Тема 11. Нетрадиційні банківські операції та послуги

 Лекційні питання

1.   Сутність та види нетрадиційних банківських операцій та послуг.

2.   Факторингові та форфейтингові операції.

3.   Лізингові операції.

4.   Трастові послуги.

5.   Посередницькі та консалтингові послуги.

 

Ключові поняття та терміни

Факторинг, форфейтинг, трастові операції, гарантії, поручництва, посередницькі послуги, лізинг, фінансовий лізинг, оперативний лізинг, консалтингові послуги.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-    види нетрадиційних банківських операцій;

-    механізм здійснення факторингових та форфейтингових операцій;

-    сутність лізингових операцій;

-    основи здійснення трастових операцій;

-    особливості банківських гарантій та поручництв;

-    характеристику посередницьких та консалтингових послуг.

 

Питання практичного заняття

1. Механізм здійснення банками факторингових операцій.

2. Розрахунок ефективності лізингових операцій.

3. Механізм здійснення лізингових операцій.

4. Розрахунок лізингових платежів.

 

До практичного заняття студент має знати: економічну сутність факторингових операцій, класифікацію факторингових операцій, механізм здійснення факторингових операцій, сутність та види лізингових операцій, механізм здійснення лізингових операцій, методику визначення лізингових платежів.

Мета заняття: розширити теоретичні знання та здобути прак-тичні навички щодо здійснення факторингових та лізингових операцій, розрахунку комісійних винагород і лізингових платежів.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   визначати розмір комісійної винагороди за факторинговими операціями;

-   розраховувати лізингові платежі;

-   визначати ефективність лізингових операцій.

 

Завдання для проведення практичного заняття

Завдання 1

Фірма-позичальник “Денді” пред’явила в банк “Імідж” платіжну вимогу на суму 10000 грн за факторинговою угодою. Необхідно визначити процентну ставку за факторинг та накреслити схему здійснення факторингової операції, якщо:

-   розмір комісійної винагороди – 3 %;

-   середня річна ставка за кредитами – 21 %;

-   середній термін обороту коштів – 35 днів.

 

Завдання 2

Фірма-позичальник “Реноме” пред’явила в банк “Імідж” платіжну вимогу на суму 20500 грн за факторинговою угодою. Необхідно визначити процентну ставку за факторинг та загальну суму винагороди, яку отримає банк, якщо:

-  розмір комісійної винагороди – 5 %;

-  середня річна ставка за кредитами – 20 %;

-  середній термін обороту коштів – 45 днів.

Завдання 3

Розрахуйте загальний розмір лізингових платежів, якщо відомо наступне:

-  об’єкт лізингу – оргтехніка на суму – 10000 грн;

-  термін лізингу – 5 років;

-  норма амортизаційних відрахувань – 10 %;

-  процентна ставка – 8,5 % річних.

 

Завдання 4

Визначте загальний розмір лізингових платежів, якщо відомо наступне:

-  об’єкт лізингу – прилади на суму 8200 грн;

-  термін лізингу – 3 роки;

-  норма амортизаційних відрахувань – 5 %;

-  процентна ставка за кредитними ресурсами – 9 %;

-  комісія за лізингом – 4 %.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Сучасний стан та перспективи розвитку нетрадиційних банківських послуг.

2. Сутність та механізм здійснення трастових операцій.

3. Консалтингові та інформаційні послуги в банківській системі України.

4. Посередницькі послуги банків.

 

Теми рефератів

1. Міжнародна конвенція про факторинг та її основні положення.

2. Класифікаційні ознаки факторингових операцій.

3. Міжнародна конвенція про лізинг та її основні положення.

4. Сутність та види лізингових операцій.

5. Економічна сутність факторингу та форфейтингу в розрахункових операціях суб’єктів господарювання.

 

Питання для самоконтролю

1.     У чому полягає економічна сутність факторингу?

2.     Які види факторингових операцій ви знаєте?

3.     Що таке форфейтинг та як ви розумієте його сутність?

4.     Чим відрізняються банківські операції від банківських послуг?

5.     Які з банківських операцій відносяться до нетрадиційних?

6.     Який механізм здійснення факторингу?

7.            Які з причин появи нетрадиційних банківських послуг ви знаєте?

8.     Який механізм здійснення форфейтингу?

9.     У чому полягає економічна сутність лізингу?

10.  Які ознаки притаманні банківським послугам?

11.  Як можна класифікувати банківські послуги?

12.  Які види лізингу ви знаєте?

13.  Чим відрізняється оперативний лізинг від фінансового?

14.  Який механізм здійснення лізингових операцій?

15.  У чому полягає специфіка лізингових відносин?

 

Тестові завдання

 

1. Які з наведених банківських операцій та послуг є нетрадиційними?

а) з банківськими металами;          в) валютні опціони.

б) вексельні;                                       г) трастові послуги;

 

2. Які ознаки притаманні банківським послугам?

а) винагорода у вигляді комісійного доходу;

б) винагорода у вигляді процентного доходу;

в) для здійснення потрібні додаткові ресурси;

г) для здійснення не потрібно додаткових ресурсів.

 

3. Які з банківських послуг класифікуються за ознакою обліку в балансі?

а) активні;                                            в) пасивні;

б) балансові;                                       г) позабалансові.

 

4. Що з наведеного є метою факторингу інкасування боргів для скорочення втрат унаслідок?

а) недостатності капіталу;               в)  погашення кредитів;

б) затримки платежів;                      г) випуску продукції.

 

5. Яким двом з наступних ознак має відповідати факторингова операція?

а) страхування банку від кредитного ризику;

б) ведення бухгалтерського обліку основних засобів;

в) інкасування заборгованості;

г) наявності кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог.

 

6. В яких випадках експортер погоджує з форфейтером угоду?

а) імпортер недостатньо кредитоспроможний;

б) експортер недостатньо кредитоспроможний;

в) експортер не може отримати гарантію;

г) імпортер не може отримати гарантію.

7. Як правильно перекладається слово “лізинг”?

а) оренда;                                            в) давати в оренду;

б) брати в оренду;                             г) здавати в оренду.

 

8. Які з перерахованих учасників є непрямими суб’єктами лізингу?

а) постачальник предмета лізингу;

б) лізингова компанія;

в) лізингоодержувач;

г) банк.

 

9. Яких видів може бути міжнародний лізинг?

а) лізинг секонд-хенд;                       в) прямий лізинг;

б) непрямий лізинг;                          г) чистий лізинг.

 

10. За природою орендованого об’єкта лізинг буває:

а) транзитним;                                   в) нерухомого майна;

б) рухомого майна;                          г) експортним.

 

Література: [1; 4–6; 11; 13; 18; 31; 33; 34, c. 310–348; 36; 52; 53].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑