1.3 Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку МШП

При організації бухгалтерського обліку та аналізу виробничих запасів необхідно користуватись такими законодавчими та нормативними документами України:

1.      Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV ВР від 16 липня 1999р. [3].   

Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні.  

2. Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 3 квітня 1997р. із змінами і доповненнями [4].         

Даний закон визначає платників податків, об'єкти, базу і ставки оподаткування, порядок обліку звітності та сплати податку до бюджету.     

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.1997р. із змінами і доповненнями [5].  

Він визначає порядок оподаткування прибутку підприємств.  

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Міністерства фінансів №83 від 31.03.1999р. [15].

Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.         

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р. [15].  

Визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.  

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансовий результати”. Наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р. [15].

Визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття його статей.       

7. Положення стандарт)бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р.із змінами та доповненнями [15].      

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виробничі запаси та їх розкриття у фінансовій звітності.

8.  Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” [10].        

Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20 жовтня 1998р. та від 30.11.99р. №291.         

Визначає основні рахунки та субрахунки обліку виробничих запасів.      

9. Інструкція “По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активі, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”. Наказ Міністерства фінансів України від 11.09.94р. №69 із змінами і доповненнями [9].      

Визначає порядок проведення інвентаризації виробничих запасів, та основні вимоги, щодо оформлення результатів інвентаризації.        

10.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.99 р. №116 [7].     

Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.      

11. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів”. Наказ Міністерства статистики України №193 від 21.06.96р.     [13].

Визначає перелік та форму типових первинних документів, які можуть використовуватися підприємствами при обліку сировини та матеріалів.       

12.    Наказ Мінфіну України “Про кореспонденцію рахунків”. Наказ Міністерства фінансів №143 від 28.03.2002р. [11].    

Визначає типові бухгалтерські проведення пов'язані з обліком надходження, вибуттям та виробництвом виробничих запасів.      

13. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку.          Наказ Міністерства фінансів №356 від 29.12.2000р.        

Надає методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку з обліку виробничих запасів. 

Законодавча та нормативна база, що викладена вище, зведена у додатку А.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑