РОЗДІЛ ІІ. КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

Тема 3. Формування ресурсів комерційних банків,

власний капітал банків

Роль і значення власних і залучених коштів для ефективного функціонування комерційного банку. Власний капітал банків: структура, джерела формування функції, механізм поповнення. Акціонерний капітал банків – прості і привілейовані акції; порядок здійснення емісії.

Статутний капітал, порядок його формування. Загальні резерви банку, їх призначення і порядок утворення. Нерозподілений прибуток, як джерело власного капіталу.

Політика обов'язкових резервів комерційних банків.

Достатність власного капіталу, банківська платоспроможність. Поняття ліквідності банку, показники ліквідності. Ризики неплатоспромож-ності банків і незбалансованої ліквідності. Дотримання банками економічних нормативів для подолання вказаних ризиків. Основні економічні норми, що доводяться банкам Національним банком України, оціночні показники діяльності банку. Рейтинг банку.

Тема 4. Депозитні операції банків, інші джерела

залучення банками коштів

Депозитні операції банків і принципи їх організацій. Класифікація депозитів. Депозитна процентна політика. Страхування депозитів.

Депозитні кошти юридичних осіб, їх поділ. Кошти на поточних рахунках. Порядок відкриття, переоформлення і закриття таких рахунків. Договір на розрахунково-касове обслуговування, його укладання.

Поділ термінових депозитів на власно-термінові і термінові із попереднім повідомленням про вилучення коштів. Укладання депозитного договору.

Нетрадиційні депозитні інструменти: характеристика депозитних сертифікатів Депозитні ризики і методи їх страхування.

Вклади фізичних осіб, їх значення і питома вага у структурі залучених банками коштів. Страхування депозитів фізичних осіб українськими банками.

Порядок і механізм оформлення операцій за вкладами населення: вклади до запитання, термінові, договірні, інші види вкладів. Автоматизація вкладних операцій.

Інші джерела залучення банками коштів – міжбанківські кредити, емісія цінних паперів. Структура і характеристика вітчизняного ринку міжбанківських кредитів. Практика здійснення операцій з міжбанківського кредитування.

Банки як емітенти пайових цінних паперів.

 

 

1 2 3 4 5 6  Наверх ↑