Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права

 

1.  Підприємницьке право: поняття, предмет, метод.

2.  Місце підприємницького права в системі права.

3.  Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права.

4.  Джерела підприємницького права.

 

Нормативний матеріал та література

 

1.   Господарський кодекс України // Офіційний вісник України (ОВУ). – 2003. – № 11.

2.   Цивільний кодекс України // ОВУ. – 2003. – № 11.

3.   Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007.

4.   Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2002.

5.   Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

6.   Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005.

7.   Підприємницьке право: Навч. посібник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

При підготовці до семінарського заняття, студентам необхідно уяснити існуючі підходи до визначення сутності підприємницького права: 1) самостійна галузь права; 2) складова частина цивільного права. Але найбільш доцільний підхід полягає в тому, що підприємницьке право є комплексною галуззю законодавства, яке тяжіє в більшій мірі до цивільного права, але об’єднує у собі норми адміністративного, фінансового, кримінального та деяких процесуальних галузей права. Підприємницьке право – це галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність.

Також слід розібратись із зв’язком підприємницького права з іншими галузями права, уяснити які відносини регулює підприємницьке право та якими методами. Студенти повинні знати систему підприємницького права та вміти виділяти три рівня правових принципів підприємницького права: загальноправові, міжгалузеві і галузеві. Також необхідно звернути увагу на специфіку джерел підприємницького права та вміти класифікувати норми підприємницького права за ступенем узагальнення, за змістом, за методом правового регулювання, за функціональним спрямуванням та за характером впливу (в останньому випадку мова йде про регулятивні норми).

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑