ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ КРЕДИТОМ 1. Суб'єкти управління комунальним кредитом, їх повноваження

Процес управління комунальним кредитом передбачає залучення і використання позичених коштів, а також обслуговування місцевого боргу. Управління комунальним кредитом має відповідати чинному законодавству і враховувати інтереси громадськості.

Стратегічне управління комунальним кредитом здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, Кабінет Міністрів України. Ці органи відповідають за правове регламентування процесу здійснення місцевих запозичень.

Верховна Рада України - приймає Закони України, які регулюють правові відносини в сфері комунального кредитування.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим - ухвалює рішення про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету АРК та отримання короткострокових позичок у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету.

Кабінет Міністрів України визначає механізм здійснення місцевих запозичень до місцевих бюджетів. Чинний механізм запозичень до місцевих бюджетів визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. №207 "Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів".

Представницькі органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради) - приймають рішення про отримання короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів, крім того, міські ради мають право приймати рішення про здійснення внутрішніх або зовнішніх запозичень до міського бюджету.

Оперативне управління комунальним кредитом проводять Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, територіальні органи Державного казначейства України тощо.

1. Міністерство фінансів України має наступні повноваження у сфері комунального кредитування:

Розробляє стратегію щодо здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень;

Дає висновок про відповідність місцевих запозичень вимогам бюджетного законодавства;

Узгоджує обсяг випуску облігацій місцевих позик;

- визначає порядок отримання у фінансово-кредитних установах короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів, які виникають в ході виконання місцевих бюджетів, тощо.

Структурні підрозділи місцевих рад, наприклад, управління фінансів і бюджету та управління економічного розвитку Тернопільської міської ради, здійснюють планування і прогнозування суми майбутніх місцевих запозичень. Вони пропонують і складають проект рішення щодо здійснення запозичення, в якому визначають максимальний розмір запозичення, відсоткову ставку та термін погашення. Також, готують і подають інформацію, необхідну для присвоєння рейтингової оцінки міста і організовують роботу з випуску і розміщення облігацій місцевих позик.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює державний контроль за випуском та обігом облігацій внутрішніх місцевих позик. Вона визначає терміни і формат даних, що подаються до неї емітентами місцевих облігаційних позик - міськими радами та Верховною Радою АРК.

Допоміжні функції в процесі управління комунальним кредитом виконують такі установи як рейтингові агенції, котрі визначають кредитний рейтинг місцевого самоврядування і мають статус, підтверджений експертним висновком Світового банку, МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку.

Фонд муніципального розвитку надає консультаційну допомогу органам місцевого самоврядування та їхнім комунальним підприємствам з питань розробки, визначення пріоритетів та вибору інвестиційних проектів.

2. Органи місцевого самоврядування як позичальники фінансових ресурсів

В Україні згідно ст. 70 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" право випускати місцеві позики, цінні папери, отримувати кредити в банківських установах мають міські ради. Також, у ст. 26 відзначено, що рішення про випуск місцевих позик є виключною компетенцією сільських, селищних і міських рад.

Ухвалений у 2000 році Бюджетний кодекс дав місцевим органам самоврядування (Верховній Раді АРК і міським радам) права у проведенні незалежної від центрального бюджету країни політики запозичень до місцевих бюджетів. Обов'язковою умовою процесу залучення коштів на місцевому рівні є ухвалення відповідною місцевою радою або Верховною Радою АРК рішення про здійснення запозичення, яке має містити наступні відомості:

Істотні умови запозичення - розмір запозичення, основної суми боргу, відсотки за позикою, а також строки їх сплати;

Форму здійснення запозичення;

Мету запозичення.

У рішенні також зазначається, яким чином відбуватиметься запозичення - зовнішнє чи внутрішнє, кредит чи у формі випуску облігацій, гранична відсоткова ставка та інші суттєві умови.

Проект такого рішення надсилають для висновку до Міністерства фінансів і вже після позитивного рішення Мінфіну проводиться безпосереднє запозичення до місцевих бюджетів.

До проекту, який надсилається до Мінфіну додаються такі документи:

Проект рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції;

Обґрунтування відповідності запозичення або реструктуризації боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, щодо здатності в повному обсязі та у визначений строк виконати свої боргові зобов'язання;

Копію звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за рік, що передує року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції;

Інформацію про поточний стан виконання зобов'язань щодо погашення місцевого боргу, а також про стан розрахунків за місцевим боргом за попередні п'ять років;

Обґрунтування доходів бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету, що будуть спрямовуватися на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього періоду його погашення, до яких належать кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що перебувають у власності відповідної територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

Відомості про рейтингову оцінку цінних паперів - в разі здійснення запозичення у формі випуску облігацій місцевих позик;

Відомості про кредитний рейтинг позичальника - в разі здійснення запозичення у формі укладення угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах.

За результатами розгляду та перевірок у Міністерстві фінансів робиться висновок про відповідність або невідповідність проекту рішення про здійснення запозичення чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, який доводиться до відома відповідного органу.

У разі невідповідності рішення міської ради про здійснення запозичення чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, Мінфін звертається у встановленому порядку до суду для визнання такого рішення незаконним.

3. Функції фінансового консультанта, що допомагає місцевими органам влади здійснювати місцеві запозичення

Важливим суб'єктом, який допомагає місцевими органам влади здійснювати запозичення є фінансовий консультант або лід-менеджер.

Фінансовий консультант - це, як правило, інвестиційний банк, що має досвід роботи з випуску облігацій. Інвестиційні банки часто заздалегідь беруть на себе зобов'язання викупити весь випуск облігацій з визначеною відсотковою ставкою та терміном погашення. Як правило, лід-менеджери отримують комісійні у розмірі 1-1,5% від суми випуску або отримують свою вигоду шляхом встановлення вищої відсоткової ставки. Лід-менеджер також відповідає за відповідність випуску облігацій вимогам законів та інших нормативно- правових актів.

Фінансовий консультант, як правило, виконує такі функції:

Аналізує кредитоспроможність емітентів-міст;

Надає поради щодо структурування позики (розміру, відсоткової ставки, терміну погашення, засобів підвищення надійності запозичення);

Готує детальну інформацію для інвесторів про випуск облігацій та запропоновані інвестиційні проекти;

Забезпечує дотримання всіх законодавчих і регуляторних вимог;

Управляє процесом розміщення випуску облігацій серед інвесторів;

Може стати покупцем всього випуску облігацій місцевих позик;

Здійснює лістинг облігацій для торгівлі на вторинному ринку за рішенням місцевої влади, тощо.

Крім того, інвестиційний меморандум, який, як правило, складає найнятий містом фінансовий консультант, надає потенційним інвесторам вичерпну інформацію про випуск облігацій, а саме:

Графік виплат за облігаціями місцевих позик;

Детальну інформацію про фінансовий стан міста;

Ризики інвестування в облігації;

Інформацію про те, чи обертатимуться облігації на фондовій біржі або у торгівельній системі;

Юридичні питання, в тому числі документи, що підтверджують наявність висновку державних органів щодо здійснення запозичення та реєстрації у Комісії з цінних паперів і фондового ринку.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Наверх ↑