Тема 2. Економіко-правові особливості

діяльності Національного банку України

 

Лекційні питання

1.   Основи організації та правовий статус центрального банку.

2.   Організаційно-правові основи функціонування НБУ.

3.   Функції та операції Національного банку України.

4.   Грошово-кредитна політика Національного банку.

5.   Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ.

 

Ключові поняття та терміни

Емісійний банк, центральний банк, правовий статус центрального банку, організаційний статус центрального банку, грошовий обіг, пропозиція грошей, резерви комерційних банків, обов’язкові резерви, банківський мультиплікатор, де-позит, кредит, регулювання діяльності комерційних банків, нагляд за діяльністю комерційних банків, економічні нормативи НБУ, грошово-кредитна політика НБУ, монетарна політика, план рахунків бухгалтерського обліку НБУ, принцип незалежності банку, принцип президентського та парламентського контролю за діяльністю банку, принцип економічної самостійності банку, принцип централізації системи банку, принцип єдності системи банку, принцип вертикальної структури управління банком.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-   основи організаційного та правового забезпечення діяльності НБУ;

-   функції та операції Національного банку;

-   сутність грошово-кредитної політики НБУ;

-   засоби та методи здійснення грошово-кредитної політики Нацбанком;

-   особливості побудови плану рахунків НБУ.

 

Питання практичного заняття

1.   З’ясування теоретичних основ виникнення та функціонування центральних банків.

2.   Вивчення Закону України “Про Національний банк України”.

3.   Основне завдання, операції та функції НБУ.

4.   Вивчення інструментів грошово-кредитної політики НБУ.

5.   Знайомство з планом рахунків бухобліку НБУ.

 

До практичного заняття студент має знати: сутність центрального банку та його роль у банківській системі, основне завдання, правовий та організаційний статус НБУ, основні операції та функції НБУ, інструменти грошово-кредитної політики НБУ, особливості побудови плану рахунків НБУ.

Мета заняття: поглиблення теоретичних знань теми та знайомство з правовою базою щодо функціонування НБУ.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   використовувати правову базу щодо функціонування НБУ;

-   користуватись планом рахунків бухобліку НБУ;

-   використовувати норму обов’язкового резервування та банківський мультиплікатор в емісійній функції НБУ.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте спільні та відмінні моменти в організації систем регулювання банківської діяльності розвинутих країн (США, Великобританія, Німеччина, Японія) та Україні.

2. Як НБУ адаптує вимоги Базельського комітету до умов банківської системи України?

3. Перспективи розвитку банківської системи України та роль НБУ в даному процесі.

4. Побудова та структура плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ.

 

Теми рефератів

1. Правова система діяльності НБУ: сутність та основні елементи.

2. Функції НБУ.

3. Історія становлення та розвитку центральних банків: світовий досвід.

4. Роль НБУ в умовах процесу євроінтеграції.

5. Національний банк – провідник грошово-кредитної політики.

6. Співпраця НБУ з міжнародними фінансово-кредитними установами.

 

Питання для самоконтролю

1.   У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці?

2.   Які банки виникли раніше – комерційні чи центральні? Обґрунтуйте свою відповідь.

3.   Які чинники визначають співвідношення обов’язкових і над-лишкових резервів комерційних банків?

4.   Які аргументи можна привести “за” і “проти” незалежного статусу центральних банків?

5.   Які аргументи можна привести “за” і “проти” виконання центральним банком функції органу банківського нагляду?

6.   Яке місце НБУ займає у вітчизняній фінансово-кредитній системі?

7.   Що є вищим керівним органом НБУ та які основні завдання на нього покладено?

8.   Яким чином побудована організаційна структура НБУ?

9.   Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади.

10.   Які послуги комерційним банкам надає Національний банк?

11.   Для чого НБУ надає кредити комерційним банкам?

12.   Яким законом регулюється діяльність НБУ? Дайте характеристику його структурних елементів.

13.   Який визначений механізм підзвітності НБУ?

14.   Яке головне завдання НБУ?

15.   Які основні функції виконує Національний банк?

16.   У чому полягає сутність грошово-кредитної політики НБУ?

17.   Як ви розумієте політику обов’язкового резервування?

18.   Що таке облікова політика НБУ?

19.   У чому сутність операцій НБУ на відкритому ринку?

20.   Як структурно побудований план рахунків бухобліку НБУ?

 

Тестові завдання

 

1. На який термін обирається Рада НБУ?

а) 3 роки;              б) 4 роки;             в) 5 років;             г) 7 років.

 

2. Держава дістала можливість впливати на пропозицію грошей завдяки...

а) концентрації та монополізації виробництва;

б) концентрації та монополізації банкнотної емісії;

в) купівлі певної кількості комерційних банків;

г) введенню норм обов’язкового резервування для комерційних банків.

 

3. Центральний банк здійснює емісію готівки з метою забезпечення нею комерційні банки в обмін на їх...

а) резерви;           б) ресурси;          в) акції;                 г) капітал.

 

4. Виникненню емісійних банків сприяла потреба в...

а) регулюванні діяльності комерційних банків;

б) зниженні інфляції;

в) централізації банкнотної емісії;

г) банку для здійснення державних операцій.

 

5. Що з перерахованого належить до компетенції Ради НБУ?

а) організація діяльності НБУ;

б) затвердження доходів та витрат;

в) забезпечення реалізації монетарної політики;

г) розробка основних засад грошово-кредитної політики.

6. У чому полягає головне призначення центрального банку?

а) регулюванні діяльності комерційних банків;

б) управлінні золотовалютним резервом;

в) управлінні грошовим оборотом;

г) нагляді за діяльністю комерційних банків.

 

7. Що з перерахованого складає систему управління НБУ?

а) Рада НБУ та Правління НБУ;

б) Голова Правління НБУ та Правління НБУ;

в) Верховна Рада та Рада НБУ;

г) Голова Правління НБУ та Рада НБУ.

 

8. Величина банківського мультиплікатора показує скільки коштів може бути введено в обіг на одиницю:

а) залучених ресурсів;                     в) виданих кредитів;

б) власного капіталу;                        г) отриманого прибутку.

 

9. Рада НБУ складається з:

а) 7 осіб;               в) кількість визначає Голова Правління НБУ;

б) 15 осіб;             г) кількість визначає Голова Ради НБУ.

 

10. Що з перерахованого є грошима підвищеної ефективності?

а) резерви комерційних банків;

б) депозити в комерційних банках;

в) кредити, що видані суб’єктам підприємництва;

г) готівка в обігу.

 

11. Яким законом НБУ надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді?

а) ЗУ “Про банки і банківську діяльність”;

б) ЗУ “Про Національний банк України”;

в) Конституцією України;

г) Цивільним кодексом України.

 

12. Які з принципів функціонування НБУ передбачені законом?

а) горизонтальної структури управління;

б) незалежності;

в) вертикальної структури управління;

г) демократичності.

 

13. Які з наведених способів рефінансування комерційних банків використовує НБУ?

а) купівля акцій комерційних банків;

б) купівля цінних паперів у комерційних банків на умовах операцій РЕПО;

в) надання кредитів комерційним банкам;

г) ломбардне кредитування.

 

14. В якому законі визначено головне завдання НБУ – забезпечення стабільності національної грошової одиниці гривні?

а) ЗУ “Про банки і банківську діяльність”;

б) ЗУ “Про Національний банк України”;

в) Конституція України;

г) Цивільний кодекс України.

 

15. Що з перерахованого є інструментами грошово-кредитної політики НБУ?

а) страхування депозитів;

б) регулювання обов’язкових резервів;

в) регулювання діяльності комерційних банків;

г) управління процесом інфляції.

 

Література: [4–6; 10, c. 30–50; 14; 15; 22, с. 2–5; 34; 46; 52; 53; пп. 2; 12; 15; 17; 43 додатка В].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑