2. ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

 

Звіт зі стажування передбачає наступну структуру.

1.  Вступ.

2.  Основна частина.

3.  Висновки.

4.  Література.

5.  Додатки.

При написанні звіту необхідно чітко дотримуватись тих самих вимог, що і до оформлення випускної роботи.

У вступі відображають актуальність стажування як з точки зору теоретичних досліджень, так і точки зору практичних досліджень; розкривають мету та завдання; зазначають та обґрунтовують вибір бази стажування.

Основна частина звіту складається із розділів, перелік і послідовність яких визначається змістом робочої програми практики.

У висновках стисло викладають висновки змісту всіх розділів та підрозділів звіту, перелік всіх недоліків, виявлених у процесі аналізу діяльності підприємства, та пропозиції щодо їхнього усунення.

У літературі відповідно до вимог оформлення випускної роботи вказують усі джерела, що використовувались при написанні звіту зі стажування.

У додатки виносять рисунки та таблиці обсягом більше сторінки та копії документів.

 

2.1. Зміст та програма стажування на підприємствах (організаціях)

 

2.1.1. Ознайомлення з базою практики.

Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за три останні роки)

 

1. Розробка і погодження з керівниками від кафедри та від підпри-ємства (організації) календарного плану проходження стажування.

2. Ознайомлення з історією створення, становлення та розвитку підприємства (організації). При цьому слід викласти інформацію щодо норма-тивно-правового забезпечення діяльності суб’єкта господарювання; структури відділів та служб; штатного розпису суб’єкта господарювання та розподілу посадових повноважень між його працівниками.

3. Висвітлення порядку здійснення діяльності та функціонування суб’єкта господарювання, а саме:

– вивчення організації фінансово-господарської діяльності, поточної аналітичної, фінансової та контрольної роботи на підприємстві, структури та функцій фінансових служб;

– організації грошових розрахунків підприємства (розрахункові й касові операції; безготівкові та готівкові розрахунки; розрахунки платіжними дорученнями, чеками та векселями);

– характеристики грошових надходжень підприємства (доходів від реалізації продукції, робіт, послуг; доходів від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності; формування валового та чистого доходу);

– порядку формування та розподілу прибутку (формування та методи розрахунку прибутку від реалізації продукції, сутність та методи обчислення рентабельності, розподіл та використання прибутку);

– порядку нарахування та сплати податків (система оподаткування прибутку підприємства, прямі та непрямі податки, оподаткування суб’єктів малого підприємництва);

– вивчення організації обігових коштів (склад та структура обігових коштів; визначення потреби в обігових коштах; нормування обігових коштів для створення виробничих запасів, у незавершеному виробництві та витрат майбутніх періодів, запасів готової продукції; показники стану і використання обігових коштів);

– порядку кредитування підприємства (обіг коштів підприємства, необхідність залучення кредитів; банківське, комерційне, державне та лізингове кредитування підприємства; порядок погашення кредиту);

– фінансового забезпечення відтворення основних засобів (показники стану та ефективності використання основних засобів, знос та амортизація основних засобів, джерела і порядок фінансування капітальних вкладень);

– порядку оцінювання фінансового стану підприємства (показники фінансового стану, оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стій-кості підприємства, комплексна оцінка фінансового стану);

– фінансового планування на підприємстві (зміст фінансового плану та порядок його складання);

– фінансової санації підприємства (менеджмент фінансової санації; аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі; державна фінансова підтримка санації).

4. Написання і оформлення першого та другого розділів звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання першого та другого розділів випускної роботи.

 

2.1.2. Розробка пропозицій з вдосконалення

Діяльності підприємства (організації)

 

1. Розкриття напрямків удосконалення діяльності підприємства (організації), а саме:

– використання нових форм безготівкових розрахунків;

– пропозиції щодо поліпшення грошових надходжень підприємства (надходжень коштів від продажу продукції, товарів, послуг, інших матеріальних цінностей та нематеріальних активів);

– порядку формування та розподілу прибутку;

– пропозиції щодо правильності обчислення, повноти і вчасності сплати податків;

– поліпшення використання обігових коштів підприємства (скорочення виробничих запасів, прискорення обертання обігових коштів);

– пропозиції щодо цільового використання кредитних коштів;

– підвищення ефективності використання основних засобів підприємства;

– поліпшення фінансового стану підприємства;

– пропозиції щодо запобігання банкрутства підприємства (запобігання непродуктивному використанню активів; реабілітація підприємства, яке опинилося на межі банкрутства; сприяння найповнішому задоволенню претензій кредиторів).

2. Написання та оформлення третього розділу звіту зі стажування.

3. Підготовка та написання третього розділу випускної роботи.

4. Захист звіту зі стажування.

У додатках до звіту зі стажування та до випускної роботи студент повинен подати копії документів стосовно діяльності підприємства (організації) за місцем стажування або за офіційними матеріалами статистичної звітності протягом останніх трьох років, в т.ч.:

-   статут підприємства;

-   баланс;

-   звіт про фінансові результати;

-   звіт про рух грошових коштів;

-   звіт про власний капітал;

-   додатки до фінансової звітності;

-   документи, за допомогою яких здійснюються будь-які операції під-приємства (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо), оформлені у відповідності до встановлених вимог.

 

2.2. Зміст та програма стажування в державних

Фінансових установах (організаціях, фондах)

 

2.2.1. Ознайомлення з базою практики

 

1. Розробка і погодження з керівниками від кафедри та від державної фінансової установи (організації, фонду) календарного плану проходження ста-жування.

2. Ознайомлення з історією створення, становлення та розвитку уста-нови. При цьому слід викласти інформацію щодо нормативно-правового забезпечення діяльності державної фінансової установи (організації, фонду); структури відділів; штатного розпису установи та розподілу посадових повноважень між її працівниками.

3. Висвітлення порядку здійснення фінансово-господарської діяльності державної фінансової установи (організації, фонду), а саме:

– порядку складання кошторисів доходів та видатків установи;

– аналізу виконання кошторису її доходів;

– аналізу виконання кошторису видатків установи;

– порядку організації бюджетного фінансування установи (організації, фонду);

– порядку кошторисного фінансування установи (бюджету фонду);

4. Написання і оформлення першого розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання першого розділу випускної роботи.

 

2.2.2. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за два передостанні роки)

 

1. Виконання аналізу діяльності державної фінансової установи (організації, фонду) здійснюється на підставі статистичних даних її річної звітності протягом двох передостанніх років. При цьому вказаний аналіз повинен містити:

А) дослідження особливостей планування показників бюджетів доходів установи;

Б) порядок ведення обліку та складання звітності за результатами контрольно-ревізійних перевірок;

В) висвітлення порядку та методів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ;

Г) характеристику порядку та методів контролю за збереженням державного і комунального майна, використанням бюджетних коштів суб’єктами господарювання усіх форм власності.

2. У відповідності з напрямом дослідження, у випускній роботі потрібно:

– охарактеризувати зміст та соціальне призначення фінансової установи (організації, фонду), її програмно-цільову діяльність;

– висвітлити роль та місце установи (організації, фонду) в управлінні бюджетною системою;

– виконати аналіз організації та порядку здійснення контролю і ревізії, порядку реалізації матеріалів ревізій і перевірок, а також оформлення результатів перевірок та ревізій;

– дати характеристику порядку визначення і застосування штрафних санкцій за порушення бюджетного законодавства;

– здійснити аналіз діяльності установи із виконання бюджетів (організація фінансування видатків за рахунок коштів фонду; організація взаємовідносин бюджетної установи з органами ДКУ, ДПА, фінансовими органами; організація розрахунків установи з бюджетом);

– викласти порядок ведення бюджетного обліку та складання, розгляд і затвердження фінансової звітності;

– висвітлити особливості організації фінансового контролю в установі (організації, фонді).

3. Написання і оформлення другого розділу звіту зі стажування.

4. Підготовка і написання другого розділу випускної роботи.

2.2.3. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за останній рік)

 

1. Оскільки повний аналіз фінансово-господарської діяльності включає динаміку показників за останні три роки, то необхідно доповнити аналіз діяльності державної фінансової установи (організації, фонду) статистичними даними річної звітності за останній звітний рік. При цьому такий аналіз має включати інформацію згідно з п. 1 попереднього підрозділу.

2. Відповідним чином викласти особливості функціонування досліджуваної установи у сфері фінансової діяльності за темою випускної роботи.

3. Розробка пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансової діяльності установи (організації, фонду) за напрямом дослідження у випускній роботі.

4. Написання і оформлення третього розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання третього розділу випускної роботи.

6. Захист звіту зі стажування.

У додатках до звіту зі стажування та до випускної роботи студент повинен подати копії документів стосовно діяльності державної фінансової установи (організації, фонду) за місцем стажування або за офіційними матеріалами статистичної звітності протягом останніх трьох років:

-  положення про установу;

-  кошторис установи за три попередні роки, а також лімітні довідки, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів;

-  періодичні звіти про виконання кошторисів установи;

-  рішення про державний бюджет або місцевий бюджет;

-  звітність про виконання державного чи місцевого бюджету;

-  бюджет установи;

-  звіти про надходження коштів до установи та додатки до них;

-  баланс виконання бюджетів установи;

-  звіт про виконання бюджетів установи з відповідними додатками;

-  документи, в яких здійснюється розрахунок прогнозу бюджетних ресурсів, що мобілізуватимуться місцевими бюджетами, розрахунки окремих показників з планування видаткової частини місцевих бюджетів, а також обсягів міжбюджетних трансферів бюджетів всіх рівнів;

-  документи, що складають особову справу розпорядника коштів (на прикладі конкретного розпорядника);

-  документи, що засвідчують перерахування коштів через органи державного казначейства України (ДКУ) на рахунки розпорядника та здійснення його видатків.

 

2.3. Зміст та програма стажування в банківських установах

 

2.3.1. Ознайомлення з базою практики

 

1. Розробка і погодження з керівниками від кафедри та від банківської установи календарного плану проходження стажування.

2. Ознайомлення з історією створення, становлення та розвитку установи. При цьому слід викласти інформацію щодо засновників банківської установи; мети створення; реєстрації установи та ліцензування її діяльності; характеристики етапів розвитку банківської установи.

3. Організаційно-правова форма та база функціонування банківської установи.

4. Роль банківської установи та пріоритетні напрямки її діяльності в розвитку ринку банківських послуг.

5. Написання і оформлення першого розділу звіту зі стажування.

6. Підготовка і написання першого розділу випускної роботи.

 

2.3.2. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за два передостанні роки)

 

1. Виконання вказаного аналізу діяльності банківської установи здійснюється на підставі статистичних даних її річної звітності протягом двох передостанніх років. При цьому вказаний аналіз повинен містити аналіз:

А) активів за обсягом та структурою;

Б) пасивів за обсягом та структурою;

В) зобов’язань банківської установи (структурний аналіз);

Г) капіталу банківської установи;

Д) доходів та витрат;

Е) кредитного портфеля банківської установи;

Ж) діяльності установи щодо впровадження нових банківських продуктів та послуг.

2. У відповідності з напрямом дослідження у випускній роботі виконати аналіз механізму функціонування сучасного ринку фінансових послуг України на прикладі діяльності даної банківської установи.

3. Написання і оформлення другого розділу звіту зі стажування.

4. Підготовка і написання другого розділу випускної роботи.

 

2.3.3. Збір і  аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за останній рік)

 

1. Оскільки повний аналіз фінансово-господарської діяльності включає динаміку показників за останні три роки, то необхідно доповнити аналіз діяльності банківської установи статистичними даними річної звітності за останній звітний рік. При цьому такий аналіз має включати інформацію згідно з п. 1 попереднього підрозділу.

2. Відповідним чином викласти особливості функціонування досліджуваної банківської установи на ринку фінансових послуг за темою випускної роботи та за звітними даними останнього року діяльності.

3. Розробити пропозиції з вдосконалення діяльності банківської установи на ринку фінансових послуг за напрямом дослідження у випускній роботі.

4. Написання і оформлення третього розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання третього розділу випускної роботи.

6. Захист звіту зі стажування.

У додатках до звіту зі стажування та до випускної роботи студент повинен подати копії документів стосовно фінансово-господарської діяль-ності банківської установи за місцем стажування або за офіційними матеріалами статистичної звітності (“Вісник НБУ”, “Бюлетень НБУ”) протягом останніх трьох років:

-  баланс банківської установи;

-  звіт про фінансові результати діяльності банківської установи;

-  тарифний план надання банківських послуг;

-  документи, якими супроводжуються банківські операції та послуги за темою стажування та дослідження у випускній роботі (договори, угоди, платіжні документи, реєстри, заявки тощо), оформлені у відповідності з вимогами.

 

2.4. Зміст та програма стажування в установах

Контрольно-ревізійної служби України

 

2.4.1. Ознайомлення з базою практики

 

1. Розробка та погодження з керівниками від кафедри та від установи державної контрольно-ревізійної служби України календарного плану проходження стажування.

2. Ознайомлення з історією створення, становлення та розвитку установи. При цьому слід викласти інформацію щодо нормативно-правового забезпечення діяльності контрольно-ревізійної служби; структури відділу чи управління; штатного розпису установи та розподілу посадових повноважень між її працівниками.

3. Висвітлення порядку здійснення фінансово-господарської діяльності установи контрольно-ревізійної служби, а саме: порядку складання кош-торисів доходів та видатків установи; аналізу виконання кошторису її доходів; аналізу виконання кошторису видатків установи.

4. Написання і оформлення першого розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання першого розділу випускної роботи.

 

2.4.2. Збір і  аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за два передостанні роки)

 

1. Виконання аналізу діяльності установи контрольно-ревізійної служби здійснюється на підставі статистичних даних її річної звітності протягом двох передостанніх років. При цьому вказаний аналіз повинен містити:

А) порядок планування та координації контрольно-ревізійної роботи;

Б) порядок ведення обліку та складання звітності за результатами контрольно-ревізійних перевірок;

В) висвітлення порядку та методів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ;

Г) характеристику існуючих порядку та методів контролю за збереженням державного і комунального майна, використанням бюджетних коштів суб’єктами господарювання усіх форм власності.

2. Відповідно до напряму дослідження, у випускній роботі потрібно:

– викласти поняття контролю та ревізії, а також їх види;

– висвітлити порядок проведення перевірок;

– виконати аналіз організації та порядку здійснення контролю і ревізії, порядку реалізації матеріалів ревізій і перевірок, а також оформлення результатів перевірок та ревізій;

– дати характеристику порядку визначення та застосування штрафних санкцій за порушення бюджетного законодавства.

3. Написання і оформлення другого розділу звіту зі стажування.

4. Підготовка і написання другого розділу випускної роботи.

 

2.4.3. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за останній рік)

 

1. Оскільки повний аналіз фінансово-господарської діяльності включає динаміку показників за останні три роки, то необхідно доповнити аналіз діяльності установи контрольно-ревізійної служби статистичними даними річної звітності за останній звітний рік. При цьому такий аналіз має включати інформацію згідно з п. 1 попереднього підрозділу.

2. Відповідним чином викласти особливості функціонування досліджуваної установи в сфері контролю та ревізії господарської діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності за темою випускної роботи та за звітними даними останнього року діяльності.

3. Розробити пропозиції щодо вдосконалення діяльності установи конт-рольно-ревізійної служби з вдосконалення фінансового контролю держави та процесу здійснення бюджетних видатків за напрямом дослідження у випускній роботі.

4. Написання і оформлення третього розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання третього розділу випускної роботи.

6. Захист звіту зі стажування.

У додатках до звіту зі стажування та до випускної роботи студент повинен подати копії документів стосовно фінансово-господарської діяльності установи контрольно-ревізійної служби за місцем стажування або за офіційними матеріалами статистичної звітності, протягом останніх трьох років:

-  положення про відділ або управління контрольно-ревізійної служби;

-  штатний розпис служби;

-  копію кошторису доходів та видатків установи;

-  роздруківки статистичної інформації стосовно діяльності установи;

-  копії документів, якими підтверджуються бюджетні видатки;

-  копію акта або довідки перевірки чи ревізії.

 

2.5. Зміст та програма стажування

В установах податкової служби України

 

2.5.1. Ознайомлення з базою практики

 

1. Розробка та погодження з керівниками від кафедри та від установи ДПС України календарного плану проходження стажування.

2. Ознайомлення з історією створення, становлення та розвитку установи. При цьому слід викласти інформацію щодо нормативно-правового забезпечення діяльності податкових органів; структури податкової інспекції чи адміністрації в контексті їх поділу на управління, відділи та сектори; штатного розпису установи та розподілу посадових повноважень між її працівниками.

3. Висвітлення порядку здійснення фінансово-господарської діяльності установи податкової служби, а саме порядку складання кошторисів доходів та видатків; аналізу виконання кошторису її доходів; аналізу виконання кошторису видатків установи.

4. Характеристика фіскальної діяльності податкової інспекції (адміністрації), тобто її місце та роль у формуванні доходів державного та місцевого бюджетів у розрізі платників податків. При цьому необхідно виконати аналіз (за останні два-три роки) основних податків (з розбивкою їх на загальнодержавні та місцеві обов’язкові платежі), які адмініструє установа.

5. Написання і оформлення першого розділу звіту зі стажування.

6. Підготовка і написання першого розділу випускної роботи.

 

2.5.2. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за два передостанні роки)

 

1. Виконання аналізу діяльності установи податкової служби здійснюється на підставі статистичних даних її річної звітності протягом двох передостанніх років. При цьому вказаний аналіз повинен містити порядок:

А) реєстрації платників податків – фізичних і юридичних осіб;

Б) подачі платниками податків відповідної податкової звітності;

В) і терміни сплати податків;

Г) погашення податкового боргу.

2. Відповідно з напрямом дослідження у випускній роботі потрібно:

– виконати аналіз механізму проведення податкових перевірок;

– представити порядок оформлення результатів податкових перевірок;

– висвітлити порядок визначення та застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства на прикладі діяльності установи податкової служби.

3. Написання і оформлення другого розділу звіту зі стажування.

4. Підготовка і написання другого розділу випускної роботи.

2.5.3. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за останній рік)

 

1. Оскільки повний аналіз фінансово-господарської діяльності включає динаміку показників за останні три роки, то необхідно доповнити аналіз діяльності установи податкової служби статистичними даними річної звітності за останній звітний рік. При цьому аналіз має включати інформацію згідно з п. 1 попереднього підрозділу.

2. Відповідним чином викласти особливості функціонування установи на ринку справляння податків за темою випускної роботи та за звітними даними останнього року діяльності.

3. Розробити пропозиції щодо вдосконалення діяльності установи податкової служби та процесу адміністрування податків за напрямком дослідження у випускній роботі.

4. Написання і оформлення третього розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання третього розділу випускної роботи.

6. Захист звіту зі стажування.

У додатках до звіту зі стажування та до випускної роботи студент повинен подати копії документів стосовно фінансово-господарської діяльності установи податкової служби за місцем стажування або за офіційними матеріалами статистичної звітності протягом останніх трьох років:

-  положення про інспекцію чи адміністрацію;

-  штатний розпис установи податкової служби;

-  види податкової звітності (декларації, розрахунки, податкові накладні);

-  документи, якими підтверджується сплата податків (платіжне доручення чи прибутковий касовий ордер);

-  роздруківки статистичної інформації стосовно надходжень податків за основними їх видами.

 

2.6. Зміст та програма стажування в страхових компаніях

 

2.6.1. Ознайомлення з базою практики

 

1. Розробка і погодження з керівниками від кафедри та від страхової компанії календарного плану проходження стажування.

2. Ознайомлення з історією створення, становлення та розвитку компанії. При цьому слід викласти інформацію щодо нормативно-правового забезпечення діяльності страхової компанії; структури відділів; штатного розпису компанії та розподілу посадових повноважень між її працівниками.

3. Висвітлення порядку здійснення діяльності та функціонування страхової компанії, а саме:

– стратегії та бізнес-плану страховика;

– порядку складання, коригування та здійснення бізнес-плану.

– порядку використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів компанії;

– структури та органів управління страхової компанії (розподілу функ-цій між окремими структурними підрозділами і органами управління), спеціа-лізації страховиків, структури вищих керівних органів компанії;

– аналізу системи підбору та підвищення кваліфікації кадрів, системи матеріального і морального заохочення персоналу страховика, планування потреби у фахівцях;

– аналізу технології опрацювання і введення нових страхових послуг;

– розкриття практики роботи страховика щодо здійснення актуарних розрахунків. При цьому слід розкрити на конкретних прикладах методику розрахунку страхових тарифів за класичною, колективною та індивідуальною моделями ризиків, а також розрахунок тарифів із страхування життя;

– організації роботи страхової компанії зі страховими агентами і брокерами (зміст агентських угод з юридичними та фізичними особами, порядок створення та реєстрації брокерських структур);

– рекламної діяльності страхової компанії та її фінансового забезпечення (аналіз ефективності окремих видів реклами, рекламних матеріалів, планування і фінансування витрат на рекламу);

– маркетингової діяльності страхової компанії (вивчення ринку страхових послуг, наявності та ефективності функціонування служби маркетингу);

– інформаційного забезпечення менеджменту в страховій компанії (зовнішніх і внутрішніх джерел отримання інформації та інформації, отриманої через Інтернет).

4. Написання і оформлення першого розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання першого розділу випускної роботи.

 

2.6.2. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за два передостанні роки)

 

1. Виконання аналізу діяльності страхової компанії здійснюється на підставі статистичних даних її річної звітності протягом двох передостанніх років. При цьому вказаний аналіз повинен містити:

А) характеристику порядку укладання і супроводу договорів страхування майна фізичних та юридичних осіб, укладання договорів страхування технічних ризиків та урожаю сільськогосподарських культур, особливостей страхування майна юридичних осіб на випадок форс-мажорних подій;

Б) особливості укладання та обслуговування договорів зі страхування транспортних ризиків (судноплавства, авіаперельотів, автотранспорту);

В) висвітлення порядку укладання та супроводу договорів зі страхування здоров’я (обов’язкового та добровільного, індивідуального та колективного), а також умов страхування туристів;

Г) характеристику роботи з укладання та супроводу договорів зі страхування відповідальності (цивільної відповідальності власників транспортних засобів, міжнародного полісу “Зелена картка”, інших видів страхування відповідальності);

Д) розкриття форм перестрахування, що застосовуються страховою компанією (пропорційне та непропорційне перестрахування, співстрахування);

Е) аналіз досвіду страхової компанії щодо здійснення перестрахувальних операцій (партнерських зв’язків страховика з перестраховиками-резидентами та перестраховиками-нерезидентами, етапів укладання облігаторних та факуль-тативних перестрахувальних угод; умов здійснення та розірвання облігаторних та факультативних перестрахувальних угод; розрахунку матеріальної винагороди перестраховика з урахуванням відповідних комісійних);

Ж) висвітлення порядку розгляду спорів між сторонами страхового договору, а також порядку оформлення позову до судових органів.

2. Відповідно з напрямом дослідження у випускній роботі потрібно:

– розкрити організацію бухгалтерського обліку у страховій компанії, ступінь використання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосування плану та кореспонденції рахунків страховика, порядок документального оформлення окремих операцій та відображення їх в обліку;

– охарактеризувати склад фінансової звітності страхової компанії (ф. № 1 “Баланс” – структура, зміст окремих статей активу та пасиву; ф. № 2 “Звіт про фінансові результати” – структура та зміст окремих статей; ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів” – структура та зміст окремих статей; спеціалізована звітність страховика; Звіт про доходи та витрати страховика – структура та зміст);

– здійснити аналіз структури доходів страхової компанії і структури надходжень від операційної (страхової), фінансової та інвестиційної видів діяльності.

– проаналізувати структуру витрат страхової компанії на здійснення страхової діяльності;

– розкрити особливості інвестиційної та фінансової діяльності страховика, дотримання ним законодавчих вимог щодо розміщення коштів страхових резервів.

3. Написання і оформлення другого розділу звіту зі стажування.

4. Підготовка і написання другого розділу випускної роботи.

 

2.6.3. Збір і аналіз показників фінансово-господарської діяльності

(за останній рік)

 

1. Оскільки повний аналіз фінансово-господарської діяльності включає динаміку показників за останні три роки, то необхідно доповнити аналіз діяльності страхової компанії статистичними даними річної звітності за останній звітний рік. При цьому такий аналіз має включати інформацію згідно з п. 1 попереднього підрозділу.

2. Відповідним чином викласти особливості функціонування досліджуваної установи в сфері страхової діяльності за темою випускної роботи.

3. Розробити пропозиції щодо вдосконалення ефективності страхової діяльності компанії за напрямом дослідження у випускній роботі.

4. Написання і оформлення третього розділу звіту зі стажування.

5. Підготовка і написання третього розділу випускної роботи.

6. Захист звіту зі стажування.

У додатках до звіту зі стажування та до випускної роботи студент повинен подати копії документів стосовно діяльності страхової компанії за місцем стажування або за офіційними матеріалами статистичної звітності протягом останніх трьох років:

-   положення про страхову компанію;

-   баланс страхової компанії;

-   звіт про фінансові результати;

-   звіт про рух грошових коштів;

-   звіт про доходи та витрати страховика;

-   документи, якими супроводжуються послуги страхових компаній за темою дослідження в випускній роботі (договори, угоди, платіжні документи тощо).

Додаток А

 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту зі стажування

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Факультет довузівської та післявузівської підготовки

 

Кафедра післядипломної економічної освіти

 

 

 

ЗВІТ ЗІ СТАЖУВАННЯ

 

ЗС.ФН.00ХХХХ.00.00.00

 

 

 

 

 

 

Студент групи

ФН дв – 08 – 1                        __________________     (Прізвище, ініціали)

                                                          (підпис)

 

Керівник від банку

(підприємства,                       __________________     (Прізвище, ініціали)

Організації)                           (підпис, печатка установи)

 

Керівник від кафедри           __________________     (Прізвище, ініціали)

                                                                  (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький  2009

1 2  Наверх ↑