ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

В умовах постійної зміни Законів, несталості нормативної бази в державі заслуговує на особливу увагу питання обліку та аналізу малоцінних і швидкозношуваних предметів. Для ТОВ “Взутекс-2”, яке є підприємством галузі виробництва взуття, питання своєчасного аналізу і обліку МШП є особливо актуальним. Раціональне використання цих матеріалів зменшує матеріальні витрати на виробництво, зменшує її собівартість і сприяє підвищенню прибутків. Тому правильно і своєчасно проведений аналіз на  ТОВ “Взутекс-2” також є дуже важливим.

В бакалаврській роботі розкриті такі завдання:

загальна  характеристика запасів та їх класифікація;

економічна сутність малоцінних та швидкозношуваних предметів;

нормативна та законодавча база з обліку МШП;

наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з обліку МШП;

побудова облікового процесу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів.

З виконаної бакалаврської роботи можна зробити наступні висновки.

Малоцінні та швидкозношувані предмети за своєю функціональною роллю в підприємстві є такими засобами праці, як і основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), але мають і особливості оборотних засобів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. МШП можуть відноситися до необоротних активів або можуть обліковуватися в оборотних активах у складі запасів. Якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік або нормальний операційний цикл, їх включають до складу необоротних активів і амортизують за умовою, що їх вартість не перевищує межу, встановлену підприємством в наказі про облікову політику підприємства.

МШП підприємства є однією з найбільш потрібних матеріалів присутніх на підприємствах і жодне підприємство — як у сфері матеріального виробництва, так і у виробничій сфері — не може обійтися без запасів. При веденні складського обліку МШП підприємствах використовуються типові форми первинного обліку МШП затверджені наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів". Аналітичний облік МШП ведеться в інвентарних картках типової форми. Формування первісної вартості відбувається залежно від форми надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємство (грошові розрахунки, бартер, безоплатне одержання). Облік МШП ведеться за допомогою другого класу рахунків. Підставою для списання використаних у виробництва матеріалів служить відомість розподілу витрат МШП, яка складається за видатковими документами (лімітно-забірними картками, вимогами, актами тощо). Переоцінка виробничих запасів ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" в бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первинною вартістю або чистою вартістю реалізації. Інвентаризація МШП здійснюється інвентаризаційною комісією, призначеною наказом керівника підприємства, по місцях зберігання матеріальних цінностей у присутності матеріально відповідальних осіб. Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.

За розрахованими техніко-економічними показниками також можна підвести підсумки про діяльність товариства.

Підприємство в 2007 році отримало чистий прибуток в сумі 58,4 тис. грн., у 2008 та 2009 роках було в збитках, які становили відповідно 148 тис. грн. та 103 тис. грн.

З цих даних можна говорити про не оптимістичне майбутнє підприємства, але все ж таки будемо надіятися на краще.

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні пропозиції щодо покращення облікового процесу у товаристві:

1. Складення та введення в дію наказу про облікову політику підприємства.

2. Необхідно покращити аналітичний облік запасів, присвоєння номенклатурного номера кожному найменування чи сорту запасів, не є достатнім, необхідно ввести картки складського обліку, в яких після кожної позиції запасів по приходу і розходу виводиться залишок.

3. Необхідно покращити графік документообігу з метою вчасного надходження первинних документів до бухгалтерії та складання звітності.

4. Планово-економічному відділу необхідно оцінити обґрунтованість потреб у запасах, зокрема запасів, які мають велику питому вагу у собівартості продукції. Перегляд норм і встановлення змін дасть можливість підприємству підвищити ефективність виробництва.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑