Тема 1. Професійна педагогіка – наука і навчальний предмет

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· роль і місце професійної педагогіки в системі наук про людину

· професійна педагогіка як галузь педагогічної науки

· предмет професійної педагогіки

· основні категорії професійної педагогіки

· тезаурус професійної педагогіки

Основні терміни теми: професійна освіта; професійне навчання; професійне виховання; професія; спеціальність; кваліфікація; компетентність; компетенція; зміст, програма, мета і завдання курсу

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Роль і місце професійної педагогіки в системі наук про людину

Розвиток сучасної науки характеризується, процесами диференціації й інтеграції.

Диференціація науки виражається в тому, що розділи вже існуючих наук стають самостійними науками, а на стику декількох наук з'являються нові.

Для процесу інтеграції науки характерно насамперед більш глибоке проникнення в сутність явищ і пошуки загальних закономірностей для різних галузей наукового знання, а також широке використання універсальних для декількох наук методів і засобів наукового дослідження.

Ці процеси характерні і для педагогічної науки. Зокрема, процес диференціації педагогіки призвів до виникнення таких її галузей як:

- дошкільна педагогіка;

- педагогіка молодшого шкільного віку;

- педагогіка загальноосвітньої школи;

- професійна педагогіка (педагогіка професійної школи);

- школознавство (управління освітою і навчально-виховними закладами) і т.д.

Професійна педагогіка як галузь педагогічної науки.

Професійна педагогіка - це галузь педагогічної науки, що вивчає закономірності навчання людини професії і формування професійно важливих і соціально значимих якостей особистості працівника.

Професійна педагогіка підрозділяється на:

- педагогіку профтехосвіти (займається питаннями навчання і виховання в умовах ПТУ, ВПУ, професійних ліцеїв);

- педагогіку вищої школи закладів освіти І-ІІ рівня акредитації (займається питаннями навчання і виховання в умовах технікумів, коледжів);

- педагогіку вищої школи закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації (займається питаннями навчання і виховання в умовах інститутів, університетів, академій).

Профпедагогіка не могла розвиватися в рамках загальної педагогіки, обмеженої рамками загальноосвітньої школи. Її становлення пов’язане з розвитком професійно-технічної і вищої школи, науки, техніки, економіки, виробництва.

Складовими частинами наукового фундаменту профпедагогіки, крім загальної педагогіки є:

• загальна і педагогічна психологія;

• інженерна психологія;

• психологія праці;

• фізіологія праці;

• акмеологія (наука про досягнення вершин професійної майстерності).

Крім цього, профпедагогіка спирається на відповідні технічні й економічні науки.

Предмет професійної педагогіки

Предметом вивчення професійної педагогіки є:

1. Цілі і специфічні особливості виховання в умовах професійної школи, зв'язку і залежності між загальними і специфічними методами виховання в цих умовах, особливості формування наукового світогляду в учнів і студентів.

2. Зміст професійної освіти, що визначається соціальним замовленням і змінюється відповідно до суспільного і науково-технічного прогресу.

3. Особливості засвоєння науково-технічних знань, формування практичних умінь і професійних навичок, а також способів професійної діяльності, розвитку професійно важливих якостей і властивостей особистості.

4. Основи управління навчально-виховним процесом в умовах професійного навчального закладу.

Основні категорії професійної педагогіки

До основних категорій професійної педагогіки відносяться: професійна освіта, професійне навчання і професійне виховання.

Професійна освіта ‑ це процес, продукт і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованої діяльності в рамках тієї чи іншої професії, а також правил і норм поведінки, прийнятих у певному професійному середовищі.

Професійне навчання ‑ це спільна діяльність інженера-педагога і учня по засвоєнню учнем системи науково-технічних знань за професією, а також умінь і навичок рішення типових професійних задач.

Професійне виховання - це спільна діяльність інженера-педагога і учня по засвоєнню учнем правил і норм поведінки, прийнятих у певному професійному середовищі, а також формуванню в нього професійно важливих і соціально значимих якостей особистості.

Тезаурус професійної педагогіки

До основних понять професійної педагогіки відносяться професія, спеціальність, кваліфікація, компетентність, компетенція.

Професія ‑ це обумовлений суспільним поділом праці рід постійної діяльності, що погоджується з нормами загальнолюдської моралі, базується на ексцентричній екологічній свідомості і є джерелом матеріального забезпечення людини.

Поняття професія і відповідний термін склалися давно. В міру диференціації праці виникла необхідність у терміні, що відображає поділ праці в рамках професії. Наприклад, професія слюсаря підрозділяється на ряд різновидів: слюсар-складальник, слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник і т.д.

Тому в ряді професій як результат поділу праці виділяють окремі спеціальності (професія ‑ слюсар; спеціальність – слюсар-інструментальник, професія ‑ лікар; спеціальності ‑ хірург, окуліст, терапевт і т.д.).

Спеціальність ‑ це різновид професійної діяльності, що охоплює порівняно вузьке коло робіт у професійній праці.

Крім спеціальностей в окремих видах професійної діяльності виділяють спеціалізації. Наприклад, професія ‑ лікар, спеціальність ‑ хірург, спеціалізація ‑ нейрохірург (оперує на головному мозку).

У такий спосіб спеціальність ‑ це більш вузьке поняття, ніж професія, а спеціалізація ‑ більш вузьке поняття, ніж спеціальність.

Кваліфікація ‑ це рівень підготовленості людини до виконання того чи іншого виду професійно-трудової діяльності. Можна також сказати, що кваліфікація ‑ це ступінь оволодіння професією.

Відповідно до класифікації академіка В.С. Ледньова можна виділити наступні кваліфікаційні рівні професійної підготовки:

0-й рівень ‑ некваліфіковані робітники;

1-й рівень ‑ фахівці робочої кваліфікації;

2-й рівень ‑ фахівці середньої ланки (техніки);

3-й рівень ‑ фахівці вищої ланки (інженери, лікарі, вчителі і т.д.);

4-й рівень ‑ фахівці наукової кваліфікації (кандидати, доктори відповідних наук).

Для робітників кваліфікація визначається відповідним розрядом. Іншими словами розряд ‑ це показник рівня кваліфікації робітника.

Для фахівців 2-го і 3-го рівнів показником кваліфікації може служити чи категорія клас (викладач 1-й категорії, лікар вищої категорії, юрист 3-го класу і т.д.). Вимоги виробництва до змісту праці працівника даної професії, спеціальності і даного рівня кваліфікації визначаються кваліфікаційною характеристикою.

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, що містить перелік вимог до знань, умінням і навичкам, якими повинний володіти фахівець даної професії того чи іншого рівня кваліфікації.

Кваліфікаційна характеристика робітника складається з двох розділів: «знати», що визначає знання, необхідні для виконання професійних функцій, і «уміти», що містить вимоги до умінь і навичок, якими повинний володіти робітник.

Усі кваліфікаційні характеристики робочих професій зібрані в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику» (ЄТКД).

Компетенція ‑ коло повноважень посадової особи, у межах якого вона повинна мати необхідні знання і має право приймати відповідальні рішення.

Компетентність ‑ це здатність працівника кваліфіковано виконувати певні види робіт у рамках конкретної професії, домагаючись високих кількісних і якісних результатів праці на основі наявних у нього професійних знань, умінь і навичок;

Компетенція і компетентність співвідносяться як належне і наявне.

Компетенція належить посаді, а компетентність – конкретному працівнику.

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k209\01\image001.gif

Можливі три варіанти співвідношення компетентності і компетенції:

А. Компетентність нижче компетенції.

У цьому випадку працівник не може займати визначену посаду через відсутність необхідних професійних знань, умінь і навичок в обсязі, який вимагається вищезгаданою посадою. Даний стан називається професійним (службовим) невідповідністю. Працівник має потребу в професійній допідготовці (у випадку якщо він претендує на заняття посади) чи підвищенні кваліфікації (якщо він у даний момент уже займає визначену посаду).

 

 

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k209\01\image002.gif

Б. Компетентність відповідає компетенції.

Таке співвідношення свідчить про повну професійну (службову) відповідність.

В. Компетентність перевищує компетенцію.

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k209\01\image003.gifДана ситуація характеризується неможливістю професійної самореалізації особистості в рамках даної посади. Досягнутий рівень компетентності вимагає надання нової чи посади документального його оформлення у виді присвоєння відповідного розряду, класу, категорії.

Необхідний рівень компетентності випускника професійного навчального закладу визначається стандартом професійної освіти (професійно-технічного чи вищого), однак випускнику обов'язково необхідний час для входження в професію, освоєння нової соціальної ролі, професійного самовизначення, формування професійно важливих і соціально значимих якостей особистості, придбання досвіду самостійного виконання професійної діяльності. Це викликає невідповідність компетентності і компетенції, що усувається в період професійної адаптації випускника.

Для випускника закладу професійної освіти динаміку приведення у відповідність компетенції і компетентності можна умовно зобразити в такий спосіб:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k209\01\image004.gif

 

Об’єм професійних знань, умінь і навиків

 

Повертаючись до поняття кваліфікації можна визначити її графічно так:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k209\01\image005.gifде:

V′кф  - об’єм професійних знань, умінь і навиків, що забезпечують даний рівень кваліфікації;

Vкф  - об’єм професійних знань, умінь і навиків, що забезпечують рівень кваліфікації попереднього щабля.

З приведеного малюнка видно, що рівень кваліфікації збігається з верхньою границею компетентності, тому що працівник повинен мати такий обсяг професійних знань, умінь і навичок, який би гарантував виконання самих складних робіт у межах даної компетенції. Нижня ж границя компетенції збігається з кваліфікацією попереднього рівня. Розглядаючи кваліфікацію як крапку на кривій компетентності, можна сказати, що кваліфікація ‑ це документально оформлений рівень компетентності.

Можна також стверджувати, що для повної відповідності займаної посади досягнутий працівником рівень компетентності повинен збігатися з рівнем кваліфікації і збігатися з верхньою границею зони компетенції.

Тоді зона компетенції визначається рівністю:

Vк = V′кф - Vкф (1)

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Професійна педагогіка - це галузь педагогічної науки, що вивчає закономірності навчання людини професії і формування професійно важливих і соціально значимих якостей особистості працівника.

Предметом вивчення професійної педагогіки є:

1. Цілі і специфічні особливості виховання в умовах професійної школи, зв'язку і залежності між загальними і специфічними методами виховання в цих умовах, особливості формування наукового світогляду в учнів і студентів.

2. Зміст професійної освіти, що визначається соціальним замовленням і змінюється відповідно до суспільного і науково-технічного прогресу.

3. Особливості засвоєння науково-технічних знань, формування практичних умінь і професійних навичок, а також способів професійної діяльності, розвитку професійно важливих якостей і властивостей особистості.

4. Основи управління навчально-виховним процесом в умовах професійного навчального закладу.

До основних категорій професійної педагогіки відносяться професійна освіта, професійне навчання і професійне виховання.

До основних понять професійної педагогіки відносяться професія, спеціальність, кваліфікація, компетентність, компетенція.

Література для самоосвіти

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

2. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. – К.: Выща шк., 1990. – 248 с.

3. Основы профессиональной педагогики: Профпедагогика / под ред. С.Я. Батышева и С.А. Шапоринского. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1977. – 504 с.

4. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін. / За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1992. – 334 с.

5. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. – М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1997. – 512 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке професійна педагогіка?

2. На які складові поділяється професійна педагогіка?

3. Що є предметом вивчення професійної педагогіки?

4. Дайте визначення основним категоріям професійної педагогіки.

5. Як співвідносяться поняття професія, спеціальність та спеціалізація?

6. Дайте визначення поняттю кваліфікація.

7. Що таке кваліфікаційна характеристика робітника?

8. Які є кваліфікаційні рівні професійної підготовки?

9. Як співвідносяться поняття компетенція і компетентність?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑