ВСТУП

 

Заключним етапом практичної підготовки студентів у відповідності з навчальним планом є стажування, що здійснюється безпосередньо у виробничих умовах.

Стажування – це важливий етап процесу підготовки спеціалістів за спеціальністю “Фінанси”, у ході якої перевіряється засвоєння теоретичного матеріалу і набуваються професійні навички та вміння.

Стажування проводиться згідно з навчальним планом у шостому семестрі в календарні терміни, що передбачені затвердженим графіком.

Стажування здійснюється у відповідності до “Положення про практику студентів вищих закладів України”, затвердженого наказом МОН України від 8.04.1993 р. № 93 та навчального плану, з врахуванням вимог кваліфікаційних характеристик.

Стажування організується і здійснюється на базі сучасних підприємств (фірм) різних форм власності, установ, відомств, науково-дослідних закладів тощо.

По завершенні стажування проводиться диференційований залік у формі усного захисту звіту про стажування (на основі попередньої оцінки звіту керівником від університету).

 

1           ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Мета та організація стажування

 

Стажування студентів другої вищої освіти за спеціальністю “Фінанси” є складовою навчального процесу. Метою стажування є поглиблення та закріплення знань, а також збір, вивчення та аналіз даних фінансово-госпо-дарської діяльності суб’єктів господарювання для виконання випускної роботи.

Стажування розраховане на встановлений навчальним планом термін і проводиться на провідних підприємствах, в організаціях, банківських установах та страхових компаніях.

Керівництво стажуванням студентів здійснюють викладачі кафедри післядипломної економічної освіти та представники установи за місцем проходження стажування, які призначаються відповідними наказами керівників.

Керівники стажування з боку кафедри забезпечують студентів програмою стажування, надають допомогу в складанні календарних планів проходження стажування, виконання практичних завдань із фахових дисциплін, а також консультують щодо збору матеріалів для підготовки випускних робіт з інших питань, які виникають у студентів під час складання звіту зі стажування.

Керівники підприємств, установ, організацій сприяють розміщенню стажерів, надають їм можливість ознайомитися з необхідною інформацією, залучають студентів до виконання певних функцій у ролі дублера-фінан-систа, здійснюють контроль за виконанням студентами погоджених планів проходження стажування і надають їм необхідні консультації.

 

1.2 Обов’язки керівника стажування від кафедри

 

1.  Не пізніше, ніж за тиждень до початку стажування провести зі студентами збори, на яких обговорити мету та завдання стажування, видати кож-ному студенту програму стажування, щоденник та направлення на стажу-вання, уточнити завдання до виконання випускної роботи, ознайомити з вимогами щодо заповнення щоденника та оформлення звіту зі стажування.

2.  Консультувати керівників стажування від бази стажування з питань, пов’язаних з цілями, завданнями, порядком проходження стажування.

3.  Консультувати студентів під час проходження стажування з питань виконання програми стажування.

4.  Спрямувати науково-дослідну роботу студентів щодо теми випускної роботи.

5.  Систематично перевіряти проходження стажування студентами на його відповідність програмі.

6.  Систематично на засіданнях кафедри інформувати викладачів про хід стажування, по закінчені звітувати про його результати.

7.  Вимагати від студента заповнення щоденника.

8.  Здійснювати методичне керівництво над складанням звітів зі стажування, перевіряти їх перед захистом на кафедрі та брати участь у захисті у складі комісії.

1.3 Обов’язки керівника стажування від бази стажування

 

1.  На початку практики ознайомитись з програмою стажування.

2.  У відповідності до програми та індивідуального завдання стажера, виходячи з особливостей даного підприємства, скласти календарний план (графік) проходження стажування.

3.  Ознайомити студентів з їхніми обов’язками в умовах підприємства, провести інструктаж з техніки безпеки.

4.  Забезпечити студентам доступ до необхідних для виконання програми стажування документів, форм статистичної звітності.

5.  Надавати студентам методичну і практичну допомогу для виконання ними програми стажування та написання випускної роботи.

6.  Контролювати дотримання стажерами правил внутрішнього розпорядку, повідомляти кафедру про порушення ними трудової дисципліни, в тому числі при їх відсутності без поважних причин.

7.  Здійснювати контроль зафіксованої у щоденнику роботи.

8.  У кінці стажування перевірити звіт зі стажування, у щоденнику дати відгук про роботу студента, в якому відобразити рівень виконання програми стажування та індивідуального завдання, вміння використовувати на практиці теоретичні знання, ставлення до роботи, оцінити його роботу.

 

1.4 Обов’язки студента

 

1.  Перед початком стажування отримати на кафедрі післядипломної економічної освіти направлення на стажування, щоденник та програму, а також індивідуальне завдання для виконання випускної роботи.

2.  У встановлений наказом ректора термін з’явитись на місце проходження стажування, зустрітись з керівником від бази стажування, ознайомитись зі своїм робочим місцем.

3.  Перед початком проходження стажування пройти на підприємстві інструктаж з техніки безпеки.

4.  Під час проходження стажування виконувати правила внутрішнього розпорядку, техніки безпеки; вимоги трудового законодавства, програми стажування та індивідуального завдання.

5.  Регулярно вести щоденник у відповідності з програмою стажування; погоджувати записи з керівником від бази стажування.

6.  У встановленні строки інформувати керівника від кафедри про зроблену роботу.

7.  У кінці терміну проходження стажування підготувати звіт зі стажування за встановленою формою (додаток А), який повинен відбивати зміст програми, мати додатки у вигляді заповнених статистичних форм та інших документів. Подати звіт та щоденник керівнику від бази стажування для перевірки та написання відгуку (у щоденнику).

8.  У встановлені строки подати звіт та щоденник керівнику від кафедри для перевірки; врахувати його зауваження та представити звіт для захисту.

 

1 2  Наверх ↑