3. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ, ЯК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ.

3.1 Страхові компанії,як фінансовий посередник

     Ефективність економіки залежить від багатьох складових, у тому числі від ступеня розвитку фінансових інститутів, що реалізують посередницькі функції. Фінансове розвиток значною мірою впливає на економічне зростанняМеханізм цього впливу полягає в одній з найважливіших функцій, яку виконують фінансові посередники в цілому і інститут страхування зокрема - функції зниження і розподілу ризику між безліччю економічних агентів.

     У зарубіжній літературі страхові компанії віднесені до групи фінансових посередників, тобто організацій, які є частиною фінансової системи, і переправляють кошти від кредиторів до позичальників, або від заощаджувачів до інвесторів 1.

     Фінансові посередники не просто переміщують грошові кошти та цінні папери між клієнтами, вони сприяють зниженню інформаційних витрат і загальних трансакційних витрат, підвищуючи, таким чином, ефективність використання ресурсів. Крім того, останнім часом у закордонній навчальної та наукової літературі зазначається, що фінансові посередники не лише перерозподіляють фінансові ресурси, а й здійснюють діяльність по створенню нових продуктів на фінансових ринках, на основі їх спеціалізації на кількісній оцінці ризиків, зборі, аналізі та використанні інформації . Проте страхування в ряду фінансових посередників займає особливе місце.

     Специфіка функціонування страхових організацій в якості фінансових посередників полягає в тому, що, по-перше, вони наділені специфічними родовимифункціями, які є першорядними на відміну від функцій фінансових посередників, які є для них другорядними, по-друге, страхові організації мають свою спеціалізацію і, отже, своє поле діяльності, по-третє, це наявність важливої   соціальної функції, пов'язаної із забезпеченням захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, за допомогою формування страхового фонду.

     Перетворенню страхових компаній у найвпливовіших інституційних інвесторів, рівноправних представників фінансових посередників, яким належить важлива роль у процесі перерозподілу капіталів в масштабі національних економік, сприяло поступальний еволюційний розвиток інституту страхового захисту, а так само поява нових, спочатку не властивих йому функцій, найважливішою з яких є функція акумулювання заощаджень, і трансформації їх в інвестиції.

3.2 Страхові компанії,як підприємницька діяльність

     На даному етапі розвитку страхування стає формою великого підприємництва. Розвиток страхової справи характеризується появою великих галузевих страхових компаній, виникненням державних видів страхування, накопиченням великого страхового капіталу і створенням спеціальних страхових фондів. Перехід від індивідуально-приватного до великого підприємництва відбувається в середині XIX ст., При цьому акціонерна форма зберігається, крім того, удосконалюються централізовані страхові об'єднання, такі як спілки, картелі й концерни. Передумовою для інтеграції капіталів у великі фінансово-промислові об'єднання послужила необхідність в узгодженні процесів одночасного розвитку страхової справи і промисловості.

     Поява великих страхових компаній з широкою клієнтською базою, здатних акумулювати значні за обсягами кошти відображає те, що страхування стає прибутковим видом підприємницької діяльності. У великих страхових компаній з'являється можливість використовувати ресурси страхового фонду як джерела позикових коштів та додаткового доходу від інвестицій 4.

     Таким чином, причетність страховиків до фінансових посередників, що забезпечує капіталізацію вільних коштів підприємств і населення, співвідноситься з періодом становлення і розвитку капіталістичних відносин.    На даному етапі відбувається масштабне поява і розвиток страхових організацій як посередницькихфінансових інститутів, що обумовлено головним чином розширенням товарно-грошових відносин, вивільненням грошових коштів у населення і підприємств, а також бажанням зберегти і примножити ці кошти.

     Сучасний етап розвитку діяльності страхових організацій характеризується розширенням спектра послуг, що надаються в галузі страхування життя, здоров'я, майна, відповідальності, підприємницьких та фінансових ризиків. Що сприяє перетворенню страхових компаній у впливових учасників фінансового ринку. Можна виділити декілька чинників, які мали найбільший вплив на розвиток інституту страхування в останні десятиліття, серед них: зростання доходів населення, посилення конкурентного середовища, в першу чергу з боку близьких за функціями і призначенням фінансових інститутів - пенсійних фондів, впровадження технологічних інновацій в області фінансових операцій і поява нових фінансових інструментів, ведуть до скорочення трансакційних витрат та підвищення ефективності операцій; зростання капіталізації страхових компаній; лібералізація міжнародних економічних відносин; зниження перешкод на шляху вільного руху капіталів, вихід страхування за національні кордони, набуття нею міжнародного характеру і як закономірний підсумок даного процесу - глобалізація страхового ринку 5. Всі ці чинники мали системний вплив на розвиток страхового ринку у всьому світі, в тому числі і в Україні.

     Крім того, важливою тенденцієюхарактерною для більшості економічно розвинених країн і сприяє економічної значимості страхового сектору, є зростаюча диверсифікація діяльності страховиків. Страхові компанії розширюють діапазон своїх операцій за такими напрямками:

розвиток основного продуктового ряду шляхом пропозиції клієнтам нових об'єктів страхування, підвищення привабливості умов страхових полісів;

освоєння суміжних, близьких до страхових продуктів видів операцій;

експансія в інші види фінансового бізнесу. У США і провідних країнах Європейського союзу деякі найбільш великі страхові компанії пішли по шляху максимальної універсалізації своєї діяльності за придбання непрофільних видів бізнесу - комерційних та інвестиційних банків, фінансових компаній, організації інвестиційних та пенсійних фондів.

      Зазначені обставини, сприяють перетворенню страхових організацій у впливових учасників фінансового ринку. Крім того, зміцнення зв'язків з банківськими та іншими кредитними інститутами сприяє підвищенню ефективності страхових компаній і запускає механізм позитивного зворотного зв'язку, коли зміцнення одних фінансових інститутів сприяє розвитку інших. У результаті зростає ступінь довіри економічних агентів до фінансових інновацій, що позитивно позначається на темпах і якості економічного зростання.

     Таким чином, виконання страховими організаціями їх класичних функцій, накопичення великого масиву інформації, сприяє виникненню нетрадиційних функцій страхових компаній, функцій фінансових посередників і означає, що дані інститути набувають важливий статус виробників інформації та активно залучаються до фінансування інвестиційних процесів.

ВИСНОВКИ 
Таким чином, можна зробити висновок, що виникнення страхування пов’язане з багатьма негативними явищами, подіями, що супроводжують людину протягом її життя та діяльності, вимагають захисту від посилення нею збитків.  

     Основними формами страхування в Україні є добровільне й обов’язкове. Але домінуючим є добровільне страхування, зокрема, страхування майна.

     В залежності від об’єктів страхування виділяють: майнове, особисте страхування, страхування відповідальності.

     Взаємовідносини, що виникають між страховиком і страхувальником, вимагають документального оформлення, тобто укладання договорів страхування.

     В Україні страховою діяльністю мають право займатись тільки страховики-резиденти, що обмежує можливість присутності на страховому ринку страховиків-нерезидентів. Єдина можливість присутності на страховому ринку – це участь у перестрахуванні.

      Страхові компанії маючи вільні грошові резерви мають можливість проводити інвестиційну політику.

     Страховий ринок України знаходиться в стадії розвитку, існує багато причин, що уповільнюють  його формування, серед них відсутність чіткої цілеспрямованої державної політики стосовно розвитку страхування. Завдання державних органів у цьому зв’язку виявити усі фактори, які стимулюють розвиток страхового ринку, реалізувати їхній потенціал та послабти вплив факторів, що гальмують цей процес.

     Однією з необхідних передумов розвитку страхового ринку України є відновлення довіри до страхової галузі. Ось чому слід проводити роз’яснювальну роботу серед населення про потребу й економічну діяльність страхування, інформування про стан страхового ринку і державний контроль за його діяльністю а також упроваджувати нові привабливі для населення види фінансових послуг про потребу формування фінансово стійких страхових компаній (зараз на страховому ринку України працюють 360 страхових компаній),розширення переліку страхових послуг, розвитку законодавчої: вдосконалення нормативної баз страхування, активізації ролі держави і її органів у зміцненні страхового ринку України приведення вітчизняного страхового ринку у відповідності зі світовими стандартами.

 

1 2 3 4  Наверх ↑