ВСТУП

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов'язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції.

Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес.

Виробничі запаси - важлива складова частина національного багатства країни. Матеріали - предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю.

Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об'єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.

Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз.

Актуальність теми. Питання організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів набули актуальності ще з переходом в Україні на нові стандарти обліку та новий план рахунків у 2000 році. Активи, які за старим Планом рахунків обліковувалися на рахунку 12, у новому Плані рахунків обліковуються на двох рахунках: 11 "Інші необоротні матеріальні активи", субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" (МНМА); та 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (МШП). Хоча у назві цих двох рахунків є спільне слово - "малоцінні", вони за своєю суттю різні. Перша "малоцінка" - необоротна, а друга - швидкозношувана й оборотна. Тобто на субрахунку 112 повинні враховуватися малоцінні активи, термін служби яких більший за рік чи операційний цикл, а на рахунку 22 - "малоцінка", термін служби якої менший за рік.

В умовах значних темпів інфляції потреба підприємств в оборотних коштах постійно зростає у зв'язку зі зростанням цін на матеріальні ресурси, планові запаси яких підприємства мають створювати.

Оборотні кошти підприємств безперервно перебувають у кругообігу, переходячи з однієї фази в іншу. Чим швидше здійснюється перехід оборотних коштів з однієї фази кругообігу в іншу, чим менше часу вони затримуються у сфері виробництва і сфері обігу, тим ефективніше вони використовуються. Тільки не допускаючи нераціонального використання оборотних коштів підприємство може досягти систематичного прискорення їх обіговості.

Сировинні, матеріальні і паливно-енергетичні ресурси - це найважливіша складова частина національного багатства країни. Тому в комплексі заходів для створення системи бухгалтерського обліку велике значення має формування повної і достовірної облікової інформації про наявність, рух і використання виробничих запасів на кожному підприємстві, а також чітка організація внутрішньогосподарського контролю за їх збереженням.

Метою дослідження є розкриття методики обліку та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів та надання пропозицій щодо вдосконалення виробничих запасів, а також пошук резервів підвищення ефективності використання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑