Тема 8. Захист прав та законних інтересів

суб’єктів підприємницької діяльності

 

1.   Способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

2.   Досудове врегулювання господарських спорів.

3.   Правовий статус господарських судів в Україні.

4.   Порядок розгляду господарських спорів господарським судом.

5.   Виконання рішень, ухвал та постанов господарських судів.

 

Нормативний матеріал та література

 

1.   Господарський процесуальний кодекс України // Відомості ВРУ. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

2.   Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007.

3.   Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2002.

4.   Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

5.   Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005.

6.   Підприємницьке право: Навч. посібник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

Студенти повинні уяснити, що підприємці у процесі здійснення підприємницької діяльності можуть зустрітися із випадками порушення їх прав та законних інтересів як з боку інших суб’єктів господарювання, так і з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому випадку будь-який підприємець вправі застосовувати гарантовані йому чинним законодавством способи захисту прав та законних інтересів, які являють собою сукупність правових засобів, за допомогою яких підприємець матиме можливість захистити свої права та законні інтереси. Необхідно знати сутність таких основних способів захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності: нотаріальний; адміністративний; претензійний (позасудовий); судовий.

Необхідно враховувати, що, відповідно до ГПК України, сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою. Це означає, що чинне законодавство не зобов’язує сторони вживати заходів досудового врегулювання господарських спорів, а відносить вирішення цього питання на їх розсуд. Необхідно уяснити порядок пред’явлення претензії, її зміст та строк розгляду.

Слід уяснити правовий статус господарських судів в Україні, коло справ, які підвідомчі господарським судам, порядок розгляду господарських спорів господарським судом, зміст позовної заяви. Необхідно звернути увагу на підстави відмови в прийнятті позовної заяви та її повернення. Також слід знати випадки зупинення та припинення провадження, підстави залишення позову без розгляду, порядок прийняття рішень та порядок їх виконання.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑