Тема 8. Операції банків з векселями

 

Лекційні питання

1. Економічна сутність векселя.

2.  Класифікаційні ознаки векселів та види операцій з векселями.

3. Механізм вексельного обігу та вексельних розрахунків.

 

Ключові поняття та терміни

Вексель, простий вексель, соловексель, переказний вексель, тратта, трасант, трасат, комерційний вексель, фінансовий вексель, підроблений вексель, дружній вексель, дутий вексель, зустрічний вексель, ремітент, акцепт, індосамент, індосат, кредитні вексельні операції, торговельні вексельні операції, гарантійні операції, розрахункові вексельні операції, комісійні та довірчі операції, урахування векселів, аваль, аваліст, авалювання, перерахування векселів, інкасування векселів, доміциляція векселів.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-   сутність векселя як елемента грошового обігу;

-   види векселів та їх характеристику;

-   механізм здійснення вексельних операцій.

 

Питання практичного заняття

1. Механізм здійснення банками операцій з векселями.

2. Визначення ефективності здійснення кредитних операцій з векселями.

До практичного заняття студент має знати: економічну сутність векселя, види та класифікаційні ознаки векселів, механізм здійснення вексельних операцій, методику розрахунку суми дисконту за врахованими векселями.

Мета заняття: розрахунок дисконтної процентної ставки та практичне застосування методики визначення суми дисконту за операціями з урахування векселів.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   визначати дисконтну процентну ставку за врахованими векселями;

-   розраховувати суму доходу банку від урахування векселів.

 

Завдання для проведення практичного заняття

Завдання 1

Поточною датою в банк “Імідж” ВАТ “Денді” подало для врахування переказний вексель на суму 25000 грн, векселедавцем якого є приватне підприємство “Реноме”. Необхідно оформити документи для врахування векселя в банку: заяву на приймання векселя до дисконту, реєстр векселів, акт приймання векселів, розпорядження про перерахування суми векселя.

 

Завдання 2

Приватне підприємство “Реноме” 26 листопада поточного року подало в банк “Імідж” переказний вексель терміном до 25 грудня поточ-ного року для врахування на суму 48000 грн. Розрахуйте суму, яку сплатить банк “Імідж” ПП “Реноме” за врахованим векселем, якщо дисконтна ставка – 17 % річних.

 

Завдання 3

Приватне підприємство “Реноме” продало товар з відстрочкою платежу на 60 днів на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 50 тис. грн. Через 25 днів, з моменту оформлення векселя, підприємство передало його в банк “Імідж” для врахування. Розрахуйте суму, яку отримає ПП “Реноме” від банку за врахований вексель, якщо дисконтна ставка 15 % річних.

 

Завдання 4

Приватне підприємство “Реноме” продало товар з відстрочкою платежу на 90 днів на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 500 тис. грн. Через 30 днів, з моменту оформлення векселя, підприємство передало його в банк “Імідж” для врахування. Розрахуйте суму, яку отримає ПП “Реноме” від банку за врахований вексель, якщо процентна ставка за кредитними операціями банку – 18 % річних.

Завдання 5

Поточною датою в банку “Імідж” проведено врахування векселя, термін погашення якого наступить через 45 днів, та виплачено власнику векселя дисконтну суму за векселем у розмірі 175000 грн. Визначте номінальну суму векселя, якщо дисконтна ставка – 16 % річних.

 

Завдання 6

Поточною датою в банку “Імідж” проведено врахування векселя, термін погашення якого наступить через 45 днів, та виплачено власнику векселя дисконтну суму за векселем у розмірі 175000 грн. Визначте номінальну суму векселя, якщо ставка за кредитними операціями банку – 20 % річних.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Сучасний стан та перспективи розвитку вексельного обігу в Україні.

2. Женевська конвенція 1930 року та її роль в регулюванні вексельного обігу.

3. Історія розвитку та становлення векселя як платіжного інструмента.

4. Світовий досвід вексельних розрахунків.

5. Порядок оформлення та механізм розрахунків векселями.

 

Теми рефератів

1. Розвиток вексельного права в світі та Україні.

2. Історія розвитку вексельних операцій та їх значення в платіжному обороті.

3. Роль вексельних операцій та їх значення в кредитній діяльності банку.

4. Роль та значення векселя як цінного паперу.

5. Застосування векселя в міжнародних розрахунках.

6. Досвід вексельного обігу в Європейському союзі.

 

Питання для самоконтролю

1. Якими законодавчими та нормативними документами регламентується вексельний обіг в Україні?

2. Що таке уніфікація вексельного законодавства?

3. Чим відрізняється переказний вексель від простого?

4. Які реквізити є обов’язковими для простого та переказного векселя?

5. За якими ознаками класифікуються векселі?

6. Які види векселів ви знаєте?

7. Що таке фіктивні векселі?

8. Які операції можуть здійснювати комерційні банки з векселями?

9. За якими основними правилами оформляються вексельні операції?

10.  Як можна класифікувати вексельні банківські операції?

11.  Якими способами можна отримати відшкодування коштів за векселем?

12.  У чому полягає механізм розрахунків простим векселем?

13.  Які особливості обігу переказного векселя?

14.  Що таке індосамент та яким він буває?

15.  Як ви розумієте операцію інкасування векселів?

16.  Що таке аваль та сутність операції авалювання?

17.  У чому суть доміцилювання векселів?

18.  Що таке іногородній вексель, дамно та порто?

19.  У чому полягає сутність операції врахування векселів банком?

20.  Як розраховується дисконтна ставка та сума дисконту за врахованими векселями?

21.  Який механізм опротестування векселя?

22.  У чому сутність розрахункових вексельних операцій?

23.  У чому полягає економічна сутність векселя?

 

Тестові завдання

 

1. Економічна сутність векселя – це...

а) свідоцтво про надання кредиту;

б) грошове зобов’язання;

в) свідоцтво боргу;

г) розрахункова операція.

 

2. Вексель виданий у формі безумовного наказу сплатити вказану суму є:

а) траттою;                                          в) соловекселем;

б) простим векселем;                       г) переказним векселем.

 

3. За наявністю застави вексель може класифікуватись як:

а) доміцильований;                           в) індосований;

б) незабезпечений;                           г) товарний.

 

4. Які з перерахованих векселів відносяться до фіктивних?

а) бронзові;                                         в) казначейські;

б) дружні;                                            г) товарні.

5. Які із наступних вексельних операцій є гарантійними?

а) врахування векселів;                    в) продаж векселів;

б) інкасування векселів;                  г) авалювання векселів.

 

6. Які із зазначених вексельних операцій є розрахунковими?

а) оформлення заборгованості;    в) доміциляція;

б) авалювання;                                   г) інкасування.

 

7. Які банківські операції з векселями є позабалансовими?

а) надання кредитів під заставу;

б) оформлення заборгованості;

в) торговельні операції;

г) комісійні та довірчі операції.

 

8. Які із вексельних операцій відносяться до торговельних?

а) купівля-продаж за дорученням клієнта;

б) урахування векселів;

в) купівля векселів;

г) доміциляція векселів.

 

9. Які з вексельних операцій є балансовими?

а) купівля-продаж за дорученням клієнта;

б) видача гарантій;

в) вексельні платежі;

г) урахування векселів.

 

10. Який із вказаних суб’єктів у векселі може бути ремітентом?

а) одержувач;                                     в) кредитор;

б) боржник;                                        г) акцептант.

 

11. Який із вказаних суб’єктів у векселі може бути боржником?

а) ремітент;                                         в) трасат;

б) трасант;                                          г) акцептант.

 

12. Який із суб’єктів виписує простий вексель?

а) боржник;                                         в) одержувач коштів;

б) кредитор;                                        г) ремітент.

 

13. Напис на векселі про передачу прав іншій особі є:

а) цесія;                                                в) доміциляція;

б) індосамент;                                    г) аваль.

 

14. Комісія за інкасування іногородніх векселів є:

а) цесія;                                                в) дамно;

б) порто;                                                             г) акцепт.

15. Що з наведеного є написом про забезпечення платежу за векселем?

а) індосамент;                     в) аваль;

б) цесія;                                г) акцепт.

 

Література: [4–6; 10, c. 185–194; 16; 18; 30; 34, с. 159–210; 36; 52; 53; пп. 2; 3; 5; 6; 18; 32 додатка В].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑