Вступ..

1. Тематичний план...

2. Зміст дисципліни за темами.

3. Плани семінарських занять..

4. План самостійної роботи студентів.

5. Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт

(для студентів заочної форми навчання)..

6. Питання до заліку..

7. Контрольні заходи та критерії оцінок знань студентів.

8. література..

ВСТУП

 

               Однією із найважливіших структур ринкової економіки є банки. Банківська діяльність значно підвищує ефективність суспільного виробництва, сприяє росту продуктивності праці.

Україна сьогодні стоїть на шляху ринкових перетворень. Ринковій економіці необхідна відповідна банківська система, яка починає складатися в країні. Тому вивчення курсу “Банківська справа” зумовлено ринковими реформами і створенням сучасної банківської системи в Україні. Знання банківської справи необхідно не тільки працівникам банків, а й іншим особам, що займаються економічними та фінансовими питаннями підприємств чи установ, в тому числі і фахівцям з обліку і аудиту.

В методичних вказівках надається програма курсу і її зміст, плани семінарських занять. Студентам рекомендовано ряд тем для самостійного вивчення і методичні вказівки по ним. Запропоновані також питання для іспиту і перелік основної і додаткової літератури необхідної для поглибленого вивчення навчальної дисципліни.

Метою дисципліни є детальний виклад того, чим займають банки, які операції вони виконують, що вони виробляють для ринку, як торгують своїм продуктом. Проводяться певні розрахунки, наводяться приклади взаємовідносин між банками та клієнтами, які хочуть користуватись банківськими послугами.

Завдання дисципліни – надати фахівцям економічного спрямування знань сучасної банківської справи в Україні, її розвитку, законодавчої бази і основ організації банківської справи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п     

Назва теми   

Кількість  навчальних годин         

Форма контролю

Всього           

З них

Лекції

Семінар заняття       

СРС

1          Структура банківської системи, економічні та організаційні засади банківської діяльності          

8         

2         

2         

4         

 

2         

Баланс банків. Види банківсь-ких операцій, їх відображення в балансі        

8         

2         

2         

4         

 

3         

Формування ресурсів комер-ційних банків, власний капітал банків 

8         

2         

2         

4         

 

4         

Депозитні операції банків, інші джерела залучення банками коштів 

8         

4         

2         

2         

 

5         

Організація безготівкових роз-рахунків в народному госпо-дарстві України          

10       

4         

2         

4         

 

6         

Міжбанківські кореспондентсь-кі відносини     

12       

4         

2         

6         

 

7         

Кредитні операції, як основний вид активів комерційного банку      

12       

4         

2         

6         

 

8         

Специфічні види банківського кредитування    

10       

2         

2         

6         

 

9         

Організація обороту готівки та прогнозування касових обо-ротів в комерційних банках. Касові операції банків

12       

4         

2         

6         

 

10       

Інвестиційні операції банків         

6         

4         

-          

2         

 

11       

Інші банківські послуги     

8         

2         

-          

6         

 

12       

Міжнародні розрахунково-кре-дитні операції банків    

6         

4         

-          

2         

 

           

Всього           

108     

38       

18       

52       

Залік

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

 

1 2 3 4 5 6  Наверх ↑