,  настільки  суттєвих,  що  розсудлива  та
поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну
інформацію, у тому числі застосовані застережні
заходи, обґрунтовано дійшла б висновку, що чесність,
об'єктивність  чи  професійний  скептицизм  фірми,
члена групи з надання впевненості перебувають під
загрозою

Фінансовий інтерес, який реалізується шляхом отримання вигід за допомогою використання механізму колективних інвестицій, взаємного фонду, пайового інвестиційного фонду чи подібного проміжного механізму, який не контролюється особою чи суб'єктом господарювання

У зв'язку з аудитом — партнер, відповідальний за підписання висновків про консолідовані фінансові звіти клієнта з аудиту та, якщо доцільно, партнер, відповідальний за підписання висновків стосовно будь-якого суб'єкта господарювання, фінансові звіти якого входять до складу консолідованих фінансових звітів і про які надається окремий самостійний висновок. Якщо консолідованих фінансових звітів не складають, то старшим партнером із завдання буде партнер, відповідальний за підписання висновків про фінансові звіти

Суб'єкт господарювання, чиї акції, акціонерний капітал чи боргові цінні папери котируються чи зареєстровані на офіційно визнаній фондовш 6\^ж\ чи операції з якими здійснюються за нормативними актами офіційно визнаної фондової бцтл або еквівалентного органу

Поєднання неупередженості, інтелектуальної чесності та відсутності конфлікту інтересів

Окрема підгрупа, організована за географічними ознаками чи за напрямами діяльності

Професійні послуги, що їх надають громадськості одноосібний професійний бухгалтер-практик, партнерство чи корпорація професійних бухгалтерів

Особи, які є суб'єктами професійної бухгалтерської практики (зокрема, самостійні професійні бухгалтери-практики, товариства чи корпоративні об'єднання), зайняті у промисловості, торгівлі, державному секторі чи в освт i є членами організації — члена МФБ

(Professional  Кожен партнер або особа, що обіймає посаду,
accountant in   аналогічну посаді партнера, а також кожен працівник,
public                    який надає професійні послуги клієнтові, незалежно від

practice)               класифцсаци ixHix обов'язків (наприклад, аудиторська

перевірка, оподаткування чи консалтинг) та професій

бухгалтери-практики, які мають управлінські обов'язки.

Цей термін також уживається щодо фірми професійних

бухгалтерів-практиків

(Professional   Будь-які послуги, що потребують бухгалтерських (чи
services)                  пов'язаних з обліком) навичок і виконуються

 

Інформування громадськості про факти, які стосуються професійного бухгалтера, але не призначені для навмисної реклами професійних послуг цього бухгалтера

(Receiving Професійний бухгалтер-практик, якому теперішн accountant) бухгалтер (чи клієнт теперішнього бухгалтера) передали завдання з аудиторської перевірки, бухгалтерського обліку, оподаткування, консалтингу чи подібні

Суб'єкт господарювання,  що має будь-які з таких відносин з клієнтом:

а)                                суб'єкт господарювання, який має прямий чи
непрямий  контроль  над  клієнтом  за  умови
суттевоси   юпента   для   такого   суб'єкта
господарювання;

б)                                  суб'єкт  господарювання,  який  має  прямий
фінансовий інтерес у компанії-клієнті за умови, що
такий суб'єкт господарювання має значний вплив
на компашю-юпента,
a iirrepec у компани-юпени е
суттєвим для такого суб'єкта господарювання;

в)                            суб'єкт господарювання, над яким компанія-клієнт
має прямий чи непрямий контроль;

г)                             суб'єкт господарювання, у якому компанія-клієнт
або суб'єкт господарювання, зв'язаний з клієнтом,
вище  зазначеним  у  підпункті  в),  має  прямий
фінансовий інтерес, що дає йому значний вплив на
такий  суб'єкт  господарювання,  а  інтерес  є
суттєвим для клієнта та зв'язаного з ним суб'єкта
господарювання, зазначеного в підпункті в);

ґ) суб'єкт господарювання під спільним контролем із клієнтом (далі - "суб'єкт господарювання одного iepapxi4Horo рівня") за умови, що суб'єкт господарювання одного ієрархічного рівня та клієнт є суттєвими для суб'єкта господарювання, що контролює як клієнта, так і суб'єкт господарювання одного ієрархічного рівня

(Solicitation)   Звернення  до  потенційного  клієнта  з  метою пропонування професійних послуг

590

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑