Практичні завдання

 

1. Визначте та проранжуйте фактори, які впливають на формування доходів державного бюджету.

2. Проаналізуйте структуру видатків бюджету за попередній та по-точний бюджетні періоди.

 

Теми рефератів

 

1. Державний бюджет – фінансовий план країни.

2. Економічна сутність перерозподільних відносин при складані дер-жавного бюджету.

3. Значення та особливості офіційних трансфертів.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [1, 3, 8, 9, 15, 19].

 

Тема 4. Місцеві бюджети як складова фінансової системи

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Форми регулювання міжбюджетних відносин.

2.  Перерахуйте параметри, які визначають рівень самостійності міс-цевих бюджетів.

3.  Джерела, за рахунок яких формується дохідна частина бюджету.

4.  Види та типи місцевих бюджетів.

5.  Сутність нормативу бюджетної забезпеченості.

 

Практичні завдання

 

1.  Порівняйте структуру та обсяги загального та спеціального фондів місцевого бюджету.

2.  Проаналізуйте зміни дольової частки місцевих податків та зборів при формуванні доходної частини місцевого бюджету за декілька останніх років.

 

Теми рефератів

 

1.  Фонди місцевих бюджетів та механізми їх формування.

2.  Особливості формування фінансових відносин між комунальними підприємствами і місцевими бюджетами.

3.  Механізм формування цільових фондів місцевих бюджетів.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [1, 11, 12].

 

Тема 5. Система оподаткування

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Сутність надлишкового спадкування та його форми.

2.  Визначення деформуючих та паушальних податків їх вплив на економічну ситуацію.

3.  Змістовність паритетно-ефективного оподаткування його переваги та недоліки.

4.  Види податкових пільг та умови їх застосування.

5.  Значення та економічна роль кривої лафера.

 

Практичні завдання

 

1.  Обґрунтуйте застосування пропорційного податку, визначте спо-соби його нарахування.

2.  Чи зміниться ступінь регресивності податку в залежності від рівня монополізованості ринку та еластичності попиту?

Теми рефератів

 

1.  Сутність та особливості проведення податкової політики.

2.  Нормативно-законодавчі проблеми податкової системи в україні.

3.  Вплив системи оподаткування на рівень заощаджень та інвестицій у державі.

4.  Особливості податкової політики в розвинутих країнах.

5.  Особливості податкової політики в країнах, що розвиваються.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [1, 20, 23].

 

Тема 6. Державні цільові фонди

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Розкрийте сутність та види соціальних послуг.

2.  Виділіть характерні риси економічних і соціальних фондів.

3.  Сутність соціально-економічних гарантій та форми їх надання.

4.  Індексація грошових доходів та її економічна необхідність.

 

Практичні завдання

 

1.  Проаналізуйте вплив проведення державних програм, які направ-лені на підтримку доходів малозабезпечених груп населення та на під-вищення рівня економічного розвитку держави.

2.  Як, на вашу думку, може вплинути необґрунтоване підвищення мінімальної заробітної плати на економічну ситуацію в державі?

 

Теми рефератів

 

1.  Фінансове забезпечення соціальної сфери.

2.  Механізм реалізації соціальних гарантій населення.

3.  Особливості функціонування державного фонду охорони навко-лишнього природного середовища.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [6, 7, 10, 17, 18, 21].

 

Тема 7. Державні зобов’язання

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Сутність “ефекту витіснення”.

2.  Визначте наслідки зростання державного боргу.

3.  Передумови виникнення державного боргу.

4.  Визначте вплив на розвиток економіки держави державних дотацій.

5.  Форми здійснення бюджетного інвестування в економіку.

 

Практичні завдання

 

1. Визначте та охарактеризуйте сучасні можливості уряду зменшити обсяги внутрішнього боргу.

2. Визначте та охарактеризуйте сучасні можливості уряду зменшити обсяги зовнішнього боргу.

 

Теми рефератів

 

1.     Форми здійснення державної підтримки вітчизняних товаровиробників.

2.  Шляхи фінансового оздоровлення державних кредитних відносин.

3.  Відтворювальні державні інвестиції.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [1, 2, 4, 16, 22].

 

Тема 8. Фінансова політика як передумова

Ефективного економічного розвитку україни

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Типи фінансової політики.

2.  Основні пріоритети розвитку фінансової системи україни.

3.  Напрямки фінансової стабілізації.

4.  Основні засади розбудови фінансової системи.

5.  Підвищення рівня ефективності фінансової політики.

 

Практичні завдання

 

1.  Дайте характеристику складовим елементам фінансової політики.

2.  Розкрийте сутність кожного етапу реалізації фінансової політики.

 

Теми рефератів

 

1. Фінансова політика україна в умовах переходу до ринкової економіки.

2. Проблеми та завдання реформування фінансової системи україни.

3. Форми реалізації фінансової політики в україні: позитиви, негативи.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [1, 2, 9, 10, 14].

4. Питання для підготовки до заліку

 

1. Дайте визначення понять “фінанси”, “фінансова система”, “фінан-совий механізм”.

2. Сутність державної фінансової системи. Охарактеризуйте струк-туру фінансової системи.

3. Виділіть рівні фінансової системи та розкрийте їх загальну суть.

4. Функції фінансової системи.

5. Дайте визначення фінансового механізму.

6. Охарактеризуйте методи фінансового впливу.

7. Наведіть основні фінансові показники діяльності підприємств та їх види.

8. Перерахуйте фінансові органи держави їх основні завдання та функ-ції. Опишіть основні взаємозв’язки між державними фінансовими органами управління.

9. Перерахуйте існуючі сфери фінансових відносин.

10. Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку.

11. Структура фінансів домогосподарств.

12. Дайте визначення фінансів підприємств. Напрями використання фі-нансових ресурсів підприємств. Механізм управління фінансами підприємств.

13. Визначте економічне значення державних фінансів.

14. Фінансові ресурси держави, процеси їх розподілу та перерозподілу.

15. Охарактеризуйте сутність світових та міжнародних фінансів.

16. Розкрийте сутність бюджетної системи україни. Дайте визна-чення основним бюджетним категоріям. Розкрийте зміст функцій бюджету.

17. Зведений бюджет україни та його структура.

18. Перерахуйте принципи побудови бюджетної системи.

19. Охарактеризуйте основні етапи бюджетного процесу. Розкрийте організаційні засади складання бюджету.

20. Назвіть методи бюджетного регулювання та дайте їм загальну характеристику.

21. Охарактеризуйте типи бюджетів.

22. Розкрийте сутність системи місцевих бюджетів. Охарактеризуйте процеси формування розмірів місцевих бюджетів.

23. Перерахуйте основні параметри місцевих бюджетів.

24. Структура доходів місцевих бюджетів. Структура видатків місце-вих бюджетів.

25. Сутність бюджетних відносин. Форми регулювання міжбюджет-них відносин.

26. Особливості формування цільових централізованих та децентра-лізованих фондів місцевого самоврядування.

27. Фінанси комунальних господарств.

28. Шляхи підвищення ефективності розподілу та перерозподілу міс-цевих доходів.

29. Сутність податків та їх види. Функції податків.

30. Визначення податкової системи та її значення при формування доходної частини бюджету. Види систем оподаткування.

31. Охарактеризуйте принципи оптимального оподаткування. Пра-вила оптимального оподаткування.

32. Особливості розподілу податкового тиску на конкурентних та мо-нопольних ринках.

33. Визначте основні напрями реформування податкової системи.

34. Визначення державного кредиту. Види державних позик. Пере-лічіть суб’єктів державних кредитних відносин.

35. Сутність державного боргу. Види державного боргу. Структура державного боргу.

36. Джерела погашення державної заборгованості. Показники держав-ної заборгованості.

37. Особливості обслуговування державних боргів. Методи управлін-ня державним боргом.

38. Сутність цільових фондів держави та їх призначення. Соціальне страхування. Перелічіть види цільових фондів.

39. Пенсійний фонд. Джерела та механізм формування пенсійного фонду.

40. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат-ності. Джерела та механізм формування фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

41. Фонд загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття та механізм його формування.

42. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб-ництві та професійних захворювань.

43. Законодавчо-правове забезпечення функціонування цільових фон-дів та  використання їх фінансових ресурсів.

44. Сутність фінансової політики та її основні характеристики. Ви-значення державних фінансових цілей.

45. Фінансові стратегії держави. Фінансова тактика та її спрямованість.

46. Перерахуйте об’єктів та суб’єктів управління фінансовою системою.

47. Визначте суть основних методів управління фінансової системи.

48. Вкажіть основні засади концепції розбудови фінансової системи. Визначте основні пріоритети розвитку фінансової системи.

49. Шляхи підвищення ефективності роботи органів фінансової системи.

50. Перерахуйте способи збільшення внутрішніх інвестиційних ресур

Література

 

1.     Базидевич в.д. державні фінанси: навч. Посіб. / в.д. базидевич, л.о. баластрик; за заг. Ред. В.д. базидевича. – 2-ге вид., доп. І перероб. – к.: атака, 2004. – с. 368.

2.     Барановський о.і. фінансова безпека / нан україни. – к.: фенікс, 1999. – с. 338.

3.     Бескид й.м. державний бюджет україни // методичні рекомен-дації. – тернопіль, 1996. – с. 32.

4.     Бровкова е.г. фінансово-кредитная система государства / е.г. бров-кова, и.п. прондус. – к.: сирин. – 1997. – с. 231.

5.     Буряк п.ю. фінансове забезпечення розвитку підприємництва: мо-нографія / ред. Акад. М.і. долішній. – львів: інститут регіональних дослі-джень нан україни, 2000. – с. 248.

6.     Василик о.д. державні фінанси україни: навч. Посіб. – к.: вища школа, 1997. – с. 383.

7.     Государственные финансы: учебник / под редакцией в.м. федо-сова. – к.: либідь, 1991. – с. 324.

8.     Деркач м.. Гордєєва л. Бюджет і бюджетний процес в україні: навч. Посіб. – дніпропетровськ: пороги, 1995. – с. 256.

9.     Єпіфанов а.о. бюджет і фінансова політика україни: навч. Посіб. / а.о. єпіфанов, і.в. сало, і.і. дяконова. – к.: наукова думка, 1997. – с. 303.

10.  Карпінський б.а. фінансова система: навч. Посіб. / б.а. карпінсь-кий, о.в. герасименко. – к.: центр навчальної літератури, 2003. – с. 184.

11.  Кравченко в.і. місцеві фінанси україни: навч. Посіб. – к.: т-во “знання”, коо, 1999. – с. 221.

12.  Кравченко в.і. фінанси місцевих органів влади україни. Основи теорії і практики. – к.: ндфі, 1997. – с.132.

13.  Крупка м.і. фінанси і підприємництво в україні на межі тися-чоліть. – львів: діалог, 1997. – с. 272.

14.  Маслова с.о. фінансовий ринок: навч. Посіб. / с.о. маслова, о.а. опалов. – 3-е вид., виправлене. – к.: каравела, 2004. – с. 344.

15.  Мунтіян в.і. оборонний бюджет: світовий досвід та можливі шляхи реформування в україні. – к.: видавн. Центр “просвіта”, 1996. – с. 240.

16.  Новицький в.е. динаміка зовнішніх боргових зобов’язань україни / в.е. новицький, о.в. плотніков. – к.: політична думка, 2000. – с. 330.

17.  Опарін в.м. фінанси (загальна теорія): навч. Посіб. – к.: кнеу, 199. – с.164.

18.  Павлюк к.в. фінансові ресурси держави. – к.: ніос, 1998. – с. 176.

19.  Пасічник ю.в. бюджетна система: навч. Посіб. – черкаси: від-луння, 1999. – с. 376.

20.     Податкова система україна: підручник / за ред. В.м. федосова. – к.: либідь, 1994. – с. 463.

21.     Прядко в.в. фінанси. – чернівці: ратуша, 1998. – с. 432.

22.     Сліпушко о.м. політичний і фінансово-економічний словник. – к.: криниця, 1999. – с. 390.

23.     Соколовська а.м. податкова система україни: теорія та практи-ка становлення. – к.: ндсі, 2001. – с. 372.

24.     Фінансова діяльність підприємств: навч. Посіб. / за ред. Г.г. кі-пейцева. – житомир: жіті, 2001. – с. 432.

25.     Шаблінська л.м. податки як засіб структурної перебудови економіки. – к.: либідь, 2000. – с. 218.

26.     Шевчук в.я. основи інвестиційної діяльності / в.я. шевчук, п.с. рогожин. – к.: генеза, 1997. – с. 384.

27.     Юрій с.і. державний бюджет україни: навч. Посіб. / с.і. юрій, й.м. бескид. – тернопіль: танг, 1998. – с. 134.

 

 

1 2 3  Наверх ↑