Тема 9. Юридична відповідальність

суб’єктів підприємницької діяльності

 

1.   Поняття юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

2.   Функції юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

3.   Види юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

4.   Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Нормативний матеріал та література

 

1.   Господарський кодекс України // ОВУ. – 2003. – № 11.

2.   Цивільний кодекс України // ОВУ. – 2003. – № 11.

3.   Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007.

4.   Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2002.

5.   Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

6.   Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005.

7.   Підприємницьке право: Навч. посібник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

Студентам необхідно знати, що, відповідно до ст.216 ГК, “Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором”. Слід уяснити принципи, на яких базується ГПВ (ст. 216 ГК), її ознаки та функції.

Також студенти повинні уяснити, що засобами відповідальності у сфері господарювання є господарські санкції, серед яких виділяють такі: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Слід вивчити підстави та умови господарсько-правової відповідальності, її межі (ст. 219 ГК).

Необхідно також звернути увагу на поняття та види адміністративно-господарських санкцій (ст. 239 ГК).

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1.      Підприємництво і право: досвід західних країн.

2.      Аналіз неузгодженостей між цивільним та господарським законодавством.

3.      Шляхи подолання неузгодженостей між цивільним та господарським законодавством.

4.      Проблеми вдосконалення правового регулювання індивідуального підприємництва.

5.      Правові основи підприємницької діяльності.

6.      Ознаки підприємництва.

7.      Напрями розвитку підприємництва в сучасних умовах.

8.      Регулювання підприємницької діяльності.

9.      Організаційно-правові форми юридичної особи.

10.   Особливості правового статусу фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

11.   Правові ознаки юридичної особи.

12.   Правове регулювання майнових відносин подружжя підприємців.

13.   Особливості правового статусу філій та представництв.

14.   Особливості правового становища представництв іноземних компаній в Україні.

15.   Правове регулювання статусу державних підприємств за законодавством України.

16.   Порядок виключення учасників зі складу господарських товариств.

17.   Право на вихід з господарського товариства.

18.   Порядок створення акціонерних товариств.

19.   Правовий статус акціонера.

20.   Правовий статус повного товариства.

21.   Правовий статус промислово-фінансових груп.

22.   Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво.

23.   Ліцензування підприємницької діяльності як засіб державного регулювання економіки.

24.   Сутність патентування.

25.   Проблеми реорганізації юридичних осіб.

26.   Шляхи санації підприємства-боржника.

27.   Економіко-правові аспекти санації підприємства.

28.   Практика застосування закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

29.   Правове регулювання банкрутства в Україні.

30.   Світовий досвід санації підприємства.

31.   Істотні умови господарського договору.

32.   Юридична сила електронного підпису.

33.    Правові аспекти завдатку як способу забезпечення виконання зобов’язань.

34.    Правові аспекти неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

35.    Правові аспекти застави як способу забезпечення виконання зобов’язань.

36.    Правові аспекти гарантії як способу забезпечення виконання зобов’язань.

37.    Правові аспекти утримання як способу забезпечення виконання зобов’язань.

38.    Правові аспекти поруки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

39.    Правова характеристика договору поставки.

40.    Правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

41.    Правова характеристика договору енергопостачання.

42.    Правова характеристика договору міни (бартеру).

43.    Правова характеристика договору найму (оренди).

44.    Правова характеристика договору лізингу.

45.    Правова характеристика договору концесії.

46.    Правова характеристика договору підряду.

47.    Правова характеристика договору підряду на капітальне будівництво.

48.    Правова характеристика договору перевезення.

49.    Претензійний порядок вирішення господарських спорів.

50.    Порядок вирішення господарських спорів господарськими судами.

51.    Юридична відповідальність підприємців.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

Реферат повинен містити вступ, основну частину, висновки, список використаного нормативного матеріалу та літератури. У вступі розкривається актуальність обраної теми реферату, її місце в курсі підприємницького права та нормативне забезпечення теми. В основній частині розкривається суть обраної теми, аналізуються існуючі проблеми. В кінці реферату підводяться короткі підсумки викладеного дослідження.

Обсяг реферату становить 10–15 сторінок друкованого тексту (шрифт – 14 pt) або 15–20 сторінок рукописного тексту.

У тексті реферату повинні бути посилання на використаний нормативний матеріал та літературу. Повний список джерел наводиться в кінці роботи.

Реферат оформляється на аркушах формату А4 (297 ´ 210 мм).

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.      Підприємницьке право: поняття та місце в системі права України.

2.      Система підприємницького права.

3.      Принципи та функції підприємницького права.

4.      Джерела підприємницького права.

5.      Види норм підприємницького права.

6.      Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

7.      Принципи підприємницької діяльності.

8.      Види підприємницької діяльності.

9.      Державне регулювання підприємницької діяльності: поняття, засоби.

10.   Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

11.   Фізичні особи, як суб’єкти підприємницької діяльності.

12.   Юридичні особи, як суб’єкти підприємницької діяльності.

13.   Види суб’єктів підприємницької діяльності.

14.   Підприємство як організаційна форма господарювання: поняття, види.

15.   Державні та комунальні унітарні підприємства.

16.   Підприємства колективної власності: поняття, види.

17.   Відокремлені підрозділи підприємств.

18.   Організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

19.   Поняття та види господарських товариств.

20.   Поняття та види акціонерних товариств.

21.   Порядок утворення акціонерного товариства.

22.   Органи акціонерного товариства та їх компетенція.

23.   Товариство з обмеженою відповідальністю.

24.   Товариство з додатковою відповідальністю.

25.   Повне товариство.

26.   Командитне товариство.

27. Поняття і значення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

28. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

29. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

30.   Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності в державних органах та установах.

31.   Відкриття суб’єктом підприємницької діяльності рахунків в установах банків.

32.   Отримання суб’єктом підприємницької діяльності дозволів на початок роботи.

33. Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

34.   Види, зміст та вимоги до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності.

35.   Поняття ліцензування господарської діяльності.

36.   Порядок видачі ліцензії на зайняття певним видом господарської діяльності.

37.   Патентування підприємницької діяльності.

38.   Порядок видачі торгових патентів.

39. Поняття і способи припинення підприємницької діяльності.

40. Підстави припинення підприємницької діяльності юридичної особи.

41. Підстави припинення підприємницької діяльності фізичних осіб.

42. Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, форми.

43. Ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності.

44. Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, ознаки.

45. Учасники процедури банкрутства.

46. Провадження у справах про банкрутство.

47. Правові засоби запобігання банкрутству.

48. Черговість задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутство.

49. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичних осіб.

50. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

51. Господарський договір: поняття, ознаки.

52. Функції та види господарських договорів.

53. Істотні умови господарського договору.

54. Процедура укладення господарського договору.

55. Порядок зміни умов договору або його розірвання.

56. Принципи виконання господарських договорів.

57. Заходи забезпечення господарських зобов’язань.

58. Неустойка, як захід забезпечення господарських зобов’язань.

59. Порука, як захід забезпечення господарських зобов’язань.

60. Гарантія, як захід забезпечення господарських зобов’язань.

61. Завдаток, як захід забезпечення господарських зобов’язань.

62. Застава, як захід забезпечення господарських зобов’язань.

63. Притримання, як захід забезпечення господарських зобов’язань.

64. Характеристика договору купівлі-продажу.

65. Характеристика договору поставки.

66. Характеристика договору контрактації.

67. Характеристика договору енергопостачання.

68. Характеристика бартерного договору.

69. Характеристика договору оренди.

70. Характеристика договору лізингу.

71. Концесійний договір.

72. Характеристика договору підряду.

73. Характеристика договору будівельного підряду.

74. Договори про надання послуг: поняття, види.

75. Характеристика договору перевезення.

76. Характеристика договору транспортного експедирування.

77. Характеристика договору зберігання.

78. Характеристика договору страхування.

79. Характеристика договору комісії.

80. Способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

81. Правовий статус господарських судів в Україні.

82. Досудове врегулювання господарських спорів.

83. Порядок розгляду господарських спорів господарським судом.

84. Виконання рішень господарських судів.

85. Поняття юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

86. Функції юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

87. Види юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

88. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

89. Правовий статус Антимонопольного Комітету України.

90. Основні види порушень антимонопольно-конкурентного законодавства.

91. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

92. Принципи та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

93. Види зовнішньоекономічної діяльності.

94. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

95. Правовий режим іноземних інвестицій.

96. Правовий режим вільних економічних зон.

97. Поняття, ознаки та види бірж.

98. Види біржових угод.

99. Правила біржової торгівлі.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑