2 Теоретична база

2.1 Облік готівки в 1-му класі плану рахунків

У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції комерційних банків.

До казначейських інструментів відносяться:

готівкові кошти;

монетарні дорогоцінні метали;

цінні папери, які рефінансуються Національним банком України;

кошти комерційних банків у Національному банку України;

кошти Національного банку України у комерційному банку.

До міжбанківських інструментів відносяться операції між комерцій-ними банками:

кореспондентські рахунки;

депозити до запитання та строкові депозити;

кредити, операції Репо;

фінансовий лізинг.

До готівкових коштів відносяться всі грошові кошти в національній та іноземній валютах, а також дорожні чеки, незалежно від того де вони знаходяться.

Грошові кошти та дорожні чеки обліковуються на різних рахунках. Безбалансові відділення можуть здійснювати тільки розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

У розділі “Дорогоцінні метали” обліковуються тільки ті дорогоцінні метали, які будуть визначені законодавчими актами. У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні метали, які знаходяться у сховищі банку за дорученням третьої сторони - вони обліковуються на позабалансових рахунках. Інші дорогоцінні метали обліковуються на рахунках четвертого класу.

Готівкові кошти в плані рахунків бухгалтерського обліку

           1001 А Банкноти та монета в касі банку

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютах в операцiйнiй касi комерцiйного банку.

За дебетом рахунку проводиться сума готiвки, що вноситься в операцiйну касу для зарахування на рахунки банку та його клiєнтiв; суми обмiнених пошкоджених банкнот і дефектної монети, отримані вiд клiєнтiв банку; суми, які отриманi з установ Національного банку України та з підвідомчих установ свого банку; суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, залишок готівки з банкомату тощо.

За кредитом рахунку проводиться сума готiвки, що видається клiєнтам банку; сума пошкоджених банкнот і дефектної монети, що відсилається в установи Національного банку України та до підвідомчих установ свого банку; сума готівки, яка видається безбалансовій установі банку, обмінному пункту, до банкомату.

1002 А Банкноти та монета в касі безбалансових установ банку

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютах у безбалансових установах банку.

За дебетом рахунку проводиться сума надходження готiвкових коштiв до безбалансової установи банку.

За кредитом рахунку проводиться сума готівки, яка видається з каси безбалансової установи банку або повертається до операційної каси комерційного банку.

1003 А Банкноти та монета в обмінних пунктах

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютах, яка знаходиться в обмiнних пунктах банку.

За дебетом рахунку проводиться сума готiвки, яка надходить до обмiнного пункту.

За кредитом рахунку проводиться сума готiвки, яка видається з обмiнного пункту, або повертається до операційної каси комерційного банку.

1004 А Банкноти та монета в банкоматах

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та іноземнiй валютах у банкоматах.

За дебетом рахунку проводиться сума готiвки, що надійшла до банкомату.

За кредитом рахунку проводиться сума готівки, яка видається з банкомату, або повертається до операційної каси комерційного банку.

1007 А Банкноти та монета в дорозі

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютах, яка відправлена комерційним банком до Національного банку Ук-раїни, комерційних банків та підвідомчих установ свого банку до підтверд-ження.

За дебетом рахунку проводиться сума готівки , яка відправлена.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надiйшли за призначен-ням.

2.2 Організація готівкового обслуговування в касах підприємств

Для підприємств, організацій та установ введено єдиний порядок прийому коштів у каси, їх збереження та видачі, оформлення касових документів, ведення касових книг, проведення ревізій кас та контролю за дотриманням касової дисципліни. Згідно з діючим положенням усі юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані зберігати вільні кошти на рахунках, які відкриваються в банківських установах. Саме тому підприємства та організації, що отримують за надані послуги готівкові кошти, зобов’язані здавати готівку в операційні каси комерційних банків, в яких обслуговуються. Розрахунки між юридичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності здійснюються в безготівковому порядку через банки. Виключення складають одноразові розрахунки за товари, виконані роботи та надані послуги готівкою у випадку, коли їх величина не перевищує шестикратного розміру мінімальної заробітної плати та при розрахунках сільськогосподарського виробництва із закладами торгівлі.

НБУ постійно регулює та контролює з допомогою комерційних банків готівково-грошовий оборот у касах підприємств та установ. Для цього вводяться ліміти на залишки готівки, визначаються норми витрат готівки за різними напрямками діяльності, встановлюються термін та час здачі готівки в банк, ведеться контроль за виконанням касової дисципліни. Касові операції оформляються типовими формами первинних облікових документів, які затверджені Міністерством статистики та погоджені з НБУ і Міністерством фінансів.

2.3 Організація готівкового обслуговування в комерційних

банках

Комерційні банки надають підприємствам та організаціям широкий спектр послуг, пов’язаних з готівковими коштами. Банки виконують касові операції з обслуговування клієнтів, тобто надають відповідні послуги на основі єдиних правил, які встановлені для всіх НБУ.

В банках на протязі операційного дня, тобто встановленого часу, як правило з ранку і до обідньої перерви, працюють операційні каси з надання послуг клієнтам банку. В операційних касах можуть бути виділені окремо прибуткова та видаткова каси, але може бути одна прибутково-видат-кова, залежно від об’єму клієнтури та операцій. В окремих випадках операційна каса може мати ощадну касу, яка займається обслуговуванням фізичних осіб з прийому вкладів населення та оплати за комунальні послуги. Щодо обслуговування фізичних осіб з оплати за комунальні послуги та по вкладних операціях комерційні банки організовують мережу приписних кас, приймальних пунктів, ощадних кас, банкоматів, пост-терміналів тощо. При цьому можуть широко застосовуватись карткові технології, що дає можли-вість обслуговувати клієнтуру банку з відповідним сервісом.

В неопераційний час у комерційних банках працюють вечірні каси, які надають можливість працювати з готівкою і у вечірній час. У деяких випадках організовуються каси перерахунку, коли банк надає інкасаторські послуги своїм клієнтам. У цьому випадку опломбовані інкасаторські сумки з документами поступають у прибуткову касу, де проводиться перевірка пломб, сумок та заповнення документів, а потім передаються у касу перерахунку, де проводиться перерахування готівки, первинна експертиза та визначається ступінь зносу банкнот і монет.

За надані послуги з касового обслуговування комерційні банки беруть плату згідно договору між банком і клієнтом. Як правило прибуткові касові операції банк виконує безкоштовно, а за видаткові береться договірний відсоток від виданої суми готівки.

В кінці операційного дня формуються прибутковий та видатковий касові журнали у розрізі виконавців-касирів та по касі в цілому. Крім цього облік касових документів ведеться у розрізі символів касового плану, на основі яких формується звітність в НБУ за кожен день та за місяць в цілому. НБУ використовує дану звітність для регулювання грошового обігу та емісійних операцій в державі.

Основні символи касового плану

1 - прибуток від торгової виручки споживчої кооперації;

5 - прибуток виручки від усіх видів транспортного обслуговування;

9 - прибуток готівки від ігрового та розважального бізнесу;

12 - прибуток податків та зборів;

13 - прибуток на рахунки колективних сільськогосподарських підпри-ємств;

14 - прибуток на рахунки фізичних осіб-суб’єктів підприємництва;

16 - прибуток на рахунки вкладів громадян;

30 - прибуток від продажу інвалюти;

31 - прибуток від продажу акцій;

32 - інші прибуткові операції;

39 - прибуток в операційну касу банку від його філіалу;

40 - видатки на оплату праці;

42 - видатки на стипендію;

43 - видатки на відрядження;

46 - видатки на закупівлю сільськогосподарської продукції;

55 - видатки по вкладах громадян;

56 - видатки за отриману валюту;

61 - видатки по інших операціях;

99 - прибуток від наданих комунальних послуг.

З касовим обслуговуванням тісно зв’язані рахунки інших класів, що перебувають у кореспонденції:

1911 А-П - Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою;

2600 П - Рахунки клієнтів-суб’єктів підприємницької діяльності;

2902 П - Кредиторська заборгованість від прийнятих платежів;

2920 П - Транзитний рахунок за операціями через банкомати;

6100 П - Доходи від операцій за касове обслуговування інших банків;

6110 П - Доходи за касове обслуговування клієнтів.

2.4 Відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою

Зарахування до операційної каси готівки, яка надходить від клієнтів банку: юридичних осіб:Дт.1001 - Кт.2600та фізичних осіб за вкладними операціями: Дт.1001 - Кт.2620(2630).

Видача готівки з операційної каси клієнтам банку: юридичним осо-бам: Дт.2600 - Кт.1001 та фізичним особам за вкладними операціями: Дт.2620(2630) - Кт.1001.

Видача готівки з операційної каси касиру приписної каси під звіт для підкріплення: Дт.1911 - Кт.1001та зарахування суми підкріплення в при-писній касі: Дт.1002 - Кт.1911.

Взяття залишку готівки в приписній касі під звіт касиру: Дт.1911 - Кт.1002 та здача готівки в операційну касу: Дт.1001 - Кт.1911.

Видача готівки з операційної каси касиру пункту обміну валюти під звіт для підкріплення: Дт.1911 -Кт.1001та зарахування суми підкріплення в обмінному пункті: Дт.1003 - Кт.1911.

Взяття залишку готівки в пункті обміну валюти під звіт касиру: Дт.1911 - Кт.1003 та здача готівки в операційну касу: Дт.1001 - Кт.1911.

Видача готівки з операційної каси під звіт касиру банкоматів для під-кріплення банкоматів готівкою: Дт.1911 - Кт.1001 та зарахування готівки в касу банкомата: Дт.1004 - Кт.1911.

Вилучення касиром готівки з банкомата та взяття під звіт: Дт.1911 - Кт.1004, здача залишку готівки в операційну касу: Дт.1001 - Кт.1911.

Зарахування на рахунки клієнтів інкасованої виручки до її перелі-чення в касі перерахунку Дт.1005 - Кт.2600.

Зарахування до операційної каси готівки після перерахування в касі перерахунку: Дт.1001 - Кт.1005.

Передача готівки з операційної каси інкасаторській службі для дос-тавки підкріплення філії: Дт.1007 - Кт.1001 та списання після отримання підтвердження про отримання: Дт.4749 - Кт.1007.

Оплата за комунальні платежі здійснюється на транзитний рахунок 2902 проводкою: Дт.1001 - Кт.2902, а потім з рахунку 2902 розприділяється на рахунки організацій.

Оплата за касове обслуговування клієнтів виконується проводкою: Дт.2600 - Кт.6110 на суму договірного відсотка за відповідною угодою.

3 Порядок виконання роботи

Лабораторну роботу рекомендовано виконувати в такій послідовності:

1 Отримати варіант завдання з таблиці 1.

2  Згідно з варіантом роботи виконати відповідні проводки.

3  Після виконання проводок з таблиці варіанта завдання необхідно проаналізувати стан рахунків усіх кас (приписної, обмінного пункту, каси перерахунку, банкоматів) на предмет залишку готівки та виконати всі необхідні проводки для здачі залишку готівки в операційну касу.

4  Після завершення роботи виконати проводки з перерахування сум за касове обслуговування з розрахунку 0,1% від суми виданої готівки.

5  При виконанні операцій звернути увагу на правильність оформлення документів та відповідність операцій проведеним документам, чітко розділити касові операції, які оформляються касовими ордерами, грошовими чеками та об’явками на внески готівки в операційних касах.

6  Касові документи мають бути введені з відповідними символами касплану.

7  Скласти необхідну звітність: обігово-сальдовий звіт, баланс, касові журнали, файли та форми звітності.

8  Проаналізувати отриману звітність. Таблиця 1 – Варіанти даних для виконання лабораторної роботи № 1

Завдання        Варіант

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Здача готівки в операційну касу  підприємством           16000  -           30000  -           25000  10000  -           15000            -           12000

Здача готівки в приписну касу на вклад  фізичної особи          -           1000    -           7500    -           -           8000            -           7000    -

Видача  готівки з  операційної каси підприємства  на зарплату          8000    -           10000  -           9000    3000            -           8000    -           5000

Видача готівки з операційної каси для підкріплення: 

- приписної каси

- обміного пункту

- банкоматів

 

 

4500   

 

 

7900   

 

 

 

 

 

 

8200   

 

 

9000   

 

 

 

 

14200 

 

 

 

 

 

 

20600 

 

 

8700   

 

 

 

 

6700    3050   

 

 

 

 

 

 

9400

Видача вкладів фізичним особам  з приписної каси      -           1680    -           3750    -           -           2450    -            5150    -

Оплата  за  комунальні 

платежі в приписну касу    1460    2790    5240    3270    1400    2700    9000    5470    6830    5490

Зарахування виручки на рахунки клієнтів касою перерахунку           4000    8500    6600    7500    4550    9400            800      3790    8700    10500

Видача підкріплення філії банку   6000    4000    5000    3000    2000    1000    7500    3200    2100    3300

Лабораторна робота №2

Облік та аудит операцій за розрахунковим обслуговуванням клієнтів комерційних банків з використанням програмного комплексу ОДБ “Smart Bank”

1 Призначення та мета роботи

Лабораторна робота призначена для отримання практичного досвіду з обліку операцій за розрахунковим обслуговуванням клієнтів комерційних банків з використанням операційного дня банку (ОДБ) “Smart Bank” для проводок документів на практиці та отримання документів звітності.

Основною метою даної роботи є отримання практичного досвіду щодо роботи операційного відділу (ОПЕРВ) банку за операціями з обслуговування клієнтів та обліку операцій автоматизованим способом з застосуванням ОДБ “Smart Bank”.

2 Теоретична база

2.1 Розрахунки за операціями з клієнтами в 2-му класі плану

рахунків

Рахунки цього класу використовуються для обліку розрахунків за операціями з клієнтами (крім банків):

1 Кредити в поточну діяльність. До них відносяться кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат. Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі.

2 Кредити в інвестиційну діяльність.

3 Кредити, які надані домашнім господарствам.

4 Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України.

5 Кошти до запитання клієнтів банку.

6 Строкові депозити клієнтів банку і операції Репо.

7 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами.

2.2 Облік операцій за розрахунками з клієнтами

Облік виданих короткострокових кредитів у користування клієнтам комерційного банку виконується проводкою: Дт.2040,2062,... - Кт.3901 (кор-рахунок).

Облік операцій з видачі довгострокових кредитів проводиться проводками типу: Дт.2045,2065...- Кт.3901.

Погашення виданих кредитів виконується клієнтами банку з розрахункових рахунків проводками: Дт.2600 - Кт.2040,2045,2062,2065,...

Облік операцій пролонгації кредитів після досягнутої угоди між бан-ком і клієнтом виконується проводками: Дт.2046,2066,...- Кт.2040,2062,2065,....

Облік операцій винесення на прострочення виданих кредитів, в разі не виконання клієнтом взятих зобов’язань з погашення, виконується проводками: Дт.2047,2067,... - Кт.2040,2062,2065,....

Облік відсотків за користування кредитами та пролонгації про-водиться з розрахункового рахунку клієнтів проводками: Дт.2600 - Кт.2048,2068,..., а потім в доходи банку: Дт.2068, 2048 - Кт.6026.

Облік відсотків за операціями прострочення кредитів, виданих клі-єнтам, виконується проводками: Дт.2600 - Кт.2049,2069,..., а також у доходи банку: Дт.2069 - Кт.6397.

Зарахування коштів на рахунки клієнтів (на прикладі зарахування на-рахованих за місяць процентів на рахунок) виконується проводкою: Дт.7100 – Кд. 2600.

Списання коштів з розрахункових рахунків клієнтів проводиться: Дт.2600 - Кт.6110 (на прикладі за розрахункове обслуговування клієнтів).

Облік за операціями резервувааня відсотків за вкладами громадян: Дт.7040 - Кд. 2638, та зарахуванням зарезервованих відсотків у кінці облі-кового періоду на вклад: Дт.2638 - Кт.2620.

Зарахування на рахунки клієнтів з транзитних рахунків проводиться: Дт.2902 - Кт.2600.

3 Порядок виконання роботи

Лабораторну роботу рекомендовано виконувати в такій послідовності:

1  Отримати варіант завдання з таблиці 2.

2  Згідно з варіантом роботи виконати відповідні проводки з використанням ОДБ “Smart Bank”.

3  Виконані проводки перенести на бланки меморіальних ордерів та оформити згідно правил банківського діловиробництва.

4  Автоматизованим способом отримати баланс, обігово-сальдову ві-домість та проаналізувати результат проведеного обліку згідно отриманих до-кументів. Таблиця 2 – Варіанти даних для виконання лабораторної роботи № 2

Завдання        Варіант

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Облік  короткострокового кредиту           10000  -           50000  -           30000  -           20000  -           18000  -

Облік довгострокового кредиту    -           15000  -           25000  -           40000  -           27000  -           45000

Погасити кредит у розмірі  4000    7000    22000  10000  17000  25000  11000  15000  10000  20000

Облік пролонгації залишку            так      -           так      -           так      -           так      -           так      -

Облік прострочення залишку         -           так      -           так      -           так      -           так      -           так

Провести облік відсотків за кредит           300      -           500      -           450      -           360      -           150      -

Провести облік відсотків за прострочення          -           350      -           400      -           650      -           310      -            700

Зараховано клієнту нараховані відсотки  40        150      50        25        15        70        200      210      77        81

Списати з клієнта за розрахункове обслуговування      15        250      24        11        67        150      580      770            120      530

Зарезервувати сплачені  відсотки за вкладами    25        80        190      240      15        350      55        170      650            100

Зарахувати клієнту з транзитного рахунку          68000  25000  27000  35000  17000  62000  65000  84000  34000            30000

Лабораторна робота №3

Облік та аудит операцій за розрахунками Державного бюджету. Імітація процесу розподілу бюджетних надходжень з використанням програмного комплексу ОДБ “Smart Bank”

1 Призначення та мета роботи

Лабораторна робота призначена для отримання практичного досвіду щодо обліку операцій за розрахунками Державного бюджету та імітації процесу розподілу надходжень до бюджету з використанням операційного дня банку (ОДБ) “Smart Bank”.

Основною метою даної роботи є отримання практичного досвіду що-до роботи операційного відділу (ОПЕРВ) банку за операціями з обслугову-вання рахунків Державного бюджету та обліку операцій автоматизованим способом із застосуванням ОДБ “Smart Bank”.

2 Теоретична база

2.1 Суть обліку розрахунків за операціями Державного бюджету

Рахунки для накопичення та розподілу коштів Державного бюджету відкриваються в 2-му класі плану рахунків, адже державні установи, що функціонують за рахунок надходжень з бюджету також є клієнтами банку. В плані рахунків для обліку коштів Державного бюджету виділені основні ба-лансові рахунки:

2500 П - Кошти Державного бюджету до розподілу;

2501 А - Технічний рахунок для розподілу коштів за бюджетами;

2542 П - Кошти міських, районних, селищних рад народних депу-татів;

2510 П - Кошти Державного бюджету України;

2511 А - Технічний рахунок для перерахування коштів Держбюджету України;

3739 П - Транзитний рахунок за іншими розрахунками.

Суб’єкти підприємницької діяльності перераховують кошти на ра-хунки, відкриті Державною податковою адміністрацією в різних банках, які накопичуються на рахунках 2500 та 2510, залежно від рівня бюджету. Державні організації, що функціонують за рахунок державних коштів, наприклад, виконавчі комітети міських та селищних рад, лікарні, школи відкривають розрахункові рахунки на балансовому рахунку 2542. Фінансові відділи та державні казначейства відкривають технічні рахунки 2501 та 2511 для розподілу бюджетних коштів згідно відповідних досягнутих угод. Таким чином банки, що обслуговують Державний бюджет, розподіляють кошти на рахунок 2542 за досягнутими та оформленими юридично угодами. Після завершення звітного року кошти на рахунках 2500 та 2501, відповідно 2510 та 2511 взаємно погашаються.

2.2 Облік операцій розподілу коштів Державного бюджету

В основі обліку коштів місцевого бюджету є опорний рахунок 2500, на якому акумулюються кошти Державного бюджету. Залежно від обороту коштів на цьому рахунку виконується проводка з розподілу коштів: Дт.2501 - Кт.2542 на суму відповідного відсотка за угодою. В результаті постійного нарощування коштів по кредиту рахунку 2500, відповідно накопичуються кошти на ту ж суму на дебеті рахунку 2501, таким чином в кінці звітного періоду, наприклад року, кошти на даних рахунках мають відповідною проводкою взаємно погаситись.

В основі обліку коштів Державного бюджету України використо-вується опорний рахунок 2510, на якому акумулюються кошти Державного бюджету України. Залежно від обороту коштів на цьому рахунку виконується проводка з розподілу коштів: Дт.2511 - Кт.3739 на суму відповідного відсотка за угодою. В результаті постійного нарощування коштів по кредиту рахунку 2510 відповідно накопичуються кошти на ту ж суму на дебеті рахунку 2511, таким чином, в кінці звітного періоду, наприклад року, кошти на даних рахунках мають відповідною проводкою взаємно погаситись.

3 Порядок виконання роботи

Лабораторну роботу рекомендовано виконувати в такій послідовності:

1  Отримати варіант завдання з таблиці 3.

2  Згідно з варіантом роботи виконати відповідні проводки з використанням ОДБ “Smart Bank” для імітації надходжень на рахунки 2500, 2510 з рахунків юридичних осіб.

3  Виконати розподіл коштів бюджету за варіантом завдання, виконуючи відповідні проводки та розрахунки в ручному режимі з використанням ОДБ “Smart Bank.

4  Виконані проводки перенести на бланки меморіальних ордерів та оформити згідно правил банківського діловиробництва.

5  За допомогою хвильового обробника ОДБ автоматизованим спосо-бом виконати розподіл коштів Державного бюджету та порівняти отриманий результат з результатом, отриманим раніше ручним способом. Для цього спочатку необхідно виконати настройку обробника відрахувань на відподні процентні ставки в режимах: <Настроювання> <Обробник відрахувань> <Хвилі відрахувань (кроки)>, де вибрати відповідно хвилю 1 - для розподілу місцевого бюджету та хвилю 2 - для розподілу Державного бюджету України та відкоригувати відповідні проценти відрахувань залежно від завдання варіанта. Потім у режимах <Робота> <Обробка даних> <Запуск хвильового обробника відрахувань>, де натисканням <Enter> запустити на виконання спочатку хвилю 1, а потім хвилю 2. Після цього в регулярних документах знайти запропоновані ОДБ зформовані документи для проводки та порівняти з виконаними вручну. Зробити відповідні висновки.

6  Самостійно запропонувати та виконати проводки зі взаємного погашення коштів на рахунках 2500, 2501 та 2510, 2511 відповідно в кінці звітного періоду, вважаючи звітним періодом час лабораторної роботи. Проводки також перенести на бланки меморіальних ордерів.

7  Автоматизованим способом отримати баланс, обігово-сальдову звітність та проаналізувати результат проведеного обліку згідно отриманих документів.

  Таблиця 3 – Варіанти даних для виконання лабораторної роботи № 3

Варіант          Завдання

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Імітувати  надходження на рахунок 2500            2000    2100    2200    2300    2400    2500    2600    2700    2800            2900

Імітувати надходженя на рахунок 2510    2500    2600    2700    2800    2900    3000    3100    3200    3300    3400

Розподілити з рахунку 2500, %:

- райлікарні

- райраді         10

90        20

80        30

70        40

60        50

50        60

40        70

30        80

20        90

10        25

75

Розподілити з рахунку 2510 через транзитний раху-нок 3739, %        25

75        35

65        15

85        45

55        88

12        77

23        37

63        33

67        54

46        55

45

Лабораторна робота №4

Облік за операціями з іноземною валютою. Використання програмного комплексу ОДБ “Smart Bank” для імітації облікового процесу

1 Призначення та мета роботи

Лабораторна робота призначена для отримання практичного досвіду обліку за операціями з іноземною валютою в комерційних банках з використанням операційного дня банку (ОДБ) “Smart Bank” для імітації облі-кового процесу на практиці та отримання документів звітності.

2 Теоретична база

2.1 Суть обліку за валютними операціями в 2-му класі плану

рахунків

Ряд рахунків другого класу використовуються для обліку розрахунків за операціями з клієнтами в іноземній валюті. Так сьогодні банки реально можуть купувати валюту для потреб клієнтів, які займаються імпортом та експортом різного роду послуг, для забезпечення своїх виробничих потреб, видавати кредити в іноземній валюті суб’єктам підприємницької діяльності тощо. Саме з цією метою в плані рахунків за міжнародними стандартами передбачені балансові рахунки:

2050 А - Короткострокові кредити, надані в іноземній валюті;

2056 А - Пролонгація кредитів, наданих в іноземній валюті;

2057 А - Прострочені кредити в іноземній валюті;

2058 А - Проценти за кредитами в іноземній валюті;

2059 А - Проценти за простроченими кредитами в іноземній валюті;

2800 А - Дебіторська заборгованість за операціями купівлі, продажу іноземної валюти;

2809 А - Дебіторська заборгованість за пластиковими картками;

2900 П - Кредиторська заборгованість за операціями купівлі, продажу іноземної валюти;

2909 П - Кредиторська заборгованість за пластиковими картками.

2.2 Облік операцій в іноземній валюті за розрахунками з клієнтами

Облік купівлі іноземної валюти в інших банках або в центральних установах своєї системи виконується проводкою:Дт.3710(3900) - Кт.2900.

Облік купленої валюти для потреб клієнтів, виконується проводкою: Дт.2900 - Кт.2600, відповідно на компенсаційні витрати жертвам фашист-ської неволі: Дт.2900 - Кт.1001.

Облік коштів, які перераховуються на купівлю іноземної валюти, виконується проводкою: Дт.2800 - Кт.3901.

Погашення дебеторської заборгованості в іноземній валюті викону-ється проводкою: Дт.2900-Кт.2800.

Облік виданих клієнтам комерційного банку короткострокових кре-дитів в іноземній валюті для користування виконується проводкою: Дт.2050,2051,2052,... - Кт.3901(коррахунок).

Погашення виданих кредитів в іноземній валюті виконується клієнтами банку з розрахункових рахунків в іноземній валюті проводками: Дт.2600 - Кт.2050,2051,2052,... .

Облік операцій пролонгації кредитів в іноземній валюті (після досягнутої угоди між банком і клієнтом) виконується проводками: Дт.2056 - Кт.2050,2051,2052,... .

Облік операцій винесення на прострочення виданих кредитів в іноземній валюті (в разі невиконання клієнтом взятих зобов’язань з пога-шення) виконується проводками: Дт.2057 - Кт.2050,2051,... .

Облік відсотків за користування кредитами в іноземній валюті та пролонгації проводиться з розрахункового рахунку клієтів проводками:Дт.2600 - Кт.2058, а потім в доходи банку: Дт.2058 - Кт.6026.

Облік відсотків за операціями прострочення кредитів в іноземній валюті, виданих клієнтам, виконується проводками: Дт.2600 - Кт.2059, а також в доходи банку: Дт.2059 - Кт.6397.

3 Порядок виконання роботи

Лабораторну роботу рекомендовано виконувати в такій послідовності:

1  Отримати варіант завдання з таблиці 4.

2  Згідно з варіантом роботи виконати відповідні проводки з використанням ОДБ “Smart Bank”.

3  Виконані проводки перенести на бланки меморіальних ордерів та оформити згідно правил банківського діловиробництва.

4  Автоматизованим способом отримати баланс, обігово-сальдову відомість та проаналізувати результат проведеного обліку згідно отриманих документів. Таблиця 4 – ВаОблік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків з використанням програмного комплексу ОДБ “Smart Bank”

ти даних для виконання лабораторної роботи № 4

Варіант          Завдання

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Облік купленої валюти в правлінні          1000    1100    1200    1300    1400    1500    1600    1700    1800    1900

Облік отриманої валюти клієнтом            -           500      -           600      -           700      -           800      -           900

Облік компенсації жертвам фашизму       400      -           400      -           350      -           300      -           250      -

Видача короткостроково

го кредиту в іноз. валюті    2000    1900    1800    1700    1600    1400    1300    1200    1100    1000

Погашення валютного кредиту     900      800      700      600      1000    500      800      300      200      100

Пролонгація кредиту у валюті       -           1100    -           1100    -           900      -           900      -           900

Прострочення валютного кредиту            1100    -           1100    -           600      -           500      -           900      -

Облік відсотків за кредит    -           100      -           90        -           80        -           70        -           60

Облік відсотків за прострочення   110      -           100      -           90        -           80        -           70        -

Лабораторна робота №5

Облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків з використанням програмного комплексу ОДБ “Smart Bank”

1 Призначення та мета роботи

Лабораторна робота призначена для отримання практичного досвіду з обліку основних засобів та нематеріальних активів в комерційних банках з використанням операційного дня банку (ОДБ) “Smart Bank” для виконання облікового процесу на практиці та отримання документів звітності.

Основною метою даної роботи є отримання практичного досвіду щодо обліку активів внутрішнього використання на рахунках 3-го та 4-го класів плану рахунків.

2 Теоретична база

2.1 Основні поняття облікового процесу

Основні засоби та нематеріальні активи - це активи, власником яких виступає банк або користується на підставі досягнутих угод згідно юридичних прав. Основні засоби є матеріальними активами, тому що мають фізичну форму. До них належать: земля, будівлі, обладнання, прилади та електронна техніка, засоби транспорту, інші засоби, якщо термін корисного використання сягає більше року. Крім такого роду цінностей є матеріальні цінності, які зношуються швидко; вони відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів. Нематеріальні активи є засобами довгострокового користування, але фізично не існують. До них відносяться: програмне забезпечення, патенти, авторські права тощо.

Усі матеріальні та нематеріальні активи підлягають амортизації, тобто періодичному нарахуванню коштів з метою і можливістю поновлення після повного зносу. Виняток складає земля, тому що термін використання її є необмеженим.

Основними завданнями обліку основних засобів та нематеріальних активів є правильне та своєчасне відображення операцій за рухом основних засобів, контроль за збереженням основних засобів, правильне і своєчасне нарахування амортизації.

За функціональним призначенням визначають операційні та неопераційні основні засоби. Операційні основні засоби це такі, що беруть безпосередню участь у банківській діяльності і сприяють її виконанню. До них належать: приміщення, обладнання транспортні засоби, комп’ютерна техніка тощо. Неопераційні основні засоби - це такі, що не беруть безпосередньої участі в банківській діяльності, наприклад: заставлене майно, за яким прийнято рішення реалізувати і не використовувати банком у своїй діяльності, основні засоби, придбані для здачі у фінансовий лізинг.

Придбані або виготовлені основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю, а процес розподілу вартості, яка амортизується на витрати в процесі їх викрористання, називається амортизацією або зносом. Балансова, або залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою зносу.

Амортизація - систематичний та раціональний розподіл на витрати вартості основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується протягом терміну їх корисного використання. Вартість, яка амортизується, - різниця між первісною і ліквідаційною вартістю. Вартість корисного користування об’єкта основних засобів - ціна активу з урахуванням його майбутнього використання банком.

Визначений строк служби основних засобів – визначений термін корисного використання основних засобів для його власника чи лізинго-одержувача у разі фінансового лізингу.

Знос - результат накопичення амортизаційних відрахувань.

Капіталізація процентних витрат - віднесення на рахунок основних засобів процентних витрат, які нараховані за придбаними ресурсами, вико-ристаними для виготовлення цього об’єкта до часу його введення в експлуатацію.

Капітальний ремонт - ремонтні роботи основних засобів та нематеріальних активів, в результаті яких збільшується термін їх служби або поліпшуються показники якості (зростає потужність, продуктивність тощо).

Поточний ремонт - ремонтні роботи, які направлені на підтримку основних засобів в нормальному робочому стані.

Моральний знос - знос, що обумовлений зростанням продуктивності праці і темпами технічного прогресу.

Купівельнавартість - загальна сума грошових витрат або еквівалента негрошових витрат при придбанні основних засобів.

Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів при прид-банні основних засобів (купівельна вартість), включаючи транспортні та інші витрати, необхідні для приведення їх в робочий стан.

Ринкова ціна – ціна, за якою можна придбати основні засоби або нематеріальні активи на поточну дату.

2.2 Балансові рахунки в плані рахунків для обліку основних

засобів

У плані рахунків (за міжнародними стандартами бухобліку) для здій-снення операцій за обліком основних засобів передбачені рахунки:

3511 А - Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних акти-вів та основних засобів;

3519 А - Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльніс-тю;

3552 А - Нестачі та інші нарахування на працівників банку;

3800 А/П - Валютна позиція банку в іноземній валюті;

3801 А/П - Еквівалент валютної позиції банку щодо іноземної валюти;

4300 А - Нематеріальні активи;

4309 П - Знос нематеріальних активів;

4310 А -Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію немате-ріальними активами;

4400 А - Операційні основні засоби;

4409 П - Знос операційних основних засобів;

4430 А - Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію опера-ційними основними засобами;

4500 А -Неопераційні основні засоби;

4509 П - Знос неопераційних основних засобів;

4530 А - Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію неопе-раційними основними засобами;

5100 П - Результат переоцінки основних засобів;

6490 П - Позитивний результат від продажу основних засобів;

6800 П - Непередбачені доходи;

7420 А - Витрати на утримання власних основних засобів та активів;

7423 А - Нарахована амортизація;

7490 А - Негативний результат від продажу основних засобів;

7499 А - Інші небанківські операційні витрати;

7800 А - Непередбачені витрати;

9500 П - Застава, за якої предмет застави залишається в заставника;

9501 П - Застава, за якої предмет застави передається банку;

9510 А - Надана застава;

9900 А - Контррахунки для рахунків розділів 90-95.

2.2 Облік основних засобів та нематеріальних активів

Облік купівлі основних засобів за гривню відображається провод-ками: на суму попередньої оплати - Дт.3511 - Кт.3901, при отриманні мате-ріальних цінностей - Дт.4430(4530) - Кт.3511,одночасно - Дт.4400(4500) -Кт.4430(4530) .

Облік купівлі основних засобів за іноземну валюту відображається проводками: на суму попередньої оплати - Дт.3511 - Кт.3901, для відоб-раження капітальних затрат за курсом на дату оформлення митної декларації - Дт.3800 - Кт.3511, одночасно в еквіваленті валютної позиції - Дт.4430 (4530) - 3801, при отриманні матеріальних цінностей - Дт.4400(4500) - Кт.4430(4530).

Облік затрат, що пов’зані з поточним ремонтом для підтримки основних засобів в робочому стані, виконується проводками: Дт.3519 - Кт.3901,на суму попередньої оплати та при виконанні робіт: Дт.7420 - Кт.3519.

Облік затрат на капітальний ремонт, що здійснюється своїми силами, виконується проводками: Дт.3511 - Кт.3901 - на суму попередньої оплати за необхідні матеріали, Дт.4430(4530) - Кт.3652 - на суму нарахованої зарабіт-ної плати, Дт.4430(4530)-Кт.3620 - на суму відрахувань у фонди, Дт.4430-Кт.3511 - на суму за прийняті виконані роботи, Дт.4400(4500) - Кт.4430(4530) - на суму сукупних затрат завершеного ремонту для збільшення вартості основних засобів.

Облік реалізації основних засобів у випадку перевищення балансової вартості над виручкою від реалізації виконується проводками: Дт.4409(4509)-Кт.4400(4500) - на суму зносу, Дт3900 - Кт.4400(4500) - на суму балансової вартості, Дт.7490 - Кт.4400(4500) - на суму результату від реалізації.

Облік реалізації основних засобів у випадку перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю здійснюється проводками: Дт.4409(4509) - Кт.4400на суму зносу, Дт.3900 - Кт.4400(4500) - на суму балансової вар-тості, Дт.3900 - Кт.6490 - на суму результату від реалізації.

Облік списаних основних засобів виконується проводками: Дт.4409(4509) - Кт.4400(4500) - на суму зносу, Дт.7490(3552) - Кт.4400 (4500).

Облік переданих основних засобів підвідомчим установам без оплати

виконується проводками: списання з балансу в головній установі - Дт.3902 - Кт.4400(4500) на суму первинної вартості, Дт.4409(4509) - Кт.3902 на суму зносу, оприбуткування в підвідомчій установі - Дт.4400(4500) - Кт.3903на суму первісної вартості, Дт.3903 - Кт.4409(4509) на суму зносу.

Облік нематеріальних активів виконується проводками: Дт.3511 - Кт.3901на суму попередньої оплати, Дт.4310 - Кт.3511 та Дт.4300 - Кт.4310при отриманні нематеріальних активів.

Облік нарахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів виконується проводкою:Дт.7423 - Кт.4409,(4509,4309).

Облік основних засобів, що були виявлені в надлишку під час інвен-таризації, виконується проводкою: Дт.4400(4500,4300) - Кт.6800, а також у випадку виявленої недостачі: Дт.3552,4309,4409,4405 - Кт.4300,4400,4500на суму недостачі, Дт.1001 - Кт.3552у випадку погашення недостачі вину-ватцем, Дт.7800 - Кт.3552 у випадку невизначеності винної особи.

Облік переоцінки основних засобів у випадку збільшення балансової вартості, тобто дооцінки, виконується проводкою: Дт.4400(4500) - Кт.5100,у випадку зменшення балансової вартості основних засобів, тобто уцінки, здійснюється проводкою:Дт.7499 - Кт.4400(4500).

У випадку переходу заставленого майна у власність банку за умовами договору виконуються: списання вартості активів з рахунку 9510 проводкою: Дт.9900 - Кт.9510,далі майно приймається на відповідальне зберігання Дт.9900 - Кт.9501, а потім Дт.4300,4400,4500 - Кт. 2040,2060,... і одночасно списується заставлене майно з позабалансу Дт.9500,9501 - Кт.9900.

3 Порядок виконання роботи

Лабораторну роботу рекомендовано виконувати в такій послідовності:

1  Отримати варіант завдання з таблиці 5:

2  Згідно з варіантом роботи виконати відповідні проводки з використанням ОДБ “Smart Bank”.

3  Виконані проводки перенести на бланки меморіальних ордерів та оформити згідно правил банківського діловиробництва.

4  Автоматизованим способом отримати баланс, обігово-сальдову ві-домість та проаналізувати результат проведеного обліку згідно отриманих до-кументів.

 

  Таблиця 5 – Варіанти даних для виконання лабораторної роботи № 5

Варіант          Завдання

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Придбано комп’ютер в оперативну діяльность за:

- гривні

- долари         2000    2200    2300    2500    2100   

 

 

500      3000    3200    3300   

 

 

600

Проведено модернізацію комп’ютера:

- куплені вузли

- нарахована зарплата

- утримано у фонди  500

150

50        -           300

100

30        -           400

200

100      -           200

100

50        -           100

50

25        -

Проведено поточний 

ремонт комп’ютера -           400      -           200      -           300      -           100      -           500

Провести амортизацію 

комп’ютера   1000    1100    1800    1700    1600    1400    1300    1200    1100    1000

Реалізація комп’ютера         1200    2000    900      1000    1500               1900    2000    3000   

Передача комп’ютера 

філіалу           -           -           -           -           -           так      -           -           -           так

Придбано програмне 

забезпечення ОДБ    1100    -           1500    -           1700    -           2000    -           2500    -

При інвентаризації 

виявлено: 

- нестачу

- надлишки    -           100      -           90        -           80        -           70        -           60

                                        Лабораторна робота №6

 Облік лізингових операцій. Моделювання облікового процесу в середовищі програмного комплексу ОДБ “Smart Bank”

1 Призначення та мета роботи

Лабораторна робота призначена для отримання практичного досвіду з обліку за лізинговими операціями в комерційних банках з моделюванням облікового процесу в програмному комплексі (ОДБ) “Smart Bank”.

Основною метою даної роботи є отримання практичного досвіду щодо обліку за лізинговими операціями в підрозділах внутрішньобанківських операцій комерційних банків.

2 Теоретична база

2.1 Основні поняття облікового процесу

Лізинг - це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингокористувачу право користування активом за плату та на певний період часу. Об’єктом лізингу є матеріальні цінності, що входять до складу основних засобів лізингодавця або придбані на замовлення лізингоодержувача.

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг буває двох видів: фінансовий та оперативний.При віднесенні лізингу до фінансового чи оперативного слід керуватись чинним законодавством. При будь-якій формі лізингу основні засоби протягом терміну дії угоди залиша-ються власністю лізингодавця. У випадку фінансового лізингу основні засоби відображаються на балансі лізингоодержувача, а при оперативному - на балан-сі лізингодавця.

Лізингоодержувач щомісячно сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає в себе: суму частини вартості об’єкта лізингу; суму, що сплачується як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, які передбачені договором лізингу. Лізингові платежі поділяються на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості. Процентні платежі розрахову-ються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки.

Теперішня вартість одного лізингового платежу на одну гривню розраховується за формулою:

 

Теперішня вартість серії однакових лізингових платежів на одну гривню, які здійснюються в кінці кожного періоду, визначається за формулою:

аналогічно на початку кожного періоду:

 

Теперішня вартістьсерій однакових лізингових платежівнаоднугривню, якіздійснюютьсявкінці кожногоперіоду, івартість об’єкта, якунеобхідносплатити післястрокулізингу, визначаються за формулою:

,

де і - процентна ставка, n - період часу, х – сума, що сплачується (ціна придбання).

2.2 Балансові рахунки в плані рахунків для обліку за лізинго-

вими операціями

В плані рахунків, за міжнародними стандартами бухобліку, для здійснення операцій за обліком лізингових операцій передбачені рахунки:

1525 А - Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам;

1528 А - Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам;

1529 А - Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам;

1625 П - Фінансовий лізинг, який отриманий від банків;

1628 П - Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків;

2075 А - Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської ді-яльності;

2078 А - Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність;

2079 А - Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність;

3500 А - Витрати майбутніх періодів;

3578 А - Інші нараховані доходи;

3600 П - Доходи майбутніх періодів;

3611 П - Кредиторська заборгованість придбання нематеріальних ак-тивів;

3615 П - Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом;

3678 П - Інші нараховані витрати;

4400 А - Операційні основні засоби;

4409 П - Знос операційних основних засобів;

4432 А - Незавершені капітальні вкладення за операційими основними засобами в оперативному лізингу;

4438 А - Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами в оперативному лізингу;

4500 А - Неопераційні основні засоби;

4509 П - Знос неопераційних основних засобів;

4532 А - Незавершені капітальні вкладення за неопераційними основ-ними засобами в оперативному лізингу;

4538 А - Завершені капітальні вкладення за неопераційними основни-ми засобами в оперативному лізингу;

6018 П - Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий ін-шим банкам;

6027 П - Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність;

6395 П -Доходи від оперативного лізингу;

7018 А - Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від інших банків;

7095 А - Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів;

7395 А -Витрати на оперативний лізинг;

9600 А - Несплачені банками доходи;

9601 А -Несплачені клієнтами доходи;

9819 А - Інші цінності і документи;

9840 А -Орендовані основні засоби;

9910 П - Контррахунки для рахунків розділів 96-98.

2.3 Фінансовий лізинг

Основні засоби, передані або отримані у фінансовий лізинг, обліковуються за меншою із двох вартостей - теперішньою (із врахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою. Концепціятеперішньої вартості пов’язана з вартістю (процентами) користування грошима протягом часу. Вартість користування грошима протягом часу грунтується на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, що буде отримана в майбутньому. Таким чином теперішня вартість пов’язана з розрахунком дисконту для кожного лізингового платежу. Тому основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач включає основні засоби в баланс як активи, а обов’язок їх погасити - до пасиву як зобов’язання.

2.3.1 Облік операцій лізингодавцем

Облік придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця, відобра-жається проводкою: Дт.1525,2075 - Кт.3901, а у випадку, коли основні засо-би обліковуються на балансі лізингодавця відповідно проводкою: Дт.1525,2075 - Кт.4400,4500на суму основних засобів. Слід враховувати, що, якщо вартість лізингу буде більшою за балансову, то різниця врахо-вується на кредиті рахунку 3600, а коли, навпаки, меншою, то за дебетом ра-хунку 3500.

Облік нарахованих доходів за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг, відображається проводкою: Дт.1528,2078 - Кт.6018,6027,якщо різниця між вартістю лізингу визначена більшою за балансову залиш-кову, то виконується проводка на суму різниці Дт.3600 - Кт.6018,6027, а у випадку, коли різниця між вартістю лізингу визначена меншою за балансову залишкову, то Дт.6018,6027 - Кт.3500.

Облік отриманих нарахованих доходів за фінансовим лізингом виконується проводкою: Дт.2600,3900 - Кт.1528,2078 на суму отриманих доходів.

Не сплачені в установлений термін доходи за фінансовим лізингом лізингодавець обліковує проводкою:Дт.1529,2079 - Кт.1528,2078на суму простроченої заборгованості.

Облік отримання лізингодавцем суми погашення основної суми боргу виконується проводкою: Дт.3900,2600 - Кт.1525,2075 на суму погашення.

2.3.2 Облік операцій лізингоодержувачем

Для обліку отриманих основних засобів у фінансовий лізинг лізингоодержувачем виконується проводка: Дт.4400,4500 - Кт.1625,3615на суму, що визначена за договором.

Лізингоодержувач нараховує витрати за отриманими основними засобами у фінансовий лізинг, виконуючи проводку: Дт.7018(7095) - Кт.1628(3678)на суму витрат, а після сплати нарахованих витрат відповідно: Дт.1628(3678) - Кт.3901,2600.

Облік погашення основного боргу виконується проводкою: Дт.1625

(3615) - Кт.3901.2600на суму погашення.

Облік лізингоодержувачем нарахованої амортизації основних засобів виконується проводкою: Дт.7423 - Кт.4409(4509) на суму зносу.

При переході основних засобів за умовами договору лізингу у власність лізингоодержувача в обліку виконується проводка: Дт.4409(4509) - Кт.4409(4509)на суму зносу та Дт.4400(4500) - Кт.4400(4500).

2.4 Оперативний лізинг

2.4.1 Облік операцій лізингодавцем

Облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг, виконується проводкою: Дт.4400 - Кт.4400(4500).

Облік нарахованої амортизації основних засобів, переданих в оперативний лізинг лізингодавцем, виконується проводкою: Дт.7423 - Кт.4409.

Облік лізингодавцем нарахованих лізингових платежів відобража-ється проводкою: Дт.3578 - Кт.6395, а потім при отриманні лізингових пла-тежів: Дт.3900,2600 - Кт.3578.

Облік повернених основних засобів лізингоодержувачем лізинго-давцю відображається проводкою: Дт.4400,4500 - Кт.4400.

2.4.2 Облік операцій лізингоодержувачем

Облік прийнятих в оперативний лізинг основних засобів на підставі відповідного акта виконується проводкою: Дт.9840 - Кт.9910.

Облік нарахованих лізингоодержувачем лізингових платежівздійсню-ється проводкою: Дт.7395 - Кт.3678,відповідно на суму сплачених лізин-гових платежів виконується проводка: Дт.3678 - Кт.3901,2600 і одночасно Дт.9910 - Кт.9819.

У випадку здійснення лізингоодержувачем модернізації або капі-тального ремонту основних засобів необхідна проводка: Дт.7423 - Кт.4438,4538.

3 Порядок виконання роботи

Завдання 1.У фінансовий лізинг передано комп’ютер строком на

4 роки, з визначеним терміном корисного використання 5 років. Ціна прид-бання після закінчення лізингу - 0 грн. Провести відповідні розрахунки та виконати облікові операції. Дані наведені в таблиці 6.

Завдання 2.Банкза угодою фінансового лізингу придбав автомобіль. Термін лізингу - 5 років, визначений термін користування - 7 років. Після за-кінчення лізингу автомобіль передається за ціною 0 грн. Процентна ставка, що прирощується - 10% річних. Виконати необхідні розрахунки та провести об-лік. Дані наведені в таблиці 6.

Завдання 3. Банк уклав договір з оперативного лізингу приміщення ощадної каси на 5 років. Термін корисного використання будівлі - 20 років. Виконати необхідні розрахунки за даними таблиці 6 та провести облікові операції.

Завдання 4.Банк за умовами договору оперативного лізингу здійснює капітальні вкладення в орендований склад, лізингодавець затрати не враховує. За два роки було добудовано приміщення для гаражів, термін корисного використання якого - 10 років. Провести розрахунки та облік за даними з таблиці 6.

Лабораторну роботу рекомендовано виконувати в такій послідовності:

1  Отримати варіант завдання з таблиці 6.

2  Згідно з варіантом роботи виконати відповідні розрахунки за лізинговими операціями та виконати облікові проводки з використанням ОДБ “Smart Bank”.

3  Виконані проводки перенести на бланки меморіальних ордерів та оформити згідно правил банківського діловиробництва.

4  Автоматизованим способом отримати баланс, обігово-сальдову відомість та проаналізувати результат проведеного обліку згідно отриманих документів.

  Таблиця 6 – Варіанти даних для виконання лабораторної роботи № 6

Варіант          Завдання

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Завдання 1: 

- балансова вартість

- вартість лізингу

- процентна ставка   2000

2300

9          -

-

-           3000

2800

7          -

-

-           2500

2800

8          -

-

-           3300

3500

10        -

-

-           2800

2900

7          -

-

-

Завдання 2:

- ринкова вартість                45000              30000              50000              35000              40000

Завдання 3:

- вартість

приміщення

- ліквідаційна

вартість 

- лізингова плата      70000

5000

25000  -

-

-           50000

6000

20000  -

 

 

 

 

 

 

-           60000

5000

23000  -

 

 

 

 

 

 

           

 

 

55000

7000

24000  -

 

 

 

 

 

 

           

 

 

65000

8000

22000  -

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4:

- вартість будівлі

- вартість добудови 

- визначена ліквідаційна вартість  -

-

-           30000

10000

1000    -

-

-           20000

8000

500      -

-

-           25000

9000

700      -

-

-           15000

10000

900      -

-

-           22000

11000

1100

Л І Т Е Р А Т У Р А

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України // К.: Видавництво НБУ, 1998.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник.- К., 1999.

Савлук М.І. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник.-К., 1998.

Конопатська Л., Горячек І., Регулювання діяльності комерційних банків // Вісник НБУ - 1998. - №7.

Методичні вказівки щодо застосування внутрішнього аудиту в комерційних банках.- К.: Видавництво НБУ, 1999.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник.- К.: Знання, 1998.

Некрасова Н. Фінансовий облік відстрочених податкових актів та податкових зобов’язань у банках // Банківська справа. - 1999. -№2.

Компанієць С. Внутрішній аудит у банках // Вісник НБУ. - 1998.- №9.

Дудко В., Скрипник А., Чебану А., Москаль О. Банківська система в моделі банківських надходжень // Вісник НБУ. - 1998.- №7.

Ричаківська В. Ощадні (депозитні) сертифікати: суть та фінансо-вий облік // Вісник НБУ. - 1999. - №5.

Бойко О. Як ефективно залучати кошти? // Вісник НБУ. - 1999.-№7.

1 2  Наверх ↑