1. Тематичний план та програма дисципліни

 

Вивчення дисципліни передбачає освоєння наступних тем (табл. 1):

 

Таблиця 1назва теми   кількість годин

Лекцій        семінарських занять   

Самостійної роботи

1. Економічна сутність фінансової системи    

2      

2      

2

2. Сфери фінансової системи        

5      

4      

3

3. Бюджетний устрій україни       

3      

2      

2

4. Місцеві бюджети як складова фінансової системи        

2      

2      

3

5. Система оподаткування   

2      

1      

2

6. Державні цільові фонди  

2      

1      

2

7. Державні зобов’язання    

2      

2      

2

8. Фінансова політика як передумова ефективного економічного розвитку україни    

2      

2      

2

Всього:     

20    

16    

18

 

 

Тема 1. Економічна сутність фінансової системи

Суть та основні положення фінансової системи. Визначення фі-нансової системи, структура фінансової системи. Розкрито основні завдання фінансової системи та її призначення. Виділено основні рівні фінансової системи, визначені її основні функції.

Засади організаційної побудови фінансової системи. Розкрито зміст основних чинників, що впливають на формування фінансової системи в країні. Розглянуті основні фінансові органи та взаємозв’язки між ними.

Фінансовий механізм. Розглянуто структуру фінансового механізму, розкрито його сутність. Визначено основні категорії фінансового механізму.

 

Тема 2. Сфери фінансової системи

Фінансовий ринок. Сутність фінансового ринку, його призначення та основні функції. Структура фінансового ринку (ринок грошей та капіталу). Інфраструктура фінансового ринку.

Фінанси домогосподарств. Економічна сутність та структура фінан-сів домогосподарств. Доходна та видаткова частини бюджету домогоспо-дарств. Основні статті доходів та видатків домогосподарств.

Фінанси суб’єктів господарювання (підприємств). Розкрито еконо-мічну суть фінансів суб’єктів господарювання, визначені їх основні від-мінності та ознаки. Структура фінансових ресурсів суб’єктів господарюван-ня. Регулювання фінансами суб’єктів господарювання.

Державні фінанси. Сутність та структура фінансів держави. Рух дер-жавних фінансів. Особливості акумулювання та розподілу фінансових ресур-сів. Сутність зведеного фінансового балансу та його складові.

Міжнародні фінанси. Складові світового фінансового середовища (світова банківська система, портфельне інвестування, фінанси тнк, світо-вий фінансовий ринок). Особливості формування та розвитку світової фі-нансової системи.

 

Тема 3. Бюджетний устрій україни

Сутність бюджетної системи. Етапи становлення бюджетної сис-теми україни. Правові засади бюджетної системи. Структура бюджетної системи. Принципи бюджетної системи. Сутність зведеного бюджету та його функції. Бюджетна класифікація.

Бюджетний процес. Етапи бюджетного процесу. Організаційні за-сади складання проекту закону про державний бюджет україни.

Бюджетне регулювання. Сутність та основні завдання регулювання. Основні методи регулювання. Органи бюджетного регулювання.

Типи бюджетів. Розглядаються еволюційні етапи формування бюд-жетів (особливості складання, переваги, недоліки) у міжнародному досвіді.

 

Тема 4. Місцеві бюджети як складова фінансової системи

Система місцевих бюджетів. Економічна сутність місцевих фінан-сів. Структура місцевих фінансів. Основні інститути місцевого самовря-дування. Сутність місцевих бюджетів. Підпорядкованість місцевих фінансо-вих органів управління загальнодержавним фінансових органам управління.

Доходи місцевих бюджетів. Структура доходів місцевих бюджетів. Економічна сутність категорій місцевих фінансів. Види доходів та їх структура.

Видатки місцевих бюджетів. Сутність видатків місцевих бюд-жетів. Структура видатків.

 

Тема 5. Система оподаткування

Економічна сутність податків. Податкова система. Зміст подат-ків, функції та види податків. Об’єкти оподаткування. Принципи побудови податкової системи. Види систем оподаткування. Сутність податкових ставок та їх види.

Оптимізація оподаткування. Сфери дії податків. Оподаткування доходів. Розмір податку і величина податкового тиску. Надлишкове оподат-кування. Податкова політика. Принципи побудови оптимальної податкової системи. Правила оптимізації податкового тиску. Особливості розподілу по-даткового тиску на конкурентному та монопольному ринках.

Тема 6. Державні цільові фонди

Цільові фонди. Сутність державних цільових фондів. Шляхи утво-рення цільових фондів.

Пенсійний фонд. Завдання пенсійного фонду. Джерела надходжень у пенсійний фонд. Напрями використання пенсійного фонду.

Фонд соціального страхування. Сутність соціального страхування, мета створення фонду. Джерела надходження та напрями використання.

 

Тема 7. Державні зобов’язання

Державний кредит. Сутність державного кредиту, передумови його виникнення. Функції державного кредиту. Види та форми державних позик.

Державний борг. Сутність державного боргу, його види. Показники державної заборгованості. Методи обслуговування державного боргу.

Роль бюджету у здійснені інвестиційних програм. Інвестиційні про-грами. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. Підтримка малого бізнесу.

 

Тема 8. Фінансова політика як передумова

Ефективного економічного розвитку україни

Управління державними фінансами. Методи управління. Органи управління та їх основні завдання.

Фінансовий контроль. Форми фінансового контролю. Суб’єкти дер-жавного фінансового контролю.

Фінансова політика. Напрями фінансової стабілізації. Основні за-соби реалізації державної політики.

 

2.плани семінарських занять

 

 

Тема 1. Економічна сутність фінансової системи

 

Питання для обговорення

 

1.  Етапи становлення та розвитку фінансової системи.

2.  Особливості фінансових систем розвинутих країн.

3.  Особливості формування фінансових систем у країнах постра-дянського простору.

4.  Залежність фінансових систем суверенних держав від зовнішнього впливу.

 

Контрольні питання

 

1.  Дайте визначення понять “фінанси”, “фінансова система”, “фінан-совий механізм”.

2.  Сутність державної фінансової системи.

3.  Охарактеризуйте структуру фінансової системи.

4.  Виділіть рівні фінансової системи та розкрийте їх загальну суть.

5.  Функції фінансової системи.

6.  Дайте визначення фінансового механізму.

7.  Охарактеризуйте методи фінансового впливу.

8.  Наведіть основні фінансові показники та їх види.

9.  Перерахуйте фінансові органи держави, їх основні завдання та функції.

10.   Опишіть основні взаємозв’язки між державними фінансовими ор-ганами управління.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Основою фінансової системи держави є:

А) грошові фонди;                             в) фінанси.

Б) золотовалютні резерви нбу;

 

2. Основними категоріями фінансів є:

А) вартісна, розподільна, історична, фінансова;

Б) фінансова, економічна, вартісна, розподільна;

В) економічна, історична, розподільна, вартісна.

 

3. Основними функціями фінансової системи є:

А) розподільна, вартісна;                 в) економічна, контрольна.

Б) розподільна, контрольна;

4. Законодавчо визначена система впливу в державі на фінансові процеси – це:

А) фінансова система;                      в) фінансовий механізм.

Б) фінансове регулювання;

 

5. Чинники, які впливають на інтереси суб’єктів господарювання з метою активізації їх зацікавленості при досягненні фінансових резуль-татів, називають фінансові:

А)  важелі;                            б) стимули;                          в) санкції.

 

Тема 2. Сфери фінансової системи

 

Питання для обговорення

 

1.  Розвиток та формування фінансового ринку, передумови розвитку.

2.  Взаємодія світового фінансового ринку та фінансових ринків окре-мих держав, позитивні та негативні тенденції.

3.  Становлення фінансів домогосподарств.

4.  Особливості фінансів підприємств.

5.  Структура державних фінансів та вплив глобалізаційних процесів на їх перебудову.

6.  Світові фінанси та їх роль у розвитку окремих держав. Сучасні трансформації розвитку складових світових фінансів

 

Контрольні питання

 

1.  Перерахуйте існуючі сфери фінансових відносин.

2.  Сутність фінансового ринку.

3.  Структура фінансового рину.

1.  Структура фінансів домогосподарств.

2.  Дайте визначення фінансів підприємств.

3.  Напрями використання фінансових ресурсів підприємств.

4.  Механізм управління фінансами підприємств.

5.  Визначте економічне значення державних фінансів.

6.  Фінансові ресурси, процеси їх розподілу та перерозподілу.

7.      Охарактеризуйте сутність світових та міжнародних фінансів.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Основними складовими фінансового ринку є ринок:

А)  позик та кредитів;        в)  капіталу та позик.

Б)  капіталу та грошей;

2. Ринок грошей охоплює:

А) ринок цінних паперів, валютний ринок;

Б) валютний ринок, міжбанківський ринок, довгострокових кредитів;

В) валютний ринок, міжбанківський ринок, обліковий ринок.

 

3. До фінансових методів управління на підприємстві відносять:

А) фінансові важелі, облік, аналіз, регулювання;

Б) облік, аналіз, планування, контроль, регулювання;

В) фінансові інструменти, показники, регулювання, планування.

 

4. Розрізняють такі види фінансового контролю на підприємствах:

А) попередній, поточний;

Б) постійний, попередній, етапний;

В) попередній, наступний, поточний.

 

5. Сукупність показників, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави – це:

А) фінанси державного сектору;

Б) зведений державний бюджет;

В) сукупність децентралізованих державних фондів.

 

6. Використання державних резервів контролює:

А) кабінет міністрів україни (кму);

Б) нбу;

В) верховна рада.

 

7. Структура світових фінансів включає фінанси:

А) міжнародних інституцій, міжнародні розрахунки, фінанси тнк;

Б) тнк, фінансовий ринок, портфельне інвестування, світова бан-ківська система;

В) тнк, портфельне інвестування, світова банківська система.

 

8. До централізованих фінансових ресурсів відносяться ресурси бюджету та фінанси:

А) державних установ та підприємств, фінанси централізованих та децентралізованих фондів;

Б) державних установ та підприємств, фінанси централізованих фондів;

В) державних установ та підприємств, фінанси централізованих фон-дів, фінанси підприємств.

 

9. До фінансових резервів відносять:

А) резерви кму та нбу;

Б) резерви кму, фонди непередбачених витрат місцевих органів вла-ди, резерви нбу, профіцити місцевих бюджетів;

В) резерви нбу, фонди непередбачених витрат місцевих органів вла-ди, профіцити місцевих бюджетів.

 

10. Система фінансових планів та кошторисів підприємств усіх форм власності, державного та місцевих бюджетів називають:

А) зведений державний бюджет;

Б) фінансовий баланс держави;

В) державний фонд накопичення.

 

Тема 3. Бюджетний устрій україни

 

Питання для обговорення

 

1.  Основні бюджеті категорії.

2.  Сучасні тенденції формування державного бюджету.

3.  Сутність дефіцитного бюджету.

4.  Важливість формування бюджету розвитку.

 

Контрольні питання

 

1.  Розкрийте сутність бюджетної системи україни.

2.  Зведений бюджет україни та його структура.

3.  Дайте визначення основним бюджетним категоріям.

4.  Розкрийте зміст функцій бюджету.

5.  Перерахуйте принципи побудови бюджетної системи.

6.  Охарактеризуйте основні етапи бюджетного процесу.

7.  Обґрунтуйте економічну необхідність бюджетної класифікації.

8.  Розкрийте організаційні засади складання бюджету.

9.  Назвіть методи бюджетного регулювання та дайте їх загальну ха-рактеристику.

10.   Охарактеризуйте типи бюджетів.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами і формуються на єдиних принципах – це:

А) зведений бюджет;                         в) бюджетний устрій.

Б) бюджетна система;

 

2. Структура бюджетної системи визначається:

А) адміністративно-територіальним устроєм;

Б) системою місцевих органів влади;

В) адміністративно-територіальним устроєм і системою органів влади.

3. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її струк-тури, взаємозв’язок між її окремими ланками – це:

А) зведений бюджет;                         в) бюджетний процес.

Б) бюджетний устрій;

 

4. Регламентований законодавством порядок складання, розгляду, виконання, контролю і затвердження бюджетів – це:

А) бюджетний устрій;                       в) бюджетний процес.

Б) зведений бюджет;

 

5. Бюджетне регулювання здійснює:

А) кму;                               б) нбу;                               в) верховна рада.

 

6. Бюджетне регулювання – це:

А) регулювання доходів та видатків зведеного бюджету;

Б) перерозподіл фінансових ресурсів між різними ланками бюджет-ної системи;

В) перерозподіл фінансових ресурсів між різними адміністративно-територіальними районами.

 

7. Грошова допомога, яка виділяється з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня і має цільове призначення, називається:

А) дотацією;                        б) субвенцією;                   в) субсидією.

 

Тема 4. Місцеві бюджети як складова фінансової системи

 

Питання для обговорення

 

1.  Особливості формування місцевих бюджетів.

2.  Бюджет місцевого розвитку, його доходи та видатки.

3.  Цільові фонди самоврядування.

 

Контрольні питання

 

1.  Розкрийте сутність системи місцевих бюджетів.

2.  Охарактеризуйте процеси формування розмірів місцевих бюджетів.

3.  Перерахуйте основні параметри місцевих бюджетів.

4.  Структура доходів місцевих бюджетів.

5.  Структура видатків місцевих бюджетів.

6.  Сутність бюджетних відносин.

7.  Форми регулювання міжбюджетних відносин.

8.  Особливості формування цільових централізованих та децентра-лізованих фондів місцевого самоврядування.

9.  Фінанси комунальних господарств.

10.  Шляхи підвищення ефективності розподілу та перерозподілу міс-цевих доходів.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Місцевий бюджет поділяється на:

А) звітний та поточний бюджети;

Б) поточний та бюджет розвитку;

В) інвестиційний та поточний бюджети.

 

2. Бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єд-нань – це:

А) система місцевих бюджетів;

Б) бюджети місцевого самоврядування;

В) зведений бюджет країни.

 

3. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі:

А) закріплених на постійній основі доходів бюджетів;

Б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

В) доходів, отриманих від місцевих податків і зборів.

 

4. Загальний фонд місцевого бюджету поділяється на:

А) поточні і капітальні витрати;

Б) капітальні витрати і поточні;

В) поточні і спеціальні.

 

5. Бюджет розвитку є складовою частиною фонду:

А) загального;                     б) спеціального;                    в) поточного.

 

Тема 5. Система оподаткування

 

Питання для обговорення

 

1.  Сутність податків та їх види.

2.  Податкова система держави та принципи її побудови.

3.  Сфери дії податків.

4.  Розподіл податкового тиску на різних типах ринків.

 

Контрольні питання

 

1.  Понятійний апарат з теми.

2.  Сутність податків та їх види.

3.  Функції податків.

4.  Визначення податкової системи та її значення при формування доходної частини бюджету.

5.  Види систем оподаткування.

6.  Охарактеризуйте принципи оптимального оподаткування.

7.  Правила оптимального оподаткування.

8.  Особливості розподілу податкового тиску на конкурентних ринках.

9.  Особливості розподілу податкового тиску на монопольних ринках.

10.   Визначте основні напрями реформування податкової системи.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Прямі податки стягуються з:

А) фізичних осіб;                б) власників майна;           в) фізичних осіб.

 

2. Непрямі податки включають:

А) мито, акцизи, податок на землю;

Б) мито, акцизи, фіскальні податки;

В) мито, акцизи, податок на цінні папери.

 

3. У випадку коли податкова ставка буде зростати пропорційно зростанню доходів суб’єктів підприємництва система оподаткування є:

А) регресивною;             б) пропорційною;                 в) прогресивною.

 

4. Податкова ставка, яка розраховується як відношення обсягу податків до величини доходу, що оподатковується, називається:

А) граничною;                б) середньою;                        в) пільговою.

 

5. На конкурентному ринку розподіл податкового тиску зале-жить від:

А) еластичності попиту;                   в) величини податкової ставки.

Б) еластичності пропозиції;

 

Тема 6. Державні цільові фонди

 

Питання для обговорення

 

1.  Особливості формування цільових фондів.

2.  Шляхи використання накопичених фондів.

3.  Проблеми функціонування та накопичення ресурсів у фонди.

4.  Соціальні гарантії та механізми їх реалізації.

5.  Організація фінансового забезпечення соціальної сфери.

 

Контрольні питання

 

1.  Сутність цільових фондів держави та їх призначення.

2.  Соціальне страхування.

3.  Перелічіть види цільових фондів.

4.  Пенсійний фонд.

5.  Джерела та механізм формування пенсійного фонду.

6.  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.  Джерела та механізм формування фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.  Фонд загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття та механізм його формування.

9.  Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб-ництві та професійних захворювань.

10.   Законодавчо-правове забезпечення функціонування цільових фон-дів та використання їх фінансових ресурсів.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залу-чених державою для фінансування суспільних потреб з визначених дже-рел – це:

А) соціальне інвестування;              в) державне цільове забезпечення.

Б) соціальне кредитування;

 

2. Державні цільові фонди поділяються на:

А) соціальні, економічні;                 в) страхові, економічні.

Б) соціальні, страхові;

 

3. Фонди державного соціального страхування є:

А) цільовими;                                     б) децентралізованими.

 

4. До соціальних фондів відносяться:

А) пенсійний;                                     в) дорожній.

Б) охорони навколишнього середовища;

 

5. До економічних фондів відносять:

А) загальнообов’язкова страхування на випадок безробіття;

Б) навколишнього середовища;

В) пенсійний.

 

Тема 7. Державні зобов’язання

 

Питання для обговорення

 

1.  Сутність державного кредиту.

2.  Державний борг.

3.  Обслуговування державних зобов’язань.

 

Контрольні питання

 

1.  Визначення державного кредиту.

2.  Види державних позик.

3.  Перелічіть суб’єктів державних кредитних відносин.

4.  Сутність державного боргу.

5.  Види державного боргу.

6.  Структура державного боргу.

7.  Джерела погашення державної заборгованості.

8.  Показники державної заборгованості.

9.  Особливості обслуговування державних боргів.

10.  Методи управління державним боргом.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Сума заборгованості держави перед кредиторами – це:

А) державний борг;     б) державний кредит;     в) державні інвестиції.

 

2. Відносні витрати з обслуговування внутрішнього державного боргу вимірюються:

А) відношенням суми процентних виплат за боргом до обсягу ввп;

Б) сумою державного боргу;

В) відношенням розміру боргу до обсягу ввп.

 

3. Сума державного боргу на кожного громадянина країни – це борг:

А) на душу населення;

Б) на 1 грн доходу населення;

В) кожного громадянина країни.

 

4. Комплекс заходів держави з розміщення державних цінних па-перів, виплат відсотків за ними, погашення позик – це:

А) планування державного кредитування;

Б) обслуговування державного боргу;

В) контролювання державний кредитних відносин.

 

5. Зміна доходності позики – це:

А) консолідація;              б) конверсія;                   в) уніфікація.

 

Тема 8. Фінансова політика як передумова

Ефективного економічного розвитку україни

 

Питання для обговорення

 

1.  Напрямки регулювання руху фінансових ресурсів у державі.

2.  Шляхи оптимізації роботи державних фінансових органів управління.

3.  Сучасні тенденції ведення державної фінансової політики.

 

Контрольні питання

 

1.  Сутність фінансової політики та її основні характеристики.

2.  Визначення державних фінансових цілей.

3.  Фінансові стратегії держави.

4.  Фінансова тактика та її спрямованість.

5.  Перерахуйте об’єктів та суб’єктів управління фінансовою системою.

6.  Визначте суть основних методів управління фінансової системи.

7.  Вкажіть основні засади концепції розбудови фінансової системи.

8.  Визначте основні пріоритети розвитку фінансової системи.

9.  Шляхи підвищення ефективності роботи органів фінансової системи.

10.  Перерахуйте способи збільшення внутрішніх інвестиційних ресурсів.

 

Тест для перевірки знань

 

1. Політика, головним завданням якої є забезпечення держави фі-нансовими ресурсами економічних і соціальних державних програм, – це політика:

А) бюджетна;                       б) грошово-кредитна;       в) фінансова.

 

2. Фінансова політика буває:

А) результативною чи нерезультативною;

Б) поточною та наступною;

В) централізованою та децентралізованою.

 

3. Визначення основних напрямків застосування фінансів на три-валу перспективу – це фінапсова:

А) програма;                       б) стратегія;                         в) тактика.

 

4. Визначення фактичних напрямів використання фінансів на поточному етапі це:

А)  програма;                      б) стратегія;                         в) тактика.

 

5. Державне інвестування доцільно проводити у формах:

А) державних капіталовкладень та інвестування цільових програм;

Б) інвестуванні цільових програм та цільовому кредитуванні;

В) державних капіталовкладень та цільовому кредитуванні.

 

 3. Тематика самостійної роботи

 

Тема 1. Економічна сутність фінансової системи

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Фінансова система окремих територій та її характеристики.

2.  Сутність фінансової системи розвинутих країн та особливості її структури.

3.  Сутність та особливості реформування фінансової системи країн, що розвиваються.

4.  Етапи реформування фінансової системи україни.

5.  Фінансові моделі розподільних відносин у залежності від рівня державної централізації розподілу ввп.

 

Практичні завдання

 

1.  Проаналізуйте існуючі в економічні літературі визначення “фінан-сів” та “фінансової системи” і сформулюйте власні визначення.

2.  Виділіть та проранжуйте сучасні фінансові проблеми україни.

 

Теми рефератів

 

1.   Проблеми формування фінансової системи україни.

2.   Організаційні компоненти фінансової системи.

3.   Особливості регулювання фінансової системи україни.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 21].

 

Тема 2. Сфери фінансової системи

 

Питання для самостійного вивчення

 

1.  Взаємодія фінансових сфер.

2.  Забезпечення ефективно співіснування фінансових сфер.

3.  Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансових середовища.

4.  Індикатори фінансового ринку.

5.  Сутність регіонального аспекту побудови внутрішньої структури фінансової системи.

 

Практичні завдання

 

1.  Визначте чинники, від яких залежить ефективність функціонування фінансової системи.

2.  Охарактеризуйте взаємодію складових світової та національних фі-нансових систем.

 

Теми рефератів

 

1.  Основні тенденції глобалізації фінансових ринків.

2.  Відмінності кожної фінансової сфери.

3.  Рівнева структура фінансової системи.

 

Форма контролю: перевірка конспекту, відповідь на контрольні за-питання, захист реферату та творчих проектів.

 

Література: [5, 10, 13, 17, 18, 21].

 

Тема 3. Бюджетний устрій україни

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Економічна суть бюджетного дефіциту та профіцити.

2. Види бюджетного дефіциту.

3. Перерахуйте відомі вам заходи подолання бюджетного дефіциту.

4. Визначте особливості формування видаткової частини бюджету в умовах ринкової економіки.

5. Визначте особливості формування видаткової частини бюджету в умовах економічної кризи.

 

1 2 3  Наверх ↑