Біржі і біржові операції. Програма, теоретичні відомості з курсу і контрольна робота для студентів спеціальностей

                Дисципліна “Біржі і біржові операції” вивчає механізм функціонування ф’ючерсних та опціонних бірж на досвіді країн з розвинутою ринковою економікою.

 

                Біржові ринки протягом декількох століть є своєрідним барометром економічного становища країни і центром ринкової економіки.

 

                Початкові локальні ринки фізичного товару за довгий період часу трансформувалися у високоліквідні міжнародні ринки термінових контрактів і в наш час є зразком ринкового інституту, невід’ємною частиною виробничо-фінансових операцій багатьох компаній, фірм та організацій.

 

                Властиві біржовому інституту традиційні, історично сформовані ознаки – вільне ціноутворення, гласність торгів, які проводяться, постійність просторових характеристик – мають тенденцію до розвитку і вдосконалення. Росте рівень техніки ведення біржових сесій шляхом впровадження електронних систем, а також якісно розвивається сама біржова діяльність внаслідок вдосконалення методів прогнозування біржових ситуацій, розширення стратегій хеджирування, подальшої уніфікації ф’ючерсних та опціонних контрактів.

 

                Відродження біржової діяльності в Україні в 90-х роках XX ст. було пов’язано з виконуванням невластивих біржам функцій. Становлення і розвиток біржової системи в Україні обумовлює необхідність серйозного професійного вивчення основ біржової справи. Дисципліна входить в перелік обов’язкових в багатьох економічних університетах та інститутах і дозволяє формувати у майбутніх фахівців логіку ринкового мислення та глибокого осмислення економічних процесів, які відбуваються в країні.

 

               Варіант контрольної роботи призначається викладачем згідно з номером студента у списку групи.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

 

Тематичний план курсу наведено у таблиці 1

 

 

 

Таблиця 1

 

п/п      Тема    Кількість годин

 

лекцій

практичних

 

1         

Історичний аспект розвитку біржової торгівлі  

0,5      

 

2         

Організація та умови проведення біржових торгів       

1,5      

 

3         

Класифікаційні ознаки бірж          

0,5      

 

4         

Цілі і зміст біржових операцій на ф’ючерсному ринку 

1,5      

2

 

5         

Зміст і призначення спекулятивних угод

1         

2

 

6         

Операції з опціонами на ф’ючерсних товарних біржах

1         

1

 

7         

Біржові операції на фондовому ринку     

1         

1

 

8         

Характеристика біржових валютних операцій  

0,5      

 

9         

Основні показники біржової торгівлі      

1         

 

10       

Методи дослідження біржового ринку    

1         

 

11       

Характеристика і тенденції сучасного розвитку біржової діяльності 

0,5      

 

Разом 

10       

6

 

 

 

 

                Тема 1. Історичний аспект розвитку біржової торгівлі

 

                Виникнення бірж в Європі у ХVІ-ХVІІ ст. як наслідок швидкого розвитку капіталістичних відносин.      Виникнення перших бірж – біржі реального товару та їх ознаки: регулярність проведення біржових торгів; вибір місця торгівлі; підпорядкованість встановленим правилам. Формування ознак біржового товару у ХVІІІ ст. Розробка механізму термінових угод у ХІХ ст., можливість страхування бізнесу.         Перші біржі в Америці – середина ХІХ ст.

 

                Виникнення бірж в Україні у ХVІІІ ст. та їх особливості. Біржова діяльність в Україні в період НЕПу. Причини відродження в Україні біржової торгівлі у 90-х рр. XX ст. та її характерні ознаки. Сучасний стан біржової діяльності в Україні.

 

 

 

Література: [2, с. 11-20; 3, с. 417-443].

 

 

 

                Тема 2. Організація та умови проведення біржових торгів

 

                Закони України “Про товарну біржу”, “Про цінні папери і фондову біржу”. Порядок проведення біржових торгів. Методи торгівлі біржовим товаром. Різновиди аукціонів.

 

                Учасники біржової діяльності: брокери, трейдери, маклери. Зміст брокерської діяльності. Спеціалізація брокерів на біржі. Торгові доручення та їх класифікація.

 

                Вимоги до операційного залу: місткість, оснащення та ін. Біржова “яма”, її призначення. Механізм укладання біржової угоди. Регулювання членства на біржі.

 

 

 

Література: [2, с. 126-148; 3, с.68-108].

 

 

 

                Тема 3. Класифікаційні ознаки бірж

 

                Різновиди бірж: товарна, фондова, валютна, універсальна.

 

                Основні ознаки класифікації бірж: предмет діяльності, форма участі у торгах, масштаб діяльності, характер та сфера торгівлі тощо.

 

                Функції бірж: посередницька, інформаційна, регулятивна, захисна, ліквідності, гарантійна.

 

                Організаційна структура управління біржею. Керівні органи біржі. Виконавчі структури біржі.

 

 

 

Література: [2, с. 23-45; 3, с. 90-95].

 

 

 

                Тема 4. Цілі і зміст біржових операцій на ф’ючерсному ринку

 

                Критерії оцінки змісту біржових угод: термін постачання товару; постачання реального товару; купівля-продаж права та продаж-купівля товару; умови угоди тощо.

 

                Види угод за терміном постачання товару: угоди з негайним постачанням та оплатою товару, термінові угоди. Різновиди термінових угод: форвардні та ф’ючерсні. Поняття “маржі” і “базису” у ф’ючерсних операціях.

 

                Ф’ючерсні контракти: сутність, характеристика, ознаки. Поняття хеджирування. Затрати на хеджирування. Портфельний підхід до хеджирування.

 

                Розрахунки в біржовій торгівлі: поняття клірингу. Сутність централізованої депозитарної системи.

 

 

 

Література: [2, с.209-238; 3, с.209-278].

 

 

 

                Тема 5. Зміст і призначення спекулятивних угод

 

                Визначення спекулятивних угод. “Бики” і “ведмеді”. Функції спекулянтів на ф’ючерсному ринку: приймання ризику; підвищення ліквідності ринку і його стабілізація; інформаційна.

 

            Техніка спекулятивних операцій. Позиційні спекулянти. Скалпери. Спредери. Стратегія і тактика спекулятивних операцій. Визначення рівня ризику спекулятивної угоди.

 

                Управління грошовими потоками в спекулятивній діяльності; фактори, які визначають цей процес: ризик, можливий прибуток, розмір наявного капіталу.

 

                Шість правил проведення спекулятивних угод.

 

                Значення спекулятивних операцій для біржового ринку і ринку реального товару.

 

 

 

Література: [2, с. 223-227; 3, с. 278-294].

 

                Тема 6. Операції з опціонами на ф’ючерсних товарних біржах

 

                Визначення опціонних контрактів та їх характеристика (посилення фінансових гарантій). Перелік основних біржових товарів, з якими проводяться опціонні угоди.

 

                Види опціонів. Техніка реалізації опціона. Зміст премії за опціоном. Фактори, які визначають ціну опціона. Ціна “зіткнення” опціона (“базисна” ціна), її співвідношення з поточною ф’ючерсною ціною.                Погодинна вартість премії за опціоном.

 

                Порівняльна характеристика ф’ючерсних контрактів та опціонів. Стратегії використання опціонів. Операції з покритими опціонами. Хеджирування за допомогою опціонів.

 

 

 

Література: [2, с. 238-259; 3, с. 333-360].

 

 

 

                Тема 7. Біржові операції на фондовому ринку

 

Типи фондових бірж: публічно-правова, приватна, змішана. Функції фондової біржі. Цінні папери як біржовий товар.

 

Учасники біржового ринку, фінансові посередники. Емітенти цінних паперів. Інвестори та їх типи.

 

                Сутність біржових операцій на фондовій біржі. Класифікація замовлень біржових угод: за видом замовлення, за об’ємом замовлення, за строком виконання, за рівнем ціни.

 

                Процедура лістингу, її переваги.   Поняття мартабільності цінних паперів. Критерії лістингу акцій. Форми тимчасового припинення котирування на біржі. Делістинг.

 

                Котирування цінних паперів, його методи. Оформлення біржової угоди.       Процес нейтингу.

 

                Механізм пролонгаційної угоди.

 

 

 

Література: [22, с. 10-105; 14, с. 74-93].

 

                Тема 8. Основні характеристики валютного ринку

 

                Визначення і зміст валютного ринку. Валюта як біржовий товар. Класифікація валютних ринків. Валютний курс. Пряме і зворотне котирування валюти. Визначення крос-курсу.

 

                Учасники валютного ринку: комерційні банки, брокерські фірми, корпорації.

 

                Функції валютної біржі. Регулювання членства на валютній біржі. Види валютних угод. Касові курси і ставки “своп”. Поняття фіксингу. Організація та механізм визначення біржового курсу іноземної валюти.

 

 

 

Література: [15, с. 26-76].

 

 

 

 

 

                Тема 9. Основні показники біржової торгівлі

 

                Показники біржової торгівлі: обсяг торгівлі, відкриті позиції, закриті позиції. Зміст і значення біржової інформації. Ціновий прогноз курсів акцій та фактори, які його визначають: стан ринку, стан галузі і фінансовий стан компанії, що емітувала акції. Засоби вибору акцій для інвестування і трейдингу.

 

            Біржові індекси – інтегральний показник ринку акцій. Методи розрахунку  біржових індексів. Об’єднаний індекс Доу-Джонса і його структура. Індекси: “Нікей”, “Футсі – 100”, “Стандарт енд Пауерс 500” та ін. Зведені індекси: NYSE, AMEX, NASDAQ.

 

                Взаємозв’язок найважливіших економічних показників розвитку економіки країни з рівнем курсу акцій на біржовому ринку.

 

 

 

Література: [10, с. 65-78].

 

 

 

                Тема 10. Методи дослідження біржового ринку

 

                Методи прогнозування біржових цін: фундаментальний і технічний аналіз. Чартизм. Історія розвитку технічного аналізу. Аксіоми технічного аналізу. Числа Фібоначчі. Функції технічного аналізу: прогноз ціни, визначення часу укладання угоди, визначення психологічного настрою учасників біржових торгів.

 

                Тренди: “бичий” і “ведмежий”. Основні види графіків: стовпчиковий, “хрестики-нулики”, ковзаючої середньої. Зона підтримки (графік). Ринкові індикатори: обсяг торгівлі і відкрита позиція. Індекс спекулятивної активності.

 

                Статистичні методи аналізу. Аналіз галузевих індексів. Технічний аналіз в системах Рейтер, Доу-Джонс, Телерейт, Телетрек, Блумберг.

 

 

 

Література: [3, с. 318-331; 10, с. 71-99; 21; с. 9-92].

 

 

 

                Тема 11. Характеристика і тенденції сучасного

 

                              розвитку біржової діяльності

 

                Передумови і форми інтернаціоналізації біржової торгівлі. Концентрація і спеціалізація біржової торгівлі. Основні центри світової біржової торгівлі. Тенденції розвитку товарних та універсальних бірж.

 

                Основні фактори розвитку міжнародної торгівлі цінними паперами. Система “Глобекс” та її значення. Цілі створення і функціонування міжнародних біржових організацій. Поява нових європейських бірж: МАТІФ (Франція), ДТВ (Германія) та їх переваги перед іншими біржами.

 

                Шляхи підвищення конкурентоспроможності бірж.

 

 

 

Література: [2, с. 259-286; 3, с. 432-443].

 

 

1 2 3 4  Наверх ↑