Вступ

 

Розв’язання складних економічних, науково-технічних та соціальних проблем розвитку ринкової економіки обумовлює необхідність ґрунтовного теоретичного аналізу фундаментальних економічних категорій кредитно-фінансових відносин та послідовного провадження ефективного механізму акумуляції та перерозподілу коштів.

Теоретичне дослідження закономірностей формування фінансової системи україни дозволяє ефективно впроваджувати економічні важелі урівноваження доходів та видатків, визначати об’єктивні та суб’єктивні при-чини виникнення та зростання державного боргу, свідомо передбачити його можливі економічні та соціальні наслідки. Формування та реалізація певної фінансової моделі бюджетоутворення, визначення взаємозв’язків державного та місцевого бюджетів має значний мультиплікаційний ефект і тому дуже важливо проводити виважену фінансову політику, послідовно та системно запроваджувати нововведення, маючи на увазі довготермінові наслідки порушення складних взаємозв’язків між суб’єктами бюджетного процесу.

При викладанні дисципліни розкривається економічна природа: фі-нансової системи, особливості її формування та структури в україні; фінан-сового механізму; бюджетного устрою. Визначаються принципи побудови оптимальної фінансової системи, бюджетного устрою, системи оподаткуван-ня та методи регулювання державними видатками та борговими зобов’я-заннями. Розглядаються система взаємозв’язків між органами управління фінансовою системою, проблемні питання управління державними фінан-сами та контролю за їх використанням, сфери фінансової системи, етапи бюджетного процесу, особливості фінансового забезпечення цільових дер-жавних фондів.

Матеріали подано з урахуванням діючих нормативних документів.

 

Мета та завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні комплексного ро-зуміння системи взаємозв’язків фінансової системи та максимально простому викладенню теоретичного матеріалу.

При викладанні дисципліни необхідно ознайомити студентів з особ-ливостями фінансової системи україни та її складових; розкрити розга-лужену структуру державних, приватних і організацій, через які здійснюється координація та регулювання фінансових зв’язків. Визначити напрямки руху державних та приватних фінансів та їх закономірності. Проаналізувати фінан-сову систему в двох вимірниках: у національно-державних межах та в пло-щині приватних фінансово-кредитних відносин. Висвітлити цінний зарубіж-ний досвід фінансових зв’язків з урахуванням сучасних умов україни.

 

Предмет дисципліни

Фінансова система україни, як економічний простір, де формуються і функціонують фінансово-кредитні відносини між державою та суб’єктами господарювання (резидентами, нерезидентами).

 

Вимоги до знань та вмінь з дисципліни

Студент повинен знати: зміст основних понять та категорій даної дисципліни, розуміти їх зміст; складові фінансової системи та особливості їх функціонування; напрямки руху фінансових ресурсів; сутність платіжного балансу; фінансові організації, які регулюють та координують рух фінансів; проблеми та перспективи розвитку фінансової системи україни.

Студент повинен вміти: аналізувати стан фінансових ринків, слід-кувати за його динамікою, здійснювати моніторинг кон’юнктури фінансових ринків, використовуючи отримані теоретичні знання.

1 2 3  Наверх ↑