Тема 1: Суть, будова, ознаки, роль та базові

функції банківської системи

Тема 2: Центральний банк та грошово-кредитна  політика

Тема 3: Комерційні банки: їх види, порядок створення, ліцензування операцій, організаційна структура

Тема 4: Ресурси комерційних банків.

Пасивні операції по формуванню ресурсів

Тема 5: Активні операції комерційних банків.

Організація банківського кредитування,інвестиційні операції

Тема 6: Послуги в діяльності комерційних банків

Тема 7: Обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків комерційними банками

Тема 8: Фінансова стабільність комерційного банку

Література

Вивчення курсу “Банківська справа” має практичну спрямованість, дає професійні знання в галузі організації діяльності Центрального банку та комерційних банків і являється продовженням курсу “Гроші та кредит”.

Банки різних рівнів своєю діяльністю глибоко проникають в усі сфери економіки, активно обслуговують і впливають на соціальні процеси в країні.

В ринкових умовах господарювання постійно зустрічаються в своїй діяльності з банківською справою великі господарські структури, урядові та законодавчі органи влади, фізичні особи та самі працівники банків. Тому і необхідно, щоб усі члени суспільства були обізнані з банківською справою.

Тема 1: Суть, будова, ознаки, роль та базові

функції банківської системи

Банки - важливі агенти ринкової економіки, а банківська справа забезпечує ринкові системи інструментами та механізмами регулювання економічними процесами.

Банки і банківська система - не звичайні економічні структури. Їх вплив на економічні процеси (позитивні чи негативні) надто великий і потрібна жорстка регламентація та контроль їх діяльності, щоб цей вплив мав виключно позитивний характер.

В законі України “Про банки і банківську діяльність” (затверд. в березні 1991 року) банком названо будь-яку установу, яка виконує функції кредитування, касового і розрахункового обслуговування народного господарства та здійснює інші банківські операції, передбачені цим законом.

Банк в економічному розумінні - це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх в позики, здійснення розрахунково-касового обслуговування економічних суб’єктів. Отже, комплекс з трьох базових операцій створює первинну сферу банківської діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є банківським інститутом, банком в економічному розумінні.

Якщо посередник грошового ринку не виконує жодної з названих базових операцій, тобто позбавлений ознак банку, його відносять до небанківських фінансових інститутів. В Україні такими інститутами є страхові, трастові, фінансові, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо. Банки не тільки посередники на ринку, а й підприємства, які можуть “виготовляти гроші”, надаючи позики своїм клієнтам.

За своєю структурою банківські системи різних країн істотно відрізняються. Разом з тим, є ряд ознак, які властиві всім банківським системам, що функціонують в ринковій економіці. Це, перш за все, їх побудова у двох рівнях.

На першому рівнізнаходиться центральний банк. На нього покладається відповідальність за вирішення макроекономічних завдань в грошово-кредитній сфері, перш за все національних грошей та забезпечення стабільності функціонування всієї банківської системи.

На другому рівні банківської системи знаходиться решта банків, які в Україні прийнято називати комерційними банками.

На відміну від центрального банку комерційні банки покликані обслуговувати економічних суб’єктів-учасників грошового обігу: фірми, сімейні господарства, державні структури. Тому комерційні банки можна розглядати як фундамент всієї банківської системи, вершиною якої є центральний банк.

 

 

Рис. 1. Схема побудови банківської системи

Банківська система має наступні ознаки:

дворівнева побудова;

система жорстоких обмежень банківської діяльності та вимог до страхування банківських ризиків;

система централізованого контролю і регулювання руху банківських резервів;

наявність специфічної інфраструктури міжбанківського призначення.

Суттєвість і функції банку визначають його роль в економіці. Під роллю банку треба розуміти його призначення, для чого він утворений та його діяльність.

В зв’язку з тим, що банк функціонує в сфері обліку, то його вплив на економіку потрібно розглядати в даному ракурсі. Головне призначення банку в забезпеченні мобілізації і концентрації вільних капіталів і ресурсів, необхідних для підтримання безперервності та прискорення виробництва та упорядкуванні і раціоналізації грошового обігу.

Спектр банківських послуг постійно розширюється і вдосконалюється. Банки виконують до 35 банківських операцій, а в Хмельницькій області від 9 до 21 операції, на які одержані відповідні ліцензії та дозволи Нацбанку України. Завдяки впровадженню в банківські системи електронних платежів, рух коштів від платника до одержувача прискорився, і триває близько години в межах області та 1,5-2 години в межах країни.

Роль банків умовно розглядається з кількісної і якісної сторони. Кількісна сторона визначається об’ємом і різноманітністю банківського продукту: сумою виданих банками позик, а також інвестиціями в цінні папери та інші активні операції. З якісної сторони роль банку досягається шляхом проведення збалансованої політики, спрямованої на ефективність виробництва, а також і на ефективність банківської діяльності.

1 2 3 4  Наверх ↑