Тема 5. Операції банків з безготівкового

обслуговування платіжного обороту клієнтів

 

Лекційні питання

1.   Порядок відкриття та ведення банками поточних рахунків клієнтів.

2.   Безготівкові розрахунки суб’єктів підприємництва.

3.   Механізм здійснення міжбанківських розрахунків.

4.   Пластикова картка як інструмент безготівкових розрахунків.

 

Ключові поняття та терміни

Поточні рахунки, депозитні рахунки, резиденти, нерезиденти, карткові рахунки, безготівкові розрахунки, меморіальний ордер, платіжне доручення, акцепт, платіжна вимога доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив, вексель, платіжна картка, покритий акредитив, непокритий акредитив, відзивний акредитив, безвідзивний акредитив, інкасування, бенефіціар, міжбанківські розрахунки, кореспондентський рахунок, консолідований кореспондентський рахунок, електронний розрахунковий документ, технічний кореспондентський рахунок, платіжна пластикова картка, система електронних платежів НБУ.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-    види банківських рахунків, порядок їх відкриття та обслуговування;

-    форми та види, механізм здійснення безготівкових розрахунків;

-    механізм здійснення міжбанківських розрахунків;

-    особливості розрахунків пластиковими картками.

 

Практичне заняття 1

1. Особливості відкриття поточних рахунків юридичним особам.

2. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

3. Особливості відкриття депозитних рахунків юридичним та фізичним особам.

5. Формування пакета документів для відкриття поточних рахунків нерезидентам.

6. Порядок закриття рахунків у банківських установах.

 

До практичного заняття студент має знати: види та режими банківських рахунків, порядок відкриття поточних рахунків юри-дичним особам та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності у національній валюті, порядок відкриття депозитних рахунків у комерційних банках, порядок відкриття поточних рахунків нерезиден-там у національній валюті, порядок закриття рахунків у банківських установах.

Мета заняття: набуття практичних знань щодо порядку відкриття поточних та депозитних рахунків у національній та іноземній валюті в комерційних банках різним категоріям власників.

Після проведення заняття студент повинен уміти формувати пакет документів для відкриття:

-   поточного рахунку;

-   депозитного рахунку;

-   поточного рахунку нерезидентам.

 

Завдання для проведення практичного заняття 1

Завдання 1

Приватне підприємство “Реноме” звернулось у банк “Імідж” з проханням відкрити поточний рахунок у національній валюті. Перерахуйте документи, які необхідно представити в банк, сформувати пакет документів та оформити заяву і картку зі зразками підписів для відкриття поточного рахунку. Проаналізуйте вимоги щодо оформлення вказаних документів.

 

Завдання 2

Приватний підприємець Петренко П.П., що працює самостійно (надає послуги страхування), звернувся в банк “Імідж” з проханням відкрити поточний рахунок у національній валюті. Необхідно перерахувати документи, які необхідно представити в банк, сформувати пакет документів та оформити заяву і картку зі зразками підписів для відкриття поточного рахунку. Поясніть вимоги щодо оформлення вказаних документів.

 

Завдання 3

Пенсіонер Іваненко І.І. звернувся в банк “Імідж” відкрити строковий вклад на 1 рік під 15 % річних з щомісячною капіталізацією відсотків на вклад до запитання. Які документи необхідно оформити для відкриття строкового вкладу? Необхідно оформити депозитний договір щодо обслуговування пана Іваненка І.І.

 

Завдання 4

Громадянин Сидоренко С.С. звернувся у банк “Імідж” з проханням відкрити картковий рахунок. Необхідно пояснити порядок відкриття карткового рахунку, оформити документи заяву та договір, пояснити умови ведення карткового рахунку.

 

Практичне заняття 2

1. Механізм здійснення безготівкових розрахунків платіжним дорученням.

2. Механізм здійснення розрахунків платіжною вимогою-дорученням.

3. Механізм здійснення безготівкових розрахунків розрахунковим чеком.

4. Механізм здійснення безготівкових розрахунків акредитивом.

 

До практичного заняття студент має знати: сутність безготівкових розрахунків, види платіжних інструментів платіжного обороту, обов’язкові реквізити платіжних документів, механізм здійснення безготівкових розрахунків платіжними дорученнями, механізм здійснення безготівкових розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, механізм здійснення безготівкових розрахунків розрахунковими чеками, механізм здійснення безготівкових розрахунків акредитивами.

Мета заняття: набуття практичних навичок оформлення пла-тіжних документів та засвоєння механізму здійснення безготівкових операцій різними платіжними інструментами.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   оформляти та перевіряти платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення;

-   оформляти заяву на одержання розрахункової чекової книжки, чекову книжку, чек на оплату продукції чи послуг, реєстр чеків;

-   оформляти заяву на акредитив, реєстр документів за акредитивом.

 

Завдання для проведення практичного заняття 2

Завдання 1

На початок операційного дня сума коштів на поточному рахунку № 26008200122001, приватної фірми “Сиріус”, у банку “Імідж” становила 50000 грн. Протягом операційного дня за рахунком даного клієнта в банку були здійснені наступні операції:

а) проведено оплату за поставлені швейні вироби фабриці “Грація” на поточний рахунок № 26002100541002 в Укрсоцбанку, МФО 315018, у розмірі 15000 грн;

б) сплачено прибутковий податок за попередній період у розмірі 4000 грн.

Необхідно оформити платіжні доручення за цими операціями. Поясніть дії операціоніста у випадку, коли фірма “Сіріус” надасть ще третє платіжне доручення за надані послуги на суму 35000 грн.

 

Завдання 2

На початок операційного дня сума коштів на поточному рахунку № 26008200122001 приватної фірми “Сиріус” у банку “Імідж” становила 27000 грн. Протягом операційного дня за рахунком даного клієнта в банку були здійснені наступні операції:

а) фірма “Сиріус” розрахунковим чеком розрахувалася за швейні вироби з фабрикою “Грація” на поточний рахунок № 26002100541002 в Укрсоцбанку, МФО 315018, у розмірі 12000 грн;

б) фабрика “Грація” подала в АКБ “Укрсоцбанк” розрахунковий чек для оплати разом з реєстром.

в) фірма “Сиріус” подала в банк “Імідж” платіжне доручення на поповнення депо-рахунку чекової книжки у сумі 15000 грн.

Необхідно оформити відповідні платіжні документи за даними операціями. Яка сума коштів залишиться на поточному рахунку фірми “Сиріус” після проведення зазначених операцій?

 

Завдання 3

В АКБ “Імідж” звернувся клієнт ТОВ “Веретено” (на рахунку № 26000400157001 сума залишку 85000 грн) з проханням відкрити безвідкличний акредитив для розрахунків з фірмою “Сиріус” на 25000 грн. Необхідно оформити документи для оформлення акредитива та визначити термін дії акредитива. Який механізм здійснення розрахунків?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків фізичних осіб у банківській системі України.

2. Організація системи електронних банківських послуг населенню в Україні.

3. Сучасний стан та перспективи розвитку СЕП НБУ.

4. Національна система масових електронних платежів: призначення та механізм функціонування.

5. Зарубіжний досвід розвитку видів безготівкових розрахунків.

 

Теми рефератів

1. Розвиток форм та видів рахунків клієнтів у банківській системі України.

2. Шляхи вдосконалення документообігу в платіжному обороті клієнтів.

3. Роль та значення кредиту при здійсненні безготівкових розрахунків.

4. Сучасний стан та перспективи розвитку системи міжбанківських розрахунків в Україні.

5. Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків пластиковими картками в банківській системі України.

6. Перспективи розвитку нових форм безготівкових розрахунків в Україні.

7. Порядок відкриття та закриття поточних рахунків клієнтам у банках України.

Питання для самоконтролю

1.    Що таке балансові (синтетичні) та аналітичні рахунки, їх призначення та структура.

2.    Які рахунки відкриваються підприємствам у банківській сис-темі України?

3.    Які особливості та вимоги до відкриття поточних рахунків юридичним особам?

4.    Які особливості та вимоги до відкриття рахунків фізичним особам у банках?

5.    На яких умовах відкривається рахунок типу “Н”?

6.    Які умови функціонування рахунку типу “П”?

7.    У чому полягає сутність безготівкових розрахунків?

8.    Який механізм здійснення розрахунків платіжним дорученням?

9.    Як здійснюються розрахунки платіжною вимогою-дорученням?

10.  Який механізм здійснення розрахунків розрахунковими чеками?

11.  Що таке платіжна вимога та її призначення.

12.  Який механізм здійснення розрахунків акредитивом?

13.  Що таке міжбанківські розрахунки?

14.  Які системи міжбанківських розрахунків ви знаєте?

15.  Який механізм проведення міжбанківських розрахунків у СЕП НБУ?

16.  Дайте характеристику принципів функціонування СЕП НБУ.

17.  Що таке платіжна картка та платіжна система?

18.  Які види платіжних карток ви знаєте?

19.  У чому полягає сутність векселя як розрахункового документа?

20.  Принципи безготівкових розрахунків та їх характеристика.

 

Тестові завдання

 

1. Які елементи входять в структуру балансового рахунку?

а) специфікація;                                                в) клас;

б) контрольний розряд, ключ рахунку;       г) розділ.

 

2. Які елементи входять в структуру аналітичного рахунку?

а) контрольний розряд, ключ рахунку;

б) номер рахунку;

в) номера балансового рахунку;

г) групи.

3. Яким категоріям суб’єктів відкриваються поточні рахунки в банках?

а) організаціям державної власності;

б) підприємствам усіх форм власності;

в) комерційним банкам;

г) фізичним особам.

 

4. Датою відкриття банківського рахунку вважається дата...

а) що вказана в заяві клієнта на відкриття рахунку;

б) отримання повідомлення з ДПА про відкриття рахунку;

в) проведення першої операції;

г) укладання договору на розрахунково-касове обслуговування.

 

5. Які із зазначених документів подаються при відкритті рахунку для формування статутного фонду господарського товариства?

а) довідка про реєстрацію в пенсійному фонді;

б) картка із зразком підпису;

в) копія статуту;

г) копія документа, що підтверджує взяття на податковий облік.

 

6. Які із зазначених документів подаються при відкритті поточного рахунку фізичній особі-підприємцю?

а) довідка про реєстрацію в пенсійному фонді;

б) картка із зразком підпису;

в) копія статуту;

г) копія установчого договору.

 

7. Яким з категорій фізичних осіб можуть бути відкриті рахунки в банках?

а) громадянам України;

б) іноземцям без громадянства, що законно перебувають в Україні більше року;

в) іноземцям без громадянства, що законно перебувають в Україні менше року;

г) громадянам України, що постійно проживають за межами України.

 

8. Які із зазначених документів подаються при відкритті поточного рахунку підприємства?

а) рішення засновників;

б) заява на відкриття поточного рахунку;

в) копія установчого договору;

г) копія документа, що підтверджує взяття на податковий облік.

9. Яким категоріям суб’єктів відкривається рахунок типу “Н”?

а) іноземним фірмам, через які не здійснюється підприємницька діяльність;

б) представництвам іноземних банків в Україні;

в) іноземним дипломатичним представництвам в Україні;

г) іноземним фірмам, через які здійснюється підприємницька діяльність.

 

10. Яким категоріям суб’єктів відкривається рахунок типу “П”?

а) іноземним фірмам, через які не здійснюється підприємницька діяльність;

б) представництвам іноземних банків в Україні;

в) іноземним дипломатичним представництвам в Україні;

г) іноземним фірмам, через які здійснюється підприємницька діяльність.

 

11. Які документи подаються клієнтом у банк у випадку закриття поточного рахунку?

а) рішення засновників підприємства;

б) заява власника рахунку;

в) рішення суду про ліквідацію підприємства;

г) розпорядження ДПА про закриття рахунку.

 

12. Що з перерахованого є основою безготівкових платежів?

а) вони здійснюються за дорученням клієнта;

б) вони здійснюються за дорученням банку;

в) вони здійснюються за дорученням покупця;

г) вони здійснюються за дорученням постачальника.

 

13. Які з наведених інструментів використовуються при здійсненні безготівкових розрахункових операцій?

а) грошовий чек;                               в) акредитив;

б) касовий ордер;                              г) платіжне доручення.

 

14. За якою з систем міжбанківських розрахунків функціонує СЕП НБУ?

а) нетто;                                               в) брутто;

б) на валовій основі;                         г) на чистій основі.

 

15. За схемою розрахунків пластикові картки бувають?

а) з мікропроцесором;                     в) електронним гаманцем;

б) корпоративними;                         г) кредитними.

 

Література: [4–7; 10, c. 102–122; 18; 33; 34, с. 53–100; 36; 43; 52; 53, пп. 5–7; 15; 31 додатка В].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑