21.Особливості обліку витрат на оплату праці у будівництві.

Будівництво спорудження нового об'єкта; реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів; виконання монтажних робіт. Об'єкт будівництва сукупність будівель і споруд або окремі будівлі й споруди, будівництво яких здійсню­ють за єдиним проектом.До складу елементу «Витрати на оплату прані» включають витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які види грошових виплат працівникам (включно із позаштатними), зай­нятим на виконанні будівельно-монтажних робіт і в допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації, нараховану згідно з формами й системами оплати праці, застосовуваними у будівельній організації.До основної заробітної плати належить заробітна плата, нара­хована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'яз­ки), її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів), відряд­них розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.До додаткової заробітної плати належить оплата за працю по­над встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Виплати додаткової заробітної плати:- премії робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям будівельної організації за поточні основні виробничі результати;- премії за сприяння винахідництву й раціоналізації, за ство­рення й упровадження нової техніки;- премії за своєчасне і дострокове введення у дію виробни­чих потужностей і об'єктів будівництва;- одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань), винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога.Інші грошові виплати, передбачені законодавством:- виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівни­кові із ушкодженням здоров'я, зумовленого виконанням ним трудових обов'язків (за умови, що такі витрати мають місце в організації);- суми вихідної допомоги, які виплачують на період працевлаштування працівникам, звільненим із будівельної організації у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, а також у зв'язку із призовом на строкову військову службу;- Виплати за особливий характер виконання будівельно-мон­тажних робіт, встановлені відповідно до законодавства: надбавки до заробітної плати працівникам за пересувний, роз'їзний харак­тер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вах­товим методом; надбавки працівникам до тарифної ставки за­мість добових у разі відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами пункту розміщення будівельної ор­ганізації; суми коштів, що під час виконання робіт вахтовим ме­тодом виплачують працівникам за дні перебування в дорозі від місця роботи й назад передбачені графіком роботи на вахті. Витрати на оплату праці працівників включають до виробни­чої собівартості будівельно-монтажних робіт із кредиту рахунка 81 «Витрати на оплату праці» за видами оплати праці для органі­зацій, що застосовують 8-й клас рахунків, або відповідно із кре­диту рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків, і відносять на витрати за окре­мими об'єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі документів, що визначають витрати праці.Облік заробітної плати у будівництві оформлюють первинни­ми документами, аналогічними тим, що використовують у про­мисловості. В синтетичному обліку прямі витрати на оплату праці відо­бражають за кредитом рахунків 47 «Забезпечення майбутніх ви­трат і платежів», 66 «Розрахунки з оплати праці» і дебетом рахун­ків 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑