УЗАГАЛЬНЕННЯ

Основним об'єктом аналізу у процесі управління є витрати. Тому класифікація витрат є досить важливою для розуміння того, як ними управляти. В основу такої класифікації покладено принцип: для різних цілей - різні витрати . У відповідності із названим принципом витрати класифікуються за трьома наступними напрямками:

· Оцінка запасів та визначення фінансових результатів

· Прийняття рішень

· Контроль виконання

Література для самоосвіти: 1,2,4,5,6,7,12.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Тестові питання до теми 2

1. Сутність витрат.

2. Сутність класифікації витрат.

3. Який принцип покладено в основу класифікації витрат?

4. Назвіть напрямки класифікації витрат.

5. Як класифікуються витрати за напрямком оцінки запасів та визначення фінансових результатів?

6. Як класифікуються витрати за напрямком прийняття управлінських рішень?

7. Як класифікуються витрати за напрямком контролю витрат?

8. Сутність вичерпаних витрат.

9. Сутність і основні ознаки невичерпаних витрат.

10. Витрати на продукцію та їх складові.

11. Які витрати належать до витрат періоду?

12. Сутність прямих витрат . Приклади прямих витрат.

13. Сутність непрямих витрат та їх приклади.

14. Сутність основних витрат та їх складові.

15. Сутність прямих матеріальних витрат.

16. Сутність прямих витрат на оплату праці.

17. Сутність інших прямих витрат та їх складові.

18. Основні ознаки накладних витрат.

19. Релевантні витрати та їх характеристика.

20. Сутність нерелевантні витрати.

21. Що означають дійсні витрати?

22. Що означають можливі витрати (втрати)?

23. Сутність маржинальних витрат.

24. Середні витрати та їх характеристика.

25. Чому витрати називають змінними?

26. Чому виникають напівзмінні витрати і їх характеристика?

27. Сутність постійних витрат.

28. Що таке релевантний діапазон?

29. Основні характеристики напівпостійних витрат.

30. Сутність змішаних витрат.

31. Як впливає управління на поведінку витрат?

32. Чому існують обов’язкові витрати та їх приклади.

33. Дискреційні витрати та їх приклади.

34. Сутність контрольованих витрат та їх приклади.

35. Сутність неконтрольованих витрат та їх приклади.

36. Мета обліку собівартості продукції.

37. Які основні умови (критерії) визнання витрат за П(С)БО 16 “Витрати”?

38. Назвіть напрямки групування витрат, що складають виробничу собівартість продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑