Оголошення в газетах

Відповідні газети та журнали можна використовувати для інформування громадськості про заснування нового суб'єкта професійної бухгалтерської практики, про зміни в складі партнерів професійних бухгалтерів-практиків чи про будь-яку зміну адреси практики.

Такі оголошення повинні зводитися суто до викладення фактів; окрім того, слід розглянути питання про відповідність таких оголошень з погляду території поширення газети чи журналу та кількості оголошень.

Внесення прізвища /найменування професійного бухгалтера-практика в документи, що видаються клієнтом

Якщо клієнт пропонує опублікувати висновок професійного бухгалтера-практика, що стосується поточної комерційної діяльності клієнта чи у зв'язку із заснуванням нового комерційного підприємства, то професійному бухгалтерові-практику слід ужити заходи для забезпечення того, щоб висновок публікувався в такому контексті, який не міг би ввести громадськість в оману стосовно характеру і змісту висновку. У цих обставинах професійний бухгалтер-практик повинен інформувати клієнта про те, що на оприлюднення документа треба одержати дозвіл.

Аналогічному розглядові п1длягають шип документи, які клієнт збирається видати і які містять прізвище / найменування професійного бухгалтера-практика, що діє як незалежний фахівець. Це не перешкоджає включенню прізвища / найменування професійного бухгалтера-практика в річний звіт клієнта.

Якщо професійні бухгалтери як приватні особи пов'язані з будь-якою організацією чи обіймають у ній будь-яку посаду, то ця організація може зазначати їхні прізвища і посади на канцелярському приладді та інших документах. Професійному бухгалтерові-практику слід подбати, щоб ця інформація не створювала у громадськості враження, що цей бухгалтер пов'язаний з організацією як незалежний фахівець.

661

ЧАСТИНА В (ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ)

У подальших розділах містяться рекомендації, що стосуються передусім професійних бухгалтерів, які працюють у промисловості, торгівлі, державному секторі чи у сфері освіти. Професійним бухгалтерам-практикам слід мати на увазі, що наведені далі принципи можуть бути застосовані до конкретних обставин, у яких вони діють. Якщо професійні бухгалтери, найняті суб'єктом професійної бухгалтерської практики, мають сумніви щодо застосовності певної рекомендації, ш слщ звернутися по допомогу до своєї професійної організації.

РОЗДІЛ 15

Конфлікт обов'язків із дотримання лояльності

15.1     Штатні  професійні  бухгалтери  зобов'язані  бути  лояльними  до  свого
роботодавця, а також своїх колег, причому іноді між цими обов'язками може
виникати конфлікт. Звичайно, для працівника першочергове значення має
дотримання законних і етичних цілей своєї організації, а також дотримання тих
правил і процедур, що розроблені для підтримки таких цілей. Однак від
працівника не можна вимагати:

а)           порушувати закон;

б)           порушувати правила й стандарти своєї професії;

в)           обманювати чи вводити в оману (в тому числі шляхом замовчування) осіб,
що виступають як аудитори роботодавця;

г)           підписуватися під заявою, що суттєво перекручує факти, або іншим чином
бути пов'язаним з такою заявою.

15.2                     Розбіжності в поглядах стосовно правильного розв'язання бухгалтерських чи
етичних проблем, як правило, мають бути обговорені та врегульовані в межах
організації, спочатку з безпосереднім начальником цього працівника, а потім
(якщо суттєві суперечності етичного характеру не усунено) з управлінським
персоналом найвищого рівня або директорами, які не є виконавчими.

15.3                     Якщо штатні бухгалтери не можуть розв'язати будь-яку суттєву проблему,
пов'язану з конфліктом між роботодавцями та професійними вимогами, то
вони  можуть,  вичерпавши  всі  інші  відповідні  можливості,  вдатися  до
звільнення як до останнього засобу. Працівникам слід повідомити причини
такого рішення  своєму роботодавцеві,  але їхній  обов'язок з дотримання
конфіденційності,  як  правило,  не  дозволяє  ш  повідомити  про  виниклу
проблему іншим особам (окрім випадків, коли вони зобов'язані зробити це
згідно із законом чи професійними вимогами).

15.4                     Докладніші рекомендації з цих питань наведено в розділі 2 "Розв'язання
етичних конфліктів".

РОЗДІЛ 16 Підтримка колег

16.1   Професійному бухгалтерові (зокрема тому, який керуе шшими бухгалтерами) слід надавати належне значення формуванню й дотриманню власних суджень

662

3i  спірних  бухгалтерських  питань,  а  також  професійно  підходити  до розбіжностей у думках.

РОЗДІЛ 17 Професійна компетенція

17.1 Штатного професійного бухгалтера, який працює в промисловості, торгівлі, державному секторі чи освіті, можуть попросити виконати важливе завдання, для виконання якого бухгалтер не має достатньої спеціальної підготовки або досвіду. Беручи на себе зобов'язання виконати таку роботу, професійний бухгалтер не повинен уводити в оману роботодавця щодо рівня знань або досвіду, якими він володіє, а звертатися (за потреби) за консультацією й допомогою до експертів.

РОЗДІЛ 18 Надання інформації

18.1                     Професійний бухгалтер повинен надавати фінансову інформацію у повному
обсязі, чесно, на належному професійному рівні й так, щоб вона була зрозуміла
у своєму контексті.

18.2                     Фінансова та інша інформація повинна мати таку форму, щоб чітко описувати
реальний характер господарських операцій, активів чи зобов'язань; своєчасно і
правильно класифікувати та заносити записи до реєстрів обліку. Професій
бухгалтери повинні робити все від них залежне для забезпечення зазначеного
вище.

663

Листопад 1990 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑