ТЕМА 8.2 НАЛАГОДЖЕННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ

Дещо відокремленим у 1C: Бухгалтерия є план рахунків, який теж можна було б назвати довідником, якби не його виняткова важливість для організації бухгалтерського обліку. Цей план - одна з головних складових типової конфігурації. Склад рахунків i їх властивості визначають методологію ведення бухгалтерського i податкового обліку, реалізованого в цій конфігурації. Типова конфігурація містить один план рахунків, який заповнюють згідно з планом рахунків, що затверджений Miнicтерством фінансів України (наказ №291 від 30.11.1999) для використання підприємствами и організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності.

План рахунків у програмі структурно відділений від довідників. Його можна викликати командою План счетов з пункту Операции головного меню або клацнувши на відповідній кнопці панелі інструментів. До плану рахунків звертаються під час набирання документів, формування різноманітних звітів. Після виклику плану рахунків на екран і заявиться його діалогове вікно, що містить перелік усіх рахунків (рис.1).

 

Рис.1.План рахунків

3 рис.1 бачимо, що навіть зовні план рахунків дуже подібний до довідника, однак повне налаштування i коригування плану рахунків можливе тільки з Конфигуратора. Це зумовлене тим, що документи, а також спеціалізовані i регламентовані звіти в конфігурації налаштовані на певні властивості конкретних рахунків. Тому модифікація їх користувачем потребуватиме суттєвих змін в алгоритмах автоматичного формування різноманітних звітів або ж призведе до некоректного опрацювання документів i формування помилкових звітів. Проте окремі дії щодо модифікування плану рахунків, а саме: введення нових рахунків i додавання субрахунків до вже наявних, можна виконувати без виклику Конфигуратора.

Перший стовпець плану містить код рахунка. В плані рахунків задано три знаки для визначення класу рахунка, три знаки для визначення синте­тичного рахунка i два знаки для субрахунку. Кожний рахунок має піктограму у вигляді літери "Т", жовтий колір якої є ознакою ведення обліку на цьому рахунку у розрізі субрахунків. У разі спроби задати в проведеннях операції такий рахунок буде видано відповідне повідомлення, i сформувати таке проведення не вдасться. Позначка піктограми червоною галоч­кою означає, що властивості цього рахунка (субрахунка) можна редагувати тільки в режимі конфігурування. В типовій конфігурації піктограми всіх рахунків i субрахунків виділені подібним способом.

Наступний стовпець - назва рахунка. На практиці можна відредагувати для рахунків, позначених червоною галочкою, значення тільки цього стовпця.

Далі розміщені чотири стовпці з назвами В., К., 3. i А., що містять кодові скорочення: В. - валютний облік, К. - кількісний облік, 3. - ознака позабалансовості, А. - тип сальдо. Наявність знака "+" біля певного рахунка у стовпці В. (К.) означає, що за рахунком ведуть валютний (кількісний - коли, крім суми операції, враховують їх кількісні параметри) облік. Наявність "+" у стовпці 3. визначає рахунок як позабалансовий. Стовпець А. відображає тип рахунка. Як відомо, рахунки бувають активні (А), пасивні (П) та активно-пасивні (АП).

На деяких рахунках ведуть аналітичний облік. Наприклад, для обліку заборгованості бухгалтера цікавить не тільки загальна сума заборгованості, а и сума заборгованості щодо кожного контрагента; для обліку товару на складі важлива не тільки загальна сума товарних запасів, а и залишок кожного конкретного товару. Типова конфігурація програми 1С:Бухгалтерия дає змогу вести аналітичний облік на рахунку у розрізі декількох субконто (до трьох) i в стовпцях Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 відображено назви субконто, за якими ведуть аналітичний облік. Зазначимо, що слово субконто означає не що інше, як елемент аналітичного обліку, наприклад, товар.

Детально аналізувати роботу з планом рахунків не будемо з двох при­чин: по-перше, редагувати чи доповнювати план рахунків бухгалтер на­вряд чи буде (про це йшлося вище); по-друге, дії з планом рахунків такі ж, як i з будь-яким довідником (навіть така ж панель інструментів). Надрукувати план рахунків можна за допомогою кнопки Печать.

 

 

 На початок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑