Рекомендація

Вивчення дисципліни дає можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і практичних знань щодо основних екологічних проблем, а також виявляти основні причини та джерела порушень екологічної рівноваги довкілля, знаходити рішення, що виникатимуть в процесі їх практичної діяльності.

Метою курсу "Основи загальної екології" є забезпечення одержання студентами теоретичних і практичних знань основних положень загальної екології.

Завданням курсу "Основи загальної екології" є вивчення сучасної екології та ознайомлення з усією проблематикою охорони довкілля.

Дисципліна є курсом, який повинен забезпечити одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для освоєння подальших дисциплін екологічного циклу.

У відповідності до мети й завдань екологічної освіти та вимог кваліфікаційної характеристики спеціальності 7.070801 програмою передбачено такі вимоги до знань та умінь студентів:

В результаті вивчення дисципліни студенти мають отримати:

Знання основних теоретичних i практичних аспектiв сучасної екологiї:

* еволюцiї взаємовiдносин людини й довкiлля;

* структури природного середовища;

* особливостей бiосфери,

* особливостей великого та малих кругообiгiв речовини й енергiї в бiосферi;

* природних ресурсiв Землi;

* структури, завдань, i методiв сучасної екологiї;

* основ економiки природокористування;

* екологiчних наслiдкiв природних катастроф;

* основних екосистем i основних екологiчних законiв;

* основних джерел антропогенного забруднення довкiлля;

* основних причин розвитку глобальної екологiчної кризи;

* методiв збереження компонентiв природного середовища (атмосфери,

* гiдросфери, лiтосфери, рослинного i тваринного свiту);

* екологiчного монiторiнгу;

* новiтнiх галузей екологiї;

* значення мiжнародного спiвробiтництва в галузi охорони природи;

* стратегiї i тактики виживання людства.

Умiння:

* виконувати нескладнi екологiчнi узагальнення i розрахунки;

* застосовувати базовi екологiчнi знання при виконаннi польових екологiчних дослiджень i експертиз, розробцi заходiв з охорони й збереження нормально функцiонуючих екосистем рiзних ландшафтiв, при виконаннi екологiчного монiторiнгу рiзних природних об'єктiв;

* розумiтися на екологiчнiй документацiї.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  Наверх ↑