ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

120. Назвіть етапи прийняття управлінських рішень

121. Від чого залежить мета діяльності конкретного підприємства?

122. Що відбувається на другому етапі підготовки управлінського рішення?

123. Як вибираються можливі варіанти дій при прийнятті управлінського рішення?

124. Які альтернативи існують для збільшення прибутку і зміцнення власних позицій підприємства на ринку?

125. Мета третього етапу прийняття управлінського рішення

126. Вимоги до інформації щодо прийняття управлінського рішення

127. Сутність релевантних доходів і витрат

128. Що відбувається на останньому етапі прийняття управлінського рішення?

129. Що таке фактор та функція витрат?

130. Назвіть методи визначення функції витрат

131. За якою формулою визначається функція витрат?

132. Сутність методу аналізу бухгалтерських рахунків при визначенні функції витрат

133. Сутність методу вищої-нищої точки при побудові функції витрат

134. Рахунки якого класу у Плані рахунків призначені для обліку доходів і фінансових результатів?

135. Яким записом відображається списання адміністративних витрат за звітний період?

136. Яким бухгалтерським записом відображається списання витрат на збут за звітний період?

137. Назвіть складові собівартості реалізованої продукції за П(С)БО 16 “Витрати”

138. Назвіть складові повної собівартості продукції при застосуванні методу калькулювання повної собівартості

139. Назвіть складові виробничої собівартості продукції за П(С)БО 16 “Витрати”

140. Які витрати включаються до собівартості реалізації при калькулюванні змінних витрат?

141. Сутність калькулювання витрат за системою дірект-костінг

142. Сутність калькулювання за замовленнями

143. Як відбувається облік собівартості продукції з використанням системи калькулювання по замовленнях?

144. Назвіть переваги та недоліки децентралізації управління

145. Які типи центрів відповідальності ви знаєте?

146. Що є центром витрат?

147. Центри прибутку – це... Назвіть приклади центрів прибутку

148. Що є центром інвестицій?

149. Назвіть критерії, яких необхідно дотримуватись при виборі показників щодо оцінки діяльності центрів відповідальності

150. Як розрахувати прибутковість інвестицій?

151. Що таке трансфертна ціна?

152. Назвіть види трансфертних цін

153. Як впливають методи трансфертного ціноутворення на результати діяльності окремих підрозділів?

154. Сутність та основні ознаки системи калькулювання “дірект-костінг”

155. На основі яких витрат калькулюється собівартість продукції (робіт, послуг) за системою “директ-костінг”?

156. Сутність маржинального доходу

157. Як визначити маржинальний дохід?

158. Назвіть основні переваги системи “директ-костінг” у порівнянні із системою повного розподілу витрат

159. Назвіть недоліки системи “директ-костінг”

160. Сутність методу калькулювання собівартості “стандарт-кост”

161. Назвіть основні відмінності нормативного методу від системи “стандарт-кост”

162. Назвіть переваги системи “стандарт-кост” у порівнянні з іншими методами обліку витрат на виробництво

163. Назвіть недоліки системи “стандарт-кост”

164. Сутність калькулювання на основі діяльності

165. Які центри витрат за методом калькулювання на основі діяльності ви знаєте?

166. Які групи виробничих операцій для здійснення калькулювання на основі діяльності ви знаєте?

167. Назвіть приклади виробничих операцій на рівні одного виробу для здійснення калькулювання на основі діяльності

168. Назвіть приклади виробничих операцій на рівні партії виробів для здійснення калькулювання на основі діяльності

169. Назвіть виробничі операції на рівні певного виду продукції для здійснення калькулювання на основі діяльності

170. Назвіть операції на рівні підприємства для здійснення калькулювання на основі діяльності

171. Як розподіляють накладні витрати для здійснення калькулювання на основі діяльності?

172. Назвіть принципову відмінність системи калькулювання на основі діяльності від традиційної системи калькулювання у підході до розподілу накладних витрат

173. Як групуються накладні витрати на першій стадії розподілу при калькулюванні на основі діяльності?

174. Як відбувається розподіл накладних витрат на другій стадії їх розподілу?

175. Передумови виникнення стратегічного обліку

176. Сутність стратегічного обліку

177. У чому полягає сутність модулі “С-цикл”?

178. Сутність аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”

179. Сутність точки беззбитковості

180. За якою формулою розраховується точка беззбитковості у грошових одиницях?

181. За якою формулою можна розрахувати точку беззбитковості у натуральних одиницях?

182. Як можна розрахувати точку беззбитковості у натуральних одиницях за допомогою показника маржинального доходу?

183. Як можна розрахувати точку беззбитковості у грошових одиницях за допомогою показника маржинального доходу?

184. Як розрахувати коефіцієнт маржинального доходу?

185. Як розрахувати обсяг реалізації продукції для отримання бажаного прибутку за допомогою коефіцієнта маржинального доходу?

186. Як визначити прибуток при визначеному обсягу діяльності?

187. За допомогою яких графіків може бути здійснений аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”?

188. Як побудувати графік беззбитковості?

189. Як побудувати графік взаємозв’язку “прибуток-обсяг”?

190. Як побудувати графік маржинального доходу?

191. Що таке запас міцності?

192. Як розрахувати коефіцієнт запасу міцності?

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑