Рекомендації

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці країни. Ефективність його функціонування значною мірою залежить від управлінської діяльності, яка забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентоздатність та місце на вітчизняному та світовому ринках. Вона вимагає іншого підходу та організації інформаційної системи. Бухгалтерський (фінансовий) облік як основна частина діючої інформаційної системи підприємства не забезпечує управлінців усіх рівнів оперативною інформацією. В силу своєї специфіки фінансовий облік не в змозі надати інформацію і для розробки стратегії і тактики внутрішнього управління діяльністю підприємства за умов ринку.

Управлінські рішення підприємницької діяльності грунтуються на плановій, нормативній, обліковій та аналітичній інформації. Контроль та регулювання – основні функції управління – реалізуються у співставленні планових даних та показників оперативного обліку. Оцінка результатів управлінських рішень та відповідальність за їх виконання здійснюються за даними внутрішньої звітності. Планування та координація майбутнього розвитку підприємства базуються на аналітичних розрахунках, що здійснені за допомогою специфічних прийомів.

В інформаційній системі підприємства названі функції виконує бухгалтерський (управлінський) облік. Міжнародна практика бухгалтерського обліку відносить виділення управлінського обліку із загальної системи до 40-х – 50-х років ХХ сторіччя. Насамперед це було пов'язано з проблемою підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Управлінський облік має суттєві, притаманні лише йому, ознаки, методи, прийоми, способи та принципи ведення. Він виступає як особлива царина економічних знань.

Кожен, хто вивчає дану дисципліну, повинен вміти представити управлінський облік як механізм управління підприємницькою діяльністю суб'єкта господарювання, що орієнтується на отримання прибутку; мати поняття про відмінності та спільні риси фінансового і управлінського обліків; дати обгрунтування на прикладі конкретного підприємства сутті та необхідності управлінського обліку. Система управлінського обліку, яку можна адаптувати до умов конкретного підприємства, повинна бути вибрана та розроблена, виходячи з мети та можливостей управління. Слід уміти аргументувати обов'язковість виконання функцій управлінським обліком та використання його принципів при побудові системи внутрішнього обліку і контролю.

Особлива увага при вивченні даної дисципліни приділяється специфічним принципам: використанню єдиних планово-облікових одиниць виміру в плануванні та обліку виробництва; оцінці результатів діяльності структурних підрозділів; комплексності використання інформації; періодичності, що відображає виробничий і комерційний цикли підприємства; бюджетному (кошторисному) та нормативному контролю за витратами.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, індивідуальні завдання і контрольні запитання. Перед початком вивчення окремих тем даного курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Курс "Управлінський облік" являє собою стислу електронну версію посібника з даної дисципліни. Вказана електронна версія вміщує основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Пропонований до вивчення матеріал поділений на окремі блоки, які, в свою чергу, діляться на окремі теми. Теми викладені з урахуванням вимог оптимального вивчення та засвоєння матеріалу.

Повний обсяг курсу передбачається для студентів повної форми навчання, а також студентів скороченої форми навчання, які в нвчальних закладах II рівня акредитації не вивчали дисципліну "Управлінський облік". Студенти, які, навчаючись у зазначених навчальних закладах, вивчали дану дисципліну, не вивчають теми модулю I та не виконують контрольну роботу.

Матеріал, що пропонується до вивчення по даній дисципліні, достатньо детально висвітлений в "Інформаційних матеріалах теми". Це і є тим мінімумом, який повинен бути засвоєний студентом при вивченні курсу "Управлінський облік". Усі терміни, що зустрічаються при вивченні дисципліни, розшифровуються в тексті відповідних тем.

Працюючи над "Інформаційними матеріалами теми", студент повинен осмислити та засвоїти відповідний навчальний матеріал. Студенту пропонується поглибити свої знання у вивченні даної дисципліни шляхом вивчення запропонованої літератури. При цьому з питань, що розглядаються у кожній темі, список відповідної, рекомендованої до вивчення, літератури подається в кінці даної теми.

Глибина та якість засвоєння матеріалу перевіряється за допомогою "Тематичного контролю", періодичність проведення якого та відповідні теми вказані у "Програмі вивчення". У ході тестування студентам буде запропоновано вибрати правильний варіант відповіді із декількох запропонованих, дати відповідь на відкриті запитання стосовно тексту "Інформаційних матеріалів теми" (контроль знань) або розв'язати задачі (контроль вмінь). Приклади запитань для тестового контролю представлені у розділі "Оцінювання".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑