Тема 20. Зміст, методи і форми роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· сім’я і її роль у формуванні особистості учня ПТНЗ

· основні фактори впливу на особистість підлітка в сім’ї

· форми і методи роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ

Основні терміни теми: сім’я, сімейне виховання, соціальне мікро середовище сім’ї

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Сім’я і її роль у формуванні особистості учня ПТНЗ

Усім нам часто доводилося чути такі педагогічні мудрості як: «Усі ми родом з дитинства», «Усе - і гарне, і погане - людина отримує в сім’ї».

Саме сім’я була, є і, очевидно, завжди буде найважливішим середовищем формування особистості і найголовнішим інститутом виховання, що відповідає не тільки за соціальне відтворення населення, але і за відтворення певного способу життя.

Розвиток науково-технічного прогресу (НТП) привело до певного звуження ролі сімейної педагогіки, тому що тепер сімейні орієнтації значною мірою визначаються соціальним середовищем навчання - школою, ПТУ. Однак це не привело до втрати сім’єю верховенства у формуванні особистості. За результатами соціологічного опитування серед учнів шкіл і профтехучилищ фактори виховання розподілилися в такий спосіб:

1-е місце – сім’я;

2 - 3 – школа , ПТУ і засоби масової інформації;

4 - 5 – товариші, друзі, громадські організації і трудові колективи;

6-е місце – самовиховання;

7-е місце – література і мистецтво.

Основні фактори впливу на особистість підлітка в сім’ї

Фактори, що впливають на особистість дитини в сім’ї умовно можна розділити на 3 групи:

перша - соціальне мікросередовище сім’ї, у якій здійснюється прилучення до соціальних цінностей і ролей, введення їх у складності і протиріччя сучасного світу;

друга - усередині- і зовнісімейна діяльність. Переважно це побутова праця, що є могутнім знаряддям соціалізації людини і прилучення його до майбутньої професії. Ця група факторів дуже ослабнула в місті в порівнянні із селом: понад 40% учнів старших класів і учнів ПТУ, проживаючи в умовах міських упоряджених квартир, не мають постійних домашніх доручень;

третя - власне сімейне виховання, розглянуте як деякий комплекс цілеспрямованих педагогічних впливів.

Перші дві групи факторів можуть бути представлені педагогікою сімейних відносин А.С. Макаренко, що у «Книзі для батьків» писав:

“Ваша власна поведінка – сама вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з ним розмовляєте чи навчаєте його, чи наказуєте йому. Ви виховуєте його в кожен момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає вдома... Найменшу зміну в тоні дитина бачить чи відчуває, усі повороти вашої думки доходять до нього невидимими шляхами, ви їх не помічаєте”.

Тим часом, як показує практика, батьки нерідко вважають себе цілком підготовленими до виховної роботи і не вважають для себе необхідним придбання спеціальних педагогічних знань. У цьому зв'язку К.Д. Ушинський писав:

«Мистецтво виховання має ту особливість, що майже усім воно здається справою знайомою і зрозумілою, а іншою навіть справою легкою - і тим зрозумілішим і легшим здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично. Майже усі визнають, що для нього потрібні вроджена здатність чи уміння, але... деякі прийшли до переконання, що... необхідно ще і спеціальні знання».

Відсутність таких знань приводить до численних прорахунків у сімейному вихованні, чого не може не враховувати в профтехучилище майстер в/н і класний керівник. При цьому варто враховувати також сформовану гомогенну структуру контингенту профтехучилищ, що учаться, (тобто на навчання в ПТУ приходять діти робітників, потім після закінчення ПТУ вони стають робітниками, самі народжують дітей, ці діти знову йдуть у ПТУ і т.д.). Особливо це характерно для тих випадків, коли територіально зв'язані велике підприємство, робоче селище, комплекс із декількох профтехучилищ. Наприклад: завод ХТЗ, селище ХТЗ, комплекс профтехучилищ: ВПУ-11, ПТУ-15, ПТУ-17, ПТУ-35.

У практиці сучасного сімейного виховання можна виділити наступні найбільш характерні помилки й труднощі батьків у вихованні дітей:

1. Дефіцит спілкування батьків з дітьми. Він приводить до віддалення дітей від батьків, позбавляє батьків можливості активно впливати на своїх дітей.

2. Невміння організувати трудове виховання дітей шляхом включення їх у трудові процеси в родині. Результат цього – зневажливе відношення дітей до праці.

3. Наявність негативних прикладів з життя батьків, що зводить нанівець зусилля педагогів профтехучилища.

4. Безсистемність виховних впливів батьків, що не сприяє виробленню в дітей морального імунітету до дурного.

5. Система заборон сімейного виховання, що породжує негативне відношення до волі старших, сповільнює розвиток самостійності. Усе це є наслідком невміння виховувати на позитивному прикладі, невміння створити умови для правильної поведінки.

6. Непогодженість дій батьків з діями педагогів ПТУ, розбіжності між ними.

7. Зниження виховної активності батьків у міру дорослішання дітей. Як виправдання своєї бездіяльності більшість батьків приводять приблизно такий "довід": "А що його виховувати? Він уже геть який великий – вище мене!". Таким чином, батьки самовільно, усупереч моральним нормам і чинному законодавству, знімають із себе обов'язок по вихованню своїх дітей. У результаті – віддалення дітей від батьків, профтехучилища.

8. Запізнення в прийнятті рішень, зв'язаних з вихованням дітей. Як самовиправдання - фраза: "Підросте – порозумнішає і виправиться". Звідси - педагогічна занедбаність багатьох учнів ПТУ.

9. Слабке знання батьками методів виховання, невміння і небажання змінювати їх у міру дорослішання дітей. Усе це нашаровується на відсутність єдності вимог обох батьків, педагогічного такту, витримки, захоплення матеріальною стороною життя на шкоду духовної.

Загальна рекомендація батькам учнів ПТУ:

Батьки повинні розглядати юнацький вік не як початок свого усунення від виховання дітей, а як період прогресуючої демократизації своїх взаємин з дітьми.

Форми і методи роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ.

Вибір форм і методів роботи з батьками, визначається, як правило самим інженером-педагогом з врахуванням:

ð особливостей своєї особистості;

ð професійного і життєвого досвіду;

ð специфіки сформованих відносин у родині учня;

ð знань і досвіду батьків, рівня їхньої освіти і культури;

ð помилок і труднощів батьків у вихованні своїх дітей, що мають місце в конкретних сім’ях (ті, про які говорилося вище, а також специфічні для даної сім’ї);

ð особливостей характеру батьків;

ð атмосфери в педколективі;

ð сформованих у ПТНЗ традицій виховання й інших специфічних факторів, що визначаються в кожному конкретному випадку.

Основними формами роботи з батьками учнів ПТНЗ є:

I. Масова.

II. Групова.

III. Індивідуальна.

I. Масові форми роботи інженера педагога з батьками учнів ПТНЗ:

1. Педагогічна лекція (ПЛ).

Одна із самих популярних форм. Здійснюється через батьківські педагогічні університети, лекторії, на виробництві, за місцем проживання, при клубах, будинках культури.

Цілями ПЛ є:

ð зацікавити педагогічною проблемою;

ð роз'яснити внаслідок чого проблема виникає, а також запропонувати шляхи і засоби її рішення;

ð переконати батьків у тому, що запропоновані наукові шляхи її рішення є найбільш ефективними.

2. Науково-практична конференція (НПК). Проводиться разом з батьками під керівництвом і при активній участі майстра в/н і класного керівника. Бажано скласти план підготовки до НПК. Зразковими темами можуть бути: «Трудове виховання в родині», «Ростити громадянина», «Наше і моє», «Моральне очищення суспільства» і т.д.

3. День відкритих дверей чи батьківський день.

4. Відкритий урок для батьків;

5. Консультування, вечори питань і відповідей (за участю юриста, психолога, лікаря).

Батьківські збори:

ð організаційні;

ð підсумкові (за підсумками півріч);

ð тематичні;

ð збори-диспути;

ð збори-практикуми.

II. Групові форми роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ:

1. Робота з батьківським комітетом (трійкою)

2. Групові збори, бесіда:

ð використовується при наявності тих самих утруднень і недоліків у вихованні в декількох родинах;

ð у випадку виникнення необхідності оперативного рішення якої-небудь виховної задачі:

- підготовка до походу, туристичній поїздці,

- санітарні умови навчання, якість їжі, що наготовлюється в їдальні, підготовка до проведення канікул і т.д.

Ш. Індивідуальні форми роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ:

1. Індивідуальна педагогічна бесіда (найбільш ефективна форма).

2. Обговорення характеристики і складання програми індивідуального розвитку учня.

3. Відвідування майстром в/н і класним керівником сім’ї учня.

4. Запрошення батьків у профтехучилище (однак не слід цим зловживати).

5. Педагогічна консультація.

6. Індивідуальне педагогічне доручення. Воно носить форму прохання до батьків, що мають гарні навички і результати у вихованні дітей, допомогти у вихованні тим батькам, що мають труднощі (у тому числі і робота суспільними вихователями з важкими дітьми).

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Сім’я відіграє дуже важливу роль у формуванні особистості учня ПТНЗ.

Фактори, що впливають на особистість дитини в сім’ї: соціальне мікросередовище сім’ї, усередині- і зовнісімейна діяльність, власне сімейне виховання.

Вибір форм і методів роботи з батьками, визначається, як правило самим інженером-педагогом з врахуванням: особливостей своєї особистості; професійного і життєвого досвіду; специфіки сформованих відносин у родині учня; знань і досвіду батьків, рівня їхньої освіти і культури; помилок і труднощів батьків у вихованні своїх дітей, що мають місце в конкретних сім’ях; особливостей характеру батьків; атмосфери в педколективі; сформованих у ПТНЗ традицій виховання й інших специфічних факторів, що визначаються в кожному конкретному випадку.

Основними формами роботи з батьками учнів ПТНЗ є: педагогічна лекція, науково-практична конференція, день відкритих дверей чи батьківський день, відкритий урок для батьків, батьківські збори, робота з батьківським комітетом, групова і індивідуальна бесіда, відвідування сім’ї тощо.

Література для самоосвіти

1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. – Екатеринбург: «Деловая книга», 1996. – С. 272-281.

2. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.- метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін. / За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1994. – С. 119 -126.

3. Методика воспитательной работы: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов / Ю.П. Азаров, Л.М. Байтенова и др./ Под ред. Л.И. Рувинского. – М.: Просвещение, 1989. – С. 316 -333.

4. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М.: Педагогика, 1983, ‑ 160 с.

5. Ушинский К.Д. Избр. пед. соч.: В 2 т – М., 1974. – Т. 1 – С. 229.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть основні фактори впливу на особистість підлітка в сім’ї.

2. Назвіть найбільш характерні помилки й труднощі батьків у вихованні дітей.

3. Які є основні форми роботи з батьками учнів ПТНЗ?

4. Дайте коротку характеристику масових форм роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ.

5. Дайте коротку характеристику групових форм роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ.

6. Дайте коротку характеристику індивідуальних форм роботи інженера-педагога з батьками учнів ПТНЗ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑