УЗАГАЛЬНЕННЯ

Стратегічний облік – цк фінансовий аналіз проблем, що пов'язані з чотирма факторами: зобов'язаннями, контролем, готівкою (витрати) та потенціалом (чотири "С" – commiment, control, cash (cost), capability).

Теорія стратегічного обліку зосереджує увагу на зобов'язаннях підприємства та альтернативних можливостях:

· підприємства беруть на себе ряд ділових зобов'язань, які призводять до обміну економічними цінностями в результаті господарських операцій. Досліджуючи вказані зобов'язання, можна встановити, яким чином змінювалися ціни на продукцію підприємства за певний проміжок часу та ступінь ризику підприємства. Проблема полягає в тому, щоб оцінити фінансові наслідки прийнятих зобов'язань;

· менеджери є агентами різноманітних зацікавлених груп (найчастіше власників підприємства). Право визначення зобов'язань розподіляється по різних рівнях менеджменту, і в деяких випадках зобов'язання делегуються окремим особам або організаціям за межами даної фірми. Це викликає необхідність взаємоконтролю як між посередниками (особами, що зацікавлені в роботі підприємства) та керівництвом, так і між керівниками різних рівнів (різними рівнями менеджменту);

· зобов'язання призводять до зміни цінностей підприємства, які реалізуються в матеріальній формі у вигляді грошових потоків. Готівка – "первинний ресурс" будь-якої організації. Готівка зазнає безпосередніх грошових змін та, за визначенням, є найбільш ліквідним фінансовим активом. Розуміння механізму руху готівки є ключем до вирішення проблеми добробуту підприємства та його подальшого існування;

· зобов'язання беруть керівники, що мають права на управління потенціалом підприємства. Завдання визначення цього потенціалу, підвищення його рівня та прийняття рішення щодо його найбільш ефективного використання є основною проблемою, яку вирішує керівництво підприємства.

Аналіз "витрати-обсяг-прибуток" – це метод системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства заради визначення: обсягу реалізації, який забезпечує відшкодування усіх витрат та отримання бажаного прибутку; величини прибутку при певному обсязі реалізації; впливу змін величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства, оптимальної структури витрат.

Точка беззбитковості – це обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю.

Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" може бути здійсненим за допомогою графіків:

а) беззбитковості;

б) взаємозв'язку "прибутки-обсяг";

в) маржинального доходу.

Запас міцності – це величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Коефіцієнт запасу міцності (КЗМ) – це співвідношення запасу міцності та фактичного (або запланованого) обсягу реалізації.

Література для самоосвіти: 1,2,3,4,5,6,7.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Передумови виникнення стратегічного обліку.

2. У чому полягає стратегія управління?

3. У чому полягає тактика управління?

4. Сутність стратегічного обліку.

5. У чому полягає сутність модулі “С-цикл”?

6. Назвати ключові елементи моделі “С-цикл”.

7. На чому зосереджує увагу теорія стратегічного обліку?

8. Як розглядають зобов’язання підприємства у стратегічному обліку?

9. Сутність аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”.

10. Назвіть іншу назву аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”.

11. Сутність точки беззбитковості.

12. Для чого вираховують точку беззбитковості?

13. За якою формулою розраховується точка беззбитковості у грошових одиницях?

14. За якою формулою можна розрахувати точку беззбитковості у натуральних одиницях?

15. Як можна розрахувати точку беззбитковості у натуральних одиницях за допомогою показника маржинального доходу?

16. Як можна розрахувати точку беззбитковості у грошових одиницях за допомогою показника маржинального доходу?

17. Як розрахувати коефіцієнт маржинального доходу?

18. Як розрахувати обсяг реалізації продукції для отримання бажаного прибутку за допомогою коефіцієнта маржинального доходу?

19. Як визначити прибуток при визначеному обсягу діяльності?

20. За допомогою яких графіків може бути здійснений аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”.

21. Як побудувати графік беззбитковості?

22. Які показники містить графік беззбитковості?

23. Як побудувати графік взаємозв’язку “прибуток-обсяг”?

24. Які показники містить графік взаємозв’язку “прибутки-обсяг”?

25. Де знаходиться зона прибутку на графіку взаємозв’язку “прибутки-обсяг”?

26. Де знаходиться зона збитку на графіку взаємозв’язку “прибутки-обсяг”?

27. Як побудувати графік маржинального доходу?

28. Які показники містить графік маржинального доходу?

29. Де знаходиться зона маржинального доходу на його графіку?

30. Для чого проводиться аналіз чутливості прибутку до зміни обсягу реалізації продукції?

31. Що таке запас міцності?

32. Як визначити операційний прибуток?

33. Як розрахувати коефіцієнт запасу міцності?

34. У яких межах знаходиться значення запасу міцності?

35. До якого значення має прагнути коефіцієнт міцності для зменшення ймовірності отримання підприємством збитку?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑