Рекомендація

Дисципліна є спецкурсом і базується на таких дисциплінах, як неорганічна, фізична та аналітична хімія, колоїдно-хімічні основи очистки стічних вод, техноекологія.

Мета і завдання курсу.

Лекції, лабораторні заняття повинні забезпечити одержання студентами теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для наступної роботи в народному господарстві.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

1. Основні методи, що використовуються для очистки газових викидів промислових підприємств.

2. Методи та очисні споруди, що використовують для очищення промислових та комунально-побутових стічних вод.

3. Способи переробки твердих відходів підприємств та комунально-побутового сектору.

4. Принципи побудови та способи розрахунку окремих апаратів та установок, які використовуються для очистки газоподібних, рідких та твердих відходів.

5. Основні напрямки мінімізації відходів у технологічних циклах промислових підприємств.

6. Методи оптимізації схем очистки викидів та скидів підприємств різних галузей промисловості з врахуванням їх специфіки, особливостей виробничого циклу та економічної доцільності застосування вибраних елементів схеми.

вміти:

1. Зробити аналіз впливу технологічних процесів промислового підприємства на навколишнє середовище.

2. Запропонувати оптимальну схему очищення викидів та скидів, що утворюються на підприємстві.

3. Провести розрахунок та підбір обладнання, необхідного для очистки газоподібних та рідких відходів.

4. Запропонувати оптимальні способи переробки твердих відходів та по можливості їх вторинного використання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких в свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознаїомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Наверх ↑