Тема 4. Ресурси комерційного банку

та операції щодо їх формування

 

Лекційні питання

1.    Економічна характеристика та класифікація банківських ресурсів.

2.    Власні ресурси комерційного банку та особливості їх формування.

3.    Депозитні операції банків щодо залучення ресурсної бази.

4.    Операції із запозичення ресурсів на міжбанківському ринку.

 

Ключові поняття та терміни

Ресурси банків, власні ресурси, залучені ресурси, запозичені ресурси, капітал банку, статутний капітал, основний капітал, додатковий капітал, регулятивний капітал, субординований капітал, акції банку, привілейовані акції, відвернення, резерви банку, нормативи капіталу, ощадний вклад, депозит, депозитний сертифікат, депозитні операції, вклади до запитання, строкові вклади, недепозитні операції, овернайт, операції РЕПО, сек’юритизація активів, ломбардний кредит, кредитний аукціон.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-   економічну сутність пасивних операцій щодо залучення ресурсів у банк;

-   економічну характеристику банківських ресурсів;

-   класифікацію банківських ресурсів;

-   особливості формування власної ресурсної бази комерційного банку;

-   механізм здійснення депозитних операцій;

-   сутність операцій запозичення ресурсів на міжбанківському ринку.

 

Практичне заняття 1

1. Вивчення структури банківського балансу.

2. Практичне засвоєння методики визначення регулятивного капіталу.

3. Визначення адекватності регулятивного капіталу.

4. Норматив адекватності основного капіталу.

 

До практичного заняття студент має знати: структуру та класифікацію банківських ресурсів, структуру основного капіталу, структуру додаткового капіталу, суть регулятивного капіталу, економічні нормативи регулювання капіталу банку, роль капіталу в банківській діяльності.

Мета заняття: практичне засвоєння методики визначення мінімального розміру регулятивного капіталу та розрахунок нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності основного капіталу.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   визначати розмір власного капіталу банку;

-   визначати розмір регулятивного капіталу банку;

-   розраховувати нормативи адекватності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу;

-   визначати прибутковість капіталу банку.

 

Завдання для проведення практичного заняття 1

Завдання 1

Банком здійснена емісія іменних акцій у відповідності із оголошеним засновниками статутним фондом комерційного банку в сумі 30 млн грн. У шестимісячний термін передплати було реалізовано акцій на суму 17 млн грн. Чи був визнаний дійсним даний випуск акцій та зареєстрований статутний фонд?

 

Завдання 2

За наведеними показниками діяльності банку необхідно розрахувати розмір регулятивного капіталу банку, нормативи адекватності регулятивного та основного капіталу:

–  основний капітал – 500 млн грн;

-    додатковий капітал – 700 млн грн;

-    субординований капітал – 70 млн грн;

-    недоформовані резерви за кредитними операціями – 20 млн грн;

-    нематеріальні активи за мінусом суми зносу – 10 млн грн;

-    відвернення – 60 млн грн;

-    активи зважені за ступенем ризику – 3500 млн грн;

-    загальні активи – 5000 млн грн.

Проаналізуйте отримані результати.

 

Завдання 3

Визначити розмір регулятивного капіталу та порівняти його з нормативним значенням на основі наступних даних:

-    основний капітал банку – 400 млн грн;

-    додатковий капітал – 200 млн грн;

-    фактично сформований резерв за інвестиційними операціями – 30 млн грн;

-    розрахункова сума резерву, що має бути створений за кредитними операціями – 50 млн грн;

-    відвернення – 30 млн грн;

-    збиток минулого року – 80 млн грн.

Зробити висновки.

 

Практичне заняття 2

1. Сутність депозитних та недепозитних операцій.

2. Поняття депозитної політики банку.

3. Практичне засвоєння методики нарахування відсотків за депозитами.

 

До практичного заняття студент має знати: сутність депозитного та недепозитного залучення коштів у банк, поняття депозитної політики банку, методику нарахування відсотків за депозитними операціями банку.

Мета заняття: поглиблення теоретичних знань щодо сутності депозитних і недепозитних операцій банку, практичне засвоєння методики нарахування відсотків за депозитними операціями.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   використовувати в практичній роботі методику НБУ щодо нарахування відсотків;

-   здійснювати нарахування за схемою простих та складних процентів;

-   розраховувати ефективну річну процентну ставку.

Приклади розв’язку типових задач

Приклад 1. Вкладник вклав свої кошти у розмірі 1000 грн на строковий депозит в банк “Клад” терміном на 6 місяців під ставку 14 % річних з щомісячним нарахуванням простих відсотків. Яка сума вкладу буде на кінець визначеного терміну? Яку суму відсотків вкладник буде отримувати щомісячно?

Розв’язок. Очевидно, що загальний розмір вкладу визначається за формулою простих відсотків:

 

Sf = S (1 + n R i / 360) = 1000 ∙ (1 + 6 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360) = 1000 ∙ 1,07 = 1070 грн,

 

де Sf – майбутня вартість; S – теперішня вартість; n – кількість періодів; R – процентна ставка; i – кількість днів.

Відповідно кожного місяця вкладник буде отримувати:

 

Sm = 1000 ∙ 1 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 11,67 грн,

 

де Sm – сума вкладу за п-й місяць.

 

Приклад 2. Вкладник вклав свої кошти у розмірі 1000 грн на строковий депозит в банк “Клад” терміном на 6 місяців під ставку 14 % річних з щомісячним нарахуванням складних відсотків. Яка сума вкладу буде на кінець визначеного терміну? Яку суму відсотків вкладник буде отримувати щомісячно?

Розв’язок. Очевидно, що загальний розмір вкладу визначається за формулою складних відсотків:

 

Sf = S (1 + R i / 360)n = 1000 ∙ ( 1 + 0,14 ∙ 30 / 360 )n =

= 1000 ∙ 1,072 = 1072,07 грн.

 

Відповідно кожного місяця вкладник буде отримувати:

 

S1 = 1000 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 11,67 грн;

S2 = 1011,67 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 11,80 грн;

S3 = 1023,47 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 11,94 грн;

S4 = 1035,41 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 12,08 грн;

S5 = 1047,49 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 12,22 грн;

S6 = 1059,71 ∙ 0,14 ∙ 30 / 360 = 12,36 грн.

 

Приклад 3. Банк “Клад” пропонує вкладникам депозити терміном на півроку трьох видів: а) депозит “Капітал” на умовах нарахування складних відсотків за ставкою 15 % річних один раз по закінченню терміну; б) депозит “Різдвяний” на умовах щоквартального нарахування складних відсотків за ставкою 16 % річних; в) депозит “Пенсійний” з щомісячним нарахуванням складних відсотків за ставкою 17 % річних. Який із зазначених депозитів найбільш прийнятний для вкладника?

Розв’язок. Для визначення найбільш прийнятного для вкладника варіанта депозиту необхідно розрахувати ефективну річну процентну ставку за умовами кожного депозиту. Для цього скористаємося відомою формулою та отримаємо:

 

Re = ((1 + Ri / 360)n – 1) ∙ 360 / m ∙ 100 %;

Re(а) = ((1 + 0,15 ∙ 180 / 360)1 – 1) ∙ 360 / 180 ∙ 100 % = 0,15 ∙ 100 % = 15 %;

Re(б) = ((1 + 0,16 ∙ 90 / 360)2 – 1) ∙ 360 / 180 ∙ 100 % = 0,1632 ∙ 100 % = 16,32 %;

Re(в) = ((1 + 0,17 ∙ 30 / 360)6 – 1) ∙ 360 / 180 ∙ 100 % = 0,1761 ∙ 100 % = 17,61 %.

 

де Re – ефективна річна відсоткова ставка; m – кількість днів.

Отже, депозит “Пенсійний” є найбільш прийнятний для вкладника, адже він має найвищу ефективну річну процентну ставку.

 

Завдання для проведення практичного заняття 2

Завдання 1

Банк “Клад” пропонує вкладникам депозити терміном на три місяці двох видів: а) депозит “Капітал” на умовах щомісячного нарахування складних відсотків за ставкою 17 % річних; б) депозит “Різдвяний” на умовах щодекадного нарахування складних відсотків за ставкою 16 % річних. Який із зазначених депозитів найбільш прийнятний для вкладника?

 

Завдання 2

Фірма “Супер” тимчасово вільні кошти розмістила в банку “Клад” двома депозитами, що відрізняються на 1000 грн. Більший депозит вкладено на рік під 14 % річних, а менший на півроку під 15 % річних. Визначте початкову суму депозитів, якщо проценти нараховуються за простою схемою, а сума відсотків більшого депозиту в два рази більша за суму відсотків меншого депозиту.

 

Завдання 3

На скільки років потрібно вкладнику покласти кошти на депозит в банк під 15 % річних за простою ставкою, щоб розмір відсотків перевищив початково вкладену суму в два рази?

Завдання 4

На який період вкладнику потрібно розмістити тимчасово вільні кошти на депозит у банку під просту процентну ставку 15 % річних, щоб початково вкладена сума 15000 грн зросла до 20000 грн?

Завдання для самостійної роботи

1. За матеріалами ”Вісника НБУ” дослідіть структуру та розмір капіталу банків різних груп. Визначте тенденції розвитку процесу капіталізації вітчизняних банків.

2. Визначте за матеріалами “Вісника НБУ” структуру та динаміку розвитку іноземного капіталу в банківській системі України. Зробіть висновки щодо ролі іноземного капіталу в банківській системі України.

3. За матеріалами “Вісника НБУ” побудуйте діаграму динаміки залучення депозитних ресурсів в банки України за останні 10 років. Проаналізуйте отриманий результат.

4. Дослідіть за статистичними матеріалами звітності у “Віснику НБУ” динаміку та структуру запозичених ресурсів українських банків на міжбанківському ринку. Зробіть відповідні висновки.

 

Теми рефератів

1. Світовий досвід щодо формування ресурсної бази комерційних банків.

2. Адаптація вимог Базельського комітету в банківській системі України.

3. Проблеми залучення депозитних ресурсів у банківській системі України.

4. Сутність сек’юритизації активів та механізм її здійснення.

5. Суть систем гарантування вкладів та захист прав вкладників в Україні.

6. Недепозитні операції банків на міжбанківському ринку.

7. Концептуальні підходи до класифікації ресурсів банку.

 

Питання для самоконтролю

1.   У чому полягає економічна сутність капіталу банку?

2.   Яка структура капіталу банку?

3.   Як здійснюється формування статутного капіталу акціонерного банку?

4.   Економічна сутність ресурсної бази комерційного банку.

5.   Як класифікуються ресурси банку?

6.   Що таке основний, додатковий та регулятивний капітал банку?

7.   Як розрахувати норматив мінімального обсягу регулятивного капіталу банку?

8.   У чому полягає сутність депозитних операцій банків?

9.   Які основні функції виконує капітал банку?

10.Як визначити норматив адекватності основного капіталу банку?

11.У чому полягає сутність ощадного вкладу?

12.Як розрахувати норматив адекватності регулятивного капіталу?

13.Як нараховуються прості та складні проценти за банківськими депозитами?

14.У чому полягає сутність банківського сертифіката?

15.Як ви розумієте поняття ефективної річної ставки?

16.У чому полягає сутність операцій РЕПО?

17.Як ви розумієте механізм здійснення сек’юритизації активів?

18.Роль банківських векселів та облігацій щодо запозичення коштів на міжбанківському ринку?

19.Що таке кредит овернайт?

 

Тестові завдання

 

1. Які з наведених елементів входять до основного капіталу банку?

а) результат переоцінки статутного капіталу;

б) фактично сплачений статутний капітал;

в) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

г) емісійні різниці.

 

2. Які з наведених елементів входять до додаткового капіталу банку?

а) результат переоцінки основних засобів;

б) сума нематеріальних активів;

в) прибуток поточного року;

г) розкриті резерви, що створені за рахунок нерозподіленого прибутку.

 

3. Які обмеження накладаються на капітал 2-го рівня?

а) не може бути більшим ніж 50 % від основного капіталу;

б) обсяг субординованого капіталу не може перевищувати 50 % основного капіталу;

в) обсяг субординованого капіталу не може перевищувати 100 % основного капіталу;

г) не може бути більшим ніж 100 % від основного капіталу;

 

4. Яка частка власного капіталу банку допустима залежно від активів?

а) не менше 8 %;                в) не менше 40 %;

б) не менше 4 %;               г) не менше 60 %.

 

5. Які з наведених функцій виконує капітал?

а) трансформаційну;        в) регулятивну;

б) захисну;                           г) депозитну.

6. Базою для розрахунку економічних нормативів НБУ є капітал:

а) основний;                       в) власний;

б) додатковий;                    г) регулятивний.

 

7. Норматив адекватності регулятивного капіталу відображає частку ризику, яку приймає на себе...

а) банк за активними операціями;

б) вкладник та кредитор банку;

в) позичальник банку;

г) банк.

 

8. Норматив адекватності основного капіталу встановлюється з метою захисту...

а) власників банку від непередбачуваних збитків банку;

б) вкладників банку від непередбачуваних збитків банку;

в) кредиторів банку від непередбачуваних збитків банку;

г) банку від різних ризиків в його діяльності.

 

9. Які показники нормативів капіталу вказують на те, що банк є добре капіталізованим?

а) Н1 = 1 млн євро, Н2 = 15 %, Н3 = 8 %;

б) Н1 = 9 млн євро, Н2 = 15 %, Н3 = 10 %;

в) Н1 = 8 млн євро, Н2 = 17 %, Н3 = 8 %;

г) Н1 = 5 млн євро, Н2 = 18 %, Н3 = 10 %.

 

10. Які показники нормативів капіталу вказують на те, що банк є недокапіталізованим?

а) Н1 = 1 млн євро, Н2 = 4 %, Н3 = 8 %;

б) Н1 = 8 млн євро, Н2 = 6 %, Н3 = 4 %;

в) Н1 = 7 млн євро, Н2 = 7 %, Н3 = 2 %;

г) Н1 = 5 млн євро, Н2 = 15 %, Н3 = 2 %.

 

11. Які показники нормативів капіталу вказують на те, що банк є критично недокапіталізованим?

а) Н1 = 1 млн євро, Н2 = 4 %, Н3 = 8 %;

б) Н1 = 8 млн євро, Н2 = 1 %, Н3 = 1 %;

в) Н1 = 7 млн євро, Н2 = 7 %, Н3 = 2 %;

г) Н1 = 5 млн євро, Н2 = 15 %, Н3 = 2 %.

 

12. Яка з систем захисту депозитів застосовується в банківській системі України?

а) визначених гарантій;

б) невизначених гарантій;

в) законодавчо закріплених гарантій;

г) страхування вкладів.

 

13. Яку суму відшкодовує на сьогодні вкладнику Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?

а) 9000 грн;          б) 500 грн;            в) 8000 грн;            г) 2000 грн.

 

14. Які з перерахованих операцій є недепозитними джерелами залучення коштів у банк?

а) ощадний вклад;                             в) кредити овернайт;

б) кредити овердрафт;                     г) операції РЕПО.

 

15. На який термін надаються кредити овернайт?

а) 14 днів;                                             в) 1 місяць;

б) 1 день;                                              г) 1 рік.

 

16. Рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку здійснюється під забезпечення врахованих векселів у розмірі, що не перевищує відсоток номінальної вартості:

а) 65 %;                 б) 70 %;                 в) 85 %;                 г) 75 %.

 

17. Рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку здійснюється під забезпечення державних цінних паперів у розмірі, що не перевищує балансової вартості:

а) 65 %;                 б) 70 %;                 в) 85 %;                 г) 75 %.

 

18. До недепозитних операцій позабалансового фінансування відносяться:

а) кредит овернайт;                           в) сек’юритизація активів;

б) операції РЕПО;                              г) надання кредитних гарантій.

 

19. Які з наведених нормативів є обов’язковими економічними нормативами НБУ?

а) ринкового ризику;                       в) кредитного ризику;

б) операційного ризику;                 г) капіталу.

 

20. Які з показників мінімального розміру регулятивного капіталу встановлені для діючого банку на сьогодні?

а) 1,4 млн євро;                                  в) 1,5 млн євро;

б) 8 млн євро;                                     г) 3 млн євро.

 

Література: [2, с. 109–116; 4; 8, с. 48–51; 10, с. 75–101; 14; 17, с. 34–36; 18; 19, с. 29–36; 22, с. 2–5; 39, с. 88–95; 34, с. 30–52; 36; 52; 53; пп. 12; 33; 36; 40 додатка В].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑