ТЕМА 10.5 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Питання теми:

  • заповнення довідників;
  • надходження необоротних активів;
  • придбання НМА за кошти;
  • введення об'єкта в експлуатацію;
  • амортизація НМА;
  • аналіз результатів.

Довідник "Необоротні активи"

Облік необоротних активів ведеться за кожним інвентарним об'єктом. Для організації аналітичного обліку необоротних активів використовується субконто виду "Необоротні активи", якому відповідає однойменний довідник. Його можна викликати з меню Справочники/Необоротные активы головного меню програми. Цей довідник - трирівневий: на першому рівні нематеріальні активи поділяються за видами, на другому - основні засоби і нематеріальні активи поділяються на виробничі і невиробничі. Для того щоб внести новий елемент довідника, треба розкрити потрібну групу і натиснути клавішу INSERT. З'явиться картка елемента.

Розгляньмо заповнення деяких полів. Виберімо значення в полі Вид необорот. актива (рис. 1, закладка Основные). Залежно від нього в полі Счет учета з'явиться значення субрахунку (відповідно, рахунків 10, 11, 12, 18). У межах рахунка його можна поміняти (за умовчанням вибирається "найпопулярніший" для основних засобів субрахунок 104 "Машини та обладнання"). На закладці Дополнительно в полі Метод расчета износа стануть доступними ті методи розрахунку зносу в бухгалтерському обліку, які передбачені П(С)БО 7 і 8 для такого виду необоротних активів, і стануть видимими параметри, необхідні для автоматичного розрахунку норми зносу (наприклад Ликвидационная стоимость і Срок полезного использования для прямолінійного методу). На цій самій закладці для виробничих основних засобів треба відзначити прапорець Начислять износ в налоговом учете і вибрати групу, до якої належить такий об'єкт у податковому обліку.

 

Рис.1. Діалогове вікно редагування довідника.

Для амортизації в бухгалтерському обліку МНМА, що обліковуються на рахунку 112, стануть доступними методи амортизації і 50%-50%, і 100%. У податковому обліку для амортизації таких МНМА застосовується амортизація в складі відповідної групи в загальному порядку. Автори конфігурації вважають, що на сьогодні єдиною законною підставою для амортизації таких об'єктів у податковому обліку є норми Закону про прибуток.

У довіднику також слід зазначити первісну вартість і дату введення в експлуатацію за актом (накладною) приймання-передачі необоротних активів і вид діяльності, для якої призначено об'єкт. Автоматично в межах усього довідника нематеріальних активів кожному об'єкту присвоюється код. Якщо застосовується інша система нумерації і шифрування, можна заповнити поля Инвентарный номер і Шифр.

Надходження необоротних активів

Купівля, будівництво, надходження об'єктів необоротних активів від засновників відображає процес капіталовкладень. Такі витрати відносять у дебет рахунка 15 Капітальні інвестиції з допомогою документа Приходная накладная.

Додаткові витрати, які входять у первісну вартість об'єктів, відображають за дебетом рахунка 15 за допомогою документа Расходы на приобретение. Вартість прийнятих в експлуатацію необоротних активів списують документом Ввод в эксплуатацию за дебетом рахунків 10, 11, 12 і кредитом рахунка 15. Одночасно з цим на вартість фондів, що підлягають амортизації в податковому обліку, збільшується балансова вартість груп. Для кожного випадку розглянемо особливості застосування набору універсальних документів.

Придбання НМА за кошти

Найчастіше необоротні активи придбаваються за кошти. Надходження необоротних активів, придбаних за кошти, оформляється в такому ж порядку, як і запасів.

Спочатку заповнюється договір (замовлення), на його підставі вводиться прибуткова накладна. Новий договір вводять через меню Докуметы/Договор.

При заповненні договору особливу увагу слід звернути на такі поля:

- Вид валовых доходов/расходов (значення Не доход и не затрата)- тобто витрати, що підлягають амортизації;

- Вид торговли - значення Предоплата;

- Вид НДС - 20%.

Щоб ввести прибуткову накладну на підставі цього договору, треба знайти його в журналі Договоры і натиснути ALT+F9.

При заповненні прибуткової накладної звернімо увагу на такі моменти. В полі Что приходуем виберемо значення ОС, НМА и др. необоротные активы. В полі Место хранения склад, на якому зберігатиметься об'єкт. У полі Вид поставщика виберемо Отечественный поставщик. При цьому на закладці Дополнительные ви побачите рахунок 631, який можна при потребі змінити.

 

Рис.2. Документ Приходная накладная

При заповненні табличної частини документа слід ввести нову інвестицію. Найчастіше інвестицію називають за іменем основного засобу, що придбавається. При натисненні кнопки ОК буде сформовано проведення.

Додаткові витрати на придбання врахуємо в документі Расходы на приобретение для якого є своє замовлення. Документ вводиться на підставі прибуткової накладної. Виберемо Счет - 6852 і Субконто валовых расходов - Не доход и не затрата. Тепер усі необхідні витрати зібрані на рахунку 152 "Придбання основних засобів". Можна вводити об'єкт в експлуатацію.

Введення об'єкта в експлуатацію

Новий документ Ввод в эксплуатацию можна ввести через меню Документы/Необоротные активы и МБП. Внесені в програму документи зберігаються в журналі Необоротные активы и МБП (меню Журналы/Прочие). Спочатку слід вибрати режим роботи документа - Ввод в эксплуатацию необоротных активов, потім - Место хранения не введених в експлуатацію активів. Після цього - заповнити поле Вид необоротных активов. У табличній частині слід вибрати інвестицію, яка є джерелом надходження необоротного активу, і необоротний актив, вартість якого формується. На цьому етапі можна заповнити картку елемента довідника Необоротные активы.

При прибуткуванні необоротних активів у полі Количество може стояти значення тільки 1,000. Якщо одна інвестиція використана для придбання кількох об'єктів, таблична частина має містити кілька рядків.

У полі Цена міститься первісна вартість активу. При проведенні документа формуються проведення. Після проведення стає доступною кнопка Печать, і можна отримати стандартну форму Акта введення в експлуатацію основних засобів.

 

Рис.3. Діалогове вікно заповнення документа Ввод в эксплуатацию

Найзручнішим стандартним звітом для аналізу інформації про надходження необоротних активів є оборотно-сальдова відомість за рахунком (меню Отчеты/Стандартные, пункт Оборотно-сальдовая ведомость по счету). Ви побачите всі інвестиції за поточний період. За бажанням можна деталізувати звіт - наприклад, дізнатися, з яких сум і якими документами сформовано дебетові обороти, - тобто дізнатися, яким чином сформована первісна вартість необоротного активу.

Амортизація НМА

Амортизація нараховується на кожен конкретний об'єкт необоротних активів (крім землі). Нарахована амортизація необоротних активів відображається за кредитом рахунка 13 "Знос необоротних активів", на якому виділено субрахунки відповідно до видів необоротних активів. Для ведення аналітичного обліку зношення на рахунку 13 та його субрахунках застосовується субконто "Необоротні активи".

Рахунок витрат, у кореспонденції з яким відображається амортизація для кожного об'єкта необоротних активів, показано у формі елемента довідника на закладці Дополнительные. Амортизацію (зношення) необоротних активів нараховують й обліковують щомісяця до повного погашення їх вартості (за мінусом ліквідаційної вартості). За новоприйнятими на облік основними засобами зношення нараховується починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем надходження. За об'єктами, що вибули, нарахування амортизації припиняють починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

В "1С:Бухгалтерії для України" нарахування амортизації можна поділити на три етапи: заповнення довідників (виконується один раз - до першого нарахування амортизації), нарахування амортизації у бухгалтерському обліку (щомісяця) та нарахування амортизації в податковому обліку (щокварталу).

Зведення про амортизацію кожного об'єкта згруповані на закладці Дополнительные довідника "Необоротные активы". Ці реквізити слід заповнити для кожного об'єкта необоротних активів до першого нарахування амортизації. У бухгалтерському обліку амортизують виробничі та невиробничі необоротні активи. Дата початку амортизації в програмі визначається полем Дата ввода в эксплуатацию на закладці Основные цього довідника.

У програмі використовуються всі передбачені стандартами методи амортизації: прямолінійний (1), зменшення залишкової вартості (2), прискореного зменшення залишкової вартості (3), кумулятивний (4), виробничий (5), податковий метод (6), а також два додаткові методи для МНМА: списання 50% вартості (7) та 100% вартості (8) при введенні в експлуатацію.

Залежно від значення, вибраного в полі Вид необоротного актива, стають доступними:

- для основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів - методи 1-6;

- для інших необоротних активів - методи 1 і 5;

- для інших необоротних активів (МНМА), що обліковуються на рахунку 112, - методи 1, 5, 7 і 8.

Фрагменти діалогової форми введення даних у довідник Необоротные активы (закладка Дополнительные) показано на рис. 4).

 

Рис.4. Діалогове вікно редагування довідника.

При виборі значення в полі Метод расчета износа стають доступними параметри, необхідні для подальшого розрахунку. Для тих основних засобів, термін служби яких обмежується в основному фізичним зношенням, застосовують прямолінійний метод. У цьому випадку потрібні дані про термін експлуатації та ліквідаційну вартість об'єкта.

Якщо обрано метод зменшення залишкової вартості, з'являється реквізит Годовая норма амортизации, який недоступний для редагування й автоматично заповнюється при першому розрахунку зношення. При виборі виробничого методу слід звернути увагу на те, що реквізит Объем производства текущего месяца є періодичним. Його значення фіксується на робочу дату. Реквізит треба заповнювати за кожен місяць окремо. У полі Расчетный объем производства зазначається загальний обсяг продукції (робіт), який може бути вироблений або виконаний при використанні цього об'єкта основних засобів.

Для нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку використовують документ Начисление износа (доступний через меню Документы/Необор. активы и МБП/Начисление износа).

Документ є регламентним, тому його слід вводити щомісяця, бажано останнім днем місяця з ознакою Рассчитать амортизацию в бухгалтерском учете.

Якщо в довіднику зазначено не всі реквізити, необхідні для розрахунків, документ залишиться непроведеним, оскільки програма не зможе правильно сформувати проведення. У цьому випадку треба буде ввести необхідні реквізити в довідник і наново виконати проведення документа.

Після проведення документа стає доступною кнопка Печать у його діалоговій формі. При цьому залежно від перемикача Рассчитать амортизацию в... формуються відповідно відомості нарахування амортизації для бухгалтерського та податкового обліку.

Аналіз результатів

Для аналізу результатів роботи використовують стандартний звіт Аналіз субконто (меню Отчеты/Анализ субконто). У діалоговій формі звіту зазначимо: Вид субконто1 - Необоротные активы, Субконто1 - група Основные средства.

У графі "Сальдо на початок періоду (дебет)" можна побачити, які необоротні активи числилися на балансовому обліку підприємства на початок періоду. У нашому випадку - це ОЗ, що розглядаються, за якими програма зробила амортизаційні відрахування (рис.5).

 

Рис.5. Звіт Аналіз субконто

У рядку "Разом розгорнуте" сальдо на кінець періоду має таке значення. У дебеті - первісна вартість необоротного активу, у кредиті - сумарне зношення, нараховане на кінець періоду, встановленого при формуванні відомості.

Графа "Обороти за період (кредит)" показує суму зношення, нарахованого за період (січень). Відповідно, графа "Сальдо на кінець періоду (дебет)" покаже залишкову вартість ОЗ на кінець періоду. Загальний підсумок за відомістю показує ту ж інформацію загалом (у нашому випадку - за групою Основные средства).

Для аналізу амортизації в податковому обліку використовується звіт "Аналіз рахунка по субконто". Рядок "Початкове сальдо" показує балансову вартість об'єкта на початок періоду, рядок "Обороти" - податкову амортизацію. Кінцеве сальдо відображає балансову вартість об'єкта на кінець періоду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑