23.Особливості обліку загальновиробничих витрат у будівництві.

Будівництво спорудження нового об'єкта; реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів; виконання монтажних робіт. Об'єкт будівництва сукупність будівель і споруд або окремі будівлі й споруди, будівництво яких здійсню­ють за єдиним проектом.До статті «Загальновиробничі витрати» належать: витрати на управління й обслуговування будівельного виробництва, ви­трати на організацію робіт на будівельних майданчиках і вдоско­налення технології, інші загально виробничі витрати.Загальновиробничі витрати складаються з: постійних загаль­новиробничих витрат (розподілені й нерозподілені) та змінних загальновиробничих витрат. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, що залишаються незмінними за зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт. До змінних за­гальновиробничих витрат належать витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт і розподіляються між об'єктами витрат із вико­ристанням бази розподілу, обраної будівельною організацією са­мостійно, виходячи з фактичної потужності будівельної організа­ції за звітний період.Залежно від особливостей використання потужностей будівель­ної організації постійні загально виробничі витрати поділяють на:

-  розподілені стосуються нормальної потужності будівель­ної організації;

-  нерозподілені стосуються незадіяної потужності будівель­ної організації.

Синтетичний облік здійснюють на рахунку 91 «Загальновироб­ничі витрати».Розподілені загальновиробничі витрати відносять на виробни­чу собівартість продукції:       

Дебет рахунка 23           Кредит рахунка 91    

Нерозподілені загальновиробничі витрати визначають за будівельною організацією загалом і відносять на собівартість реалі­зованої продукції:                                                                              

Дебет рахунка 90                                                                                     Кредит рахунка 91   

При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують вели­чину окремих статей загальновиробничих витрат на суму витрат на обслуговування субпідрядників відповідно до контрактів між ними, списуючи їх із рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» на рахунок 63 «Розрахунки із постачальниками та підрядниками». Субпідрядні організації збільшують величину відповідних статей загальновиробничих витрат за дебетом рахунка 91 «Загальнови­робничі витрати» й відображають їх за кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

24.Зведений облік витрат підрядних будівельних організацій.

Зведений облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюють на субрахунку рахунка 23 «Виробництво» (на­приклад, субрахунок 230 «Виконання будівельно-монтажних ро­біт (будівельних контрактів)») безпосередньо в журналі 5 або машинограмі, що його замінює. На рахунку 23 «Виробниц­тво» в журналі витрати групують відповідно до визначених об'єк­тів калькулювання На підставі записів у журналі визначають фактичну собівартість зданих забудовникові робіт. Головним регістром обліку виконання будівель­но-монтажних робіт у натуральній і вартісній формі є журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6), який веде відпо­відальна особа підрядника. Замовник здійснює контроль і техніч­ний нагляд за обсягами й вартістю виконаних робіт. Під час складання журналу використовують дані первинних бухгалтер­ських документів і зведених регістрів з обліку витрат будівельно­го виробництва.На собівартість продукції відносять розподілені загальновиробничі витрати:

Дебет рахунка 23       Кредит рахунку 91

Витрати відокремлених допоміжних і другорядних вироб­ництв обліковують на окремих аналітичних субрахунках 232 «Допоміжні виробництва» рахунка 23, у журналі 5 або 5а, листках-розшифровках або в машинограмах, які їх замінюють, у роз­різі видів цих виробництв.Калькуляційною одиницею у будівництві вважають окремий будівельний об'єкт, на який є кошторис або кошторисно-фінансо­вий розрахунок. Одиницями калькулювання можуть бути також метри квадратні житлової площі, одне ліжко-місце, одне шкільне місце тощо.Прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, загальновиробничі розподілені витрати відображають за дебетом рахунка 23 «Виробництво», за кредитом рахунка 23 - суми фактичної вироб­ничої собівартості виконаних робіт (у дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації». За кредитом субрахунків обліку витрат допо­міжних виробництв рахунка 23 із виконання некапітальних робіт у кореспонденції із дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матері­альні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» й субрахунків обліку витрат основного виробництва списують со­бівартість виробів і робіт, виготовлених у допоміжних та друго­рядних виробництвах.Відображення в бухгалтерському обліку підрядної організації опе­рацій, пов'язаних із будівництвом об'єктів, наведено у додатку А.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑