ТЕМА 5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ACCESS ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ЗАДАЧ

Система керування базами даних MS ACCESS

База даних (БД) — сховище даних, що відносяться до визначеної предметної області, що забезпечує реалізацію додатків (задач і запитів). БД знаходиться під керуванням спеціалізованого програмного засобу — системи керування базами даних (СУБД).

Застосування БД в інформаційних системах дозволяє:

- легко нарощувати функції інформаційної системи, використовуючи ядро - дані БД;

- моделювати функції керування предметної області за допомогою інформаційних моделей;

- виконувати аналіз інформації для прийняття управлінських рішень;

- підвищити якість збережених даних за рахунок повноти, погодженості і, цілісності, контролю вірогідності інформації, що вводиться, забезпечення санкціонованого доступу до БД;

- розділити «логічний» і «фізичний» рівні представлення даних і зробити відносно незалежні дані від обробних їхніх програм;

- виключити в прикладних програмах функції безпосереднього керування даними на машинних носіях і підсилити функції логіки обробки даних;

- стандартизувати основні процедури роботи з даними (введення і редагування даних у БД, пошук і витяг даних, формування звітів, графічне представлення і публікація даних БД на мережному серверу чи в мережі Інтернет і т.п.);

- знизити затрати на підтримку БД, зменшити витрати обчислювальних ресурсів, у першу чергу зовнішньої пам'яті, для збереження й експлуатації БД і т.п.

Проектування БД

Для БД характерно багаторівневе представлення й опис у виді так званих моделей даних, для створення яких використовується теорія БД і методики проектування.

БД містить вихідні дані для реалізації додатків (задач і запитів) предметної області. У першу чергу, це — нормативно-довідкова і первинна облікова інформація. У БД можуть накопичуватися результати рішення задач, що використовуються як вхідну інформацію для рішення інших задач. Основною проблемою проектування БД є визначення складу і структури даних предметної області, достатніх для реалізації переліку додатків.

БД розглядається як сукупність моделей даних, що описують логічну структуру і фізичну організацію даних на машинних носіях, що знаходяться під керуванням СУБД. При проектуванні БД використовується «багаторівневий» підхід до представлення даних.

Типові проектні роботи зі створення БД під керуванням СУБД включають:

- побудова інформаційно-логічної моделі предметної області (ІЛМ);

- вибір СУБД;

- проектування логічної структури БД;

- проектування організації БД на машинних носіях;

- розробку процедур адміністрування БД;

- розробку інформаційних технологій роботи з БД додатків.

Формалізований опис даних предметної області, що є основою для проектування логічної структури БД, зветься інформаційно-логічної моделі предметної області (ІЛМ). Роль ІЛМ у проектуванні структури БД важко переоцінити. Неправильне розуміння даних і інформаційних потреб додатків предметної області приводить до помилок у структурі БД. У сучасних методиках проектування БД робиться істотний акцент на інформаційному аналізі предметної області.

На ефективність реалізації БД і інформаційної системи впливає вибір СУБД. На підставі ІЛМ для обраної СУБД будується комплекс взаємозалежних моделей БД:

- концептуальна модель, що відповідає інтегрованому логічному представленню БД;

- внутрішня модель, що описує збереження БД на машинних носіях з використанням методів організації і доступу даних;

- зовнішні моделі, підтримувані для захисту і санкціонованого доступу до БД різних додатків.

БД є найважливішим стратегічним ресурсом інформаційної системи. На її створення витрачаються значні засоби. Наявність БД, що відповідає вимогам повноти, актуальності, вірогідності, цілісності і т.п., є основою для ефективної реалізації додатків. В інформаційних системах здійснюється системне адміністрування БД за допомогою сервісних засобів СУБД (забезпечення санкціонованого доступу до БД, архівне копіювання БД, відновлення БД і ін.).

Інформаційний аналіз предметної області

Сучасний підхід до розробки інформаційних систем заснований на розгляді предметної області як сукупності бізнесів-процесів, для реалізації яких необхідна інформація визначеного складу, структури і рівня якості. Рівень якості інформації — це її повнота, вірогідність, актуальність, точність і своєчасність. Ефективність бізнесів-процесів залежить від технологій збору, реєстрації, передачі, збереження, обробки і видачі інформації.

Інформаційний аналіз предметної області для проектування БД припускає створення ІЛМ для проектування структури БД.

Поняття інформаційних об'єктів ІЛМ

ІЛМ розглядається як сукупність інформаційних об'єктів (ІО), що містять набори реквізитів, і структурних зв'язків цих об'єктів. Внутрішня структура ІО повинна відповідати формальним вимогам. Кожен ІО утворить безліч екземплярів, в окремому екземплярі ІО представлені значення реквізитів.

Ключ ІО забезпечує однозначну ідентифікацію окремого екземпляра об'єкта. Ключ може складатися з одного (ординарний ключ) чи групи зв'язаних між собою реквізитів (складений ключ). Основна вимога до ключа — відсутність надмірності в реквізитному складі і достатність для ідентифікації екземплярів ІО. Окремий ІО може мати кілька ключів, один із яких приймається за первинний ключ (Primary key), відповідно до якого виконується логічна упорядкованість екземплярів ІО.

Повна функціональна залежність неключових реквізитів ІО від ключа означає, що в кожен момент часу значення ключа однозначно визначає значення неключового реквізиту в екземплярі ІО. Якщо ключ складений, умова повної функціональної залежності повинне виконуватися на рівні цілого ключа, а не якої-небудь його частини. Якщо неключовий реквізит функціонально повно залежить і від ключа ІО, і від іншого неключового реквізиту цього ж ІО, така залежність є транзитивної, вона повинна бути усунута в структурі ІО.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑