3. Документальне оформлення та облік насіння, саджанців і мінеральних добрив.

До статті «Насіння та посадковий матеріал» включають вар­тість насіння та посадкового матеріалу власного виробництва та придбаного, що використані для посіву (посадки) відповідних сільськогосподарських культур і насаджень, крім молодих бага­торічних насаджень. Витрати на підготовку насіння до посіву (протруювання, сортування тощо), навантаження й транспорту­вання його до місця посіву не включають у вартість насіння, а відносять на виробництво певної сільськогосподарської культу­ри (групи культур) за відповідними статтями витрат.   Вартість насіння визначають так: придбаного за первинною вартістю придбання, включно із транспортно-заготівельними ви­тратами; насіння виробництва минулого року за фактичною собівартістю; насіння виробництва поточного року за плано­вою собівартістю, яка наприкінці року скоригована до рівня фак­тичної собівартості. До собівартості насіння (посадкового матеріа­лу) включають витрати на доведення його до посівного стану (очищення, калібрування тощо). На цю статтю не відносять ви­трати на підготовку насіння до сівби (протруювання, сортування тощо), навантаження й транспортування до місця сівби, їх вклю­чають до відповідних статей витрат (оплати праці, робіт і послуг тощо) з виробництва певної сільськогосподарської культури (гру­пи культур).  Облік сортового насіння, призначеного для сівби, а також де­фіцитних і перспективних сортів здійснюють окремо за кожним сортом, а в межах сорту – за репродукціями, категоріями сорто­вої чистоти та класами посівного стандарту.  Насіння й посадковий матеріал відпускають у межах встанов­лених лімітів за лімітно-забірними картами, накладними внутрішньогосподарського призначення та іншими документами. Під­ставою для списання насіння з підзвіту на сівбу є акт на списан­ня насіння й посадкового матеріалу, який складає агроном по за­вершенні сівби (садіння). Затверджений керівником підприємства акт передають до бухгалтерії разом з іншими документами.     До статті «Добрива» включають витрати на внесені у ґрунт під сільськогосподарські культури органічні (гній, торф тощо), мінеральні, бактеріальні, інші добрива та мікродобрива, їх оці­нюють так само, як насіння власного виробництва та придбані.

Витрати на підготовку добрив, навантаження їх у транспортні засоби й розкидальники, вивезення в поле та внесення у ґрунт списують на конкретну сільськогосподарську культуру або групу культур за відповідними статтями витрат. У статтю «Добрива» їх не включають.

Використання добрив оформлюють актом про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гер­біцидів, який складає агроном по завершенні робіт. Наприкінці місяця цей акт передають до бухгалтерії разом із документами на одержання добрив зі складу й доставки їх у поле (лімітно-забір­ними картами, накладними тощо). Згідно з даними акту, вартість добрив списують на відповідні культури.

4    Облік витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень.

До багаторічних насаджень належать: полезахисні лісові смуги, плодові сади, хмільники тощо. Аналітичний облік витрат за кожним з перелічених об’єктів здійснюють із зазначенням дати закладання насаджень та їх місцезнаходження. Аналітичний облік витрат ведуть у виробничому звіті за статтями, визначеними для рослинництва. Підставою для списання витрат є такі самі первинні документи, що і в рослинництві. Акт прийняття багаторічних насаджень і передавання їх в експлуатацію складають двічі: щорічно після завершення робіт із закладання та вирощування багаторічних насаджень, а також після досягнення молодими насадженнями експлуатаційного віку (товарного плодоношення садів тощо).Синтетичний облік ведуть на субрахунку 108 «Багаторічні насадження». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑