36. Облік витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів

Система технічного обслуговування й ремонту автотранспор­тних засобів передбачає: підготовку до продажу, технічне обслу­говування їх у період обкатки, щоденне обслуговування, періо­дичне технічне обслуговування, сезонне технічне обслуговуван­ня, технічне обслуговування під час консервації, поточний ре­монт, капітальний ремонт, технічне обслуговування й ремонт ав­тотранспортних засобів на лінії. Ремонт — комплекс операцій із відновлення справності або працездатності, відновлення ресурсу автомобіля або складових його частин. Технічне обслуговування автомобілів — операція або комплекс операцій із підтримання працездатності або справності автотранс­портного засобу в період його використання за призначенням, зберігання й транспортування. Мета технічного обслуговування й ремонту — утримання автотранспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпе­чення надійності, економічності, безпеки руху й екологічної безпеки. До технічного обслуговування автомобіля, зокрема, належать: операції із заміною шин і акумуляторних батарей, са­нітарна обробка автотранспортного засобу, роботи щодо за­правки експлуатаційними рідинами. Технічне обслуговування є профілактичним заходом у плановому порядку залежно від про­бігу й часу роботи автотранспорту. Поточний ремонт виконують для забезпечення або відновлен­ня працездатності автомобіля. Він полягає у заміні (або) віднов­ленні окремих частин об'єкта ремонту. Проведення поточного ремонту сприяє підтриманню об'єкта в робочому стані й одержанню первинно визначеної суми майбут­ніх економічних вигод від його експлуатації, але не веде до поліп­шення об'єкта (збільшення майбутніх економічних вигод, пер­винно очікуваних від використання об'єкта). Капітальний ремонт виконують для відновлення працездатно­сті й цілковитого відновлення ресурсу автомобіля із заміною або відновленням будь-яких частин, зокрема й базових. Під час проведення капітального ремонту виконання окремих робіт може поліпшувати працездатність об'єктів ремонту (модер­нізація базових деталей при заміні їх тощо), що зумовлює збіль­шення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта. Згідно з чинними нормативами до складу витрат поточного періоду належать вартість витрат на експлуатацію й технічне об­слуговування об'єктів основних засобів, зокрема й автомобілів. Вартість ремонтів відносять до складу витрат поточного періоду, якщо їх виконання не приводить до поліпшення об'єктів ремонту (до збільшення майбутніх економічних вигод, початково очіку­ваних від використання об'єкта). Якщо проведення ремонтних робіт сприяє поліпшенню об'єктів — їхній модернізації (наприк­лад, заміна двигуна на потужніший), що зумовлює збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, вартість таких робіт відносять до збільшення первинної вартості об'єктів ремонту. На підприємстві, на підставі чинних технічних нормативів, розробляють перелік операцій, що належать до технічного обслу­говування, поточного ремонту, капітального ремонту без поліп­шення об'єкта, капітального ремонту із поліпшенням об'єкта модернізацією автотранспортних засобів. Про виконання відповідних робіт складають акти:

- про виконання профілактичного обслуговування автомобіля;

- про виконані ремонти без поліпшення об'єктів (модер­нізації);

- про виконані ремонти із поліпшенням об'єктів (модерні­зацією).

Приймання виконаних робіт з капітального ремонту об'єктів оформлюють Актами прийому-здачі відремонтованих, реконструйо­ваних та модернізованих об'єктів типової форми 03-2. В актах зазначають реквізити: вид та обсяг виконаних робіт, марки та номери автомобіля, а також трудові й матеріальні ви­трати. Акти підписують працівники відповідної ремонтної служ­би, що виконує ці роботи, а також працівники ВТК, що їх прий­мають. Оформлені акти разом із усіма первинними документами (лімітно-забірними картами, вимогами, табелями, нарядами, ін­вентарними картками на дорогі запасні частини, вузли й агрегати) передають до бухгалтерії. На підставі актів здійснюють спи­сання з підзвітних осіб раніше отриманих матеріальних ціннос­тей. За цими актами також нараховують заробітну плату персо­налу, виходячи із зазначених у них: професії працівника, його розряду, виду виконаної роботи, відпрацьованих годин і тарифної ставки або відрядної розцінки. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів можуть вико­нувати ремонтні майстерні, станції технічного обслуговування або інші сторонні організації. У разі виконання зазначених робіт силами підприємства витрати фіксують за дебетом субрахунку 231 «Допоміжне виробництво». По завершенні робіт їхню відпускну вартість згідно із відомістю розподілу послуг, виконаних для внутрішніх потреб, відносять у дебет рахунка 23 «Виробництво» за відповідною статтею калькуляції з кредиту субрахунку 231 «Допоміжне виробництво». Якщо вказані роботи виконує сто­роння організація, то на підставі її рахунку й акту прийнятих ро­біт робиться запис:

Дебет рахунка 23           Кредит рахунка 63

ОПЕРАЦІЙ З ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

 

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Підрядником виконано капітальний ремонт без  поліпшення  експлуатаційних  якостей автомобіля

23

631

2

Підрядником виконано капітальний ремонт із  модернізацією  (поліпшення  експлуата­ційних якостей автомобіля)

152

631

3

Вартість  модернізації  збільшує  первинну вартість автомобіля

10

152

 

 

 

 

 

 

4

Оприбутковано запасні частини

207

631

5

Нараховано податковий кредит із ПДВ за операціями 1, 2, 4

641

631

6

Сплачено постачальникам

631

311

7

Списано вартість встановлених на автомо­біль запчастин

23

207

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑