Прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у 2011 рощ

Демограф1чш i соц1адьи1 групи населения

Розм1р прожиткового м1н1муму

01.01.2011­31.01.2011

01.04.2011­30.06.2011

01.10.2011­30.11.2011

01.12.2011­31.12.2011

Д1ти в1ком до 6 роюв

816 грн

832 грн

853 грн

870 грн

Д1ти в1ком в1д 6

 

 

 

 

до 18 роюв

977 грн

997 грн

1022 грн

1042 грн

Працездатн1 особи

941 грн

960 грн

985 грн

1004 грн

Особи, яю втратили

 

 

 

 

працездатнхсть

750 грн

764 грн

784 грн

800 грн

Загальний показник

894 грн

911 грн

934 грн

953 грн

 

Отже, не дивлячись на те, що прожитковий мшмум iз року в рш зростае, вш ледве забезпечуе первиннi або фiзiологiчнi потреби людини та практично ^норуе соцiальнi потреби, як е неввд'емною складовою гiдного життя.

Аналiз показнишв прожиткового мiнiмуму та мшмально! зароб^но! плати свiдчить про те, що система сощального захисту та сощального забезпечення в Украш не ввдповвдае европейським стандартам. Незважаючи на зростання цих показникiв, !х спiввiдношення залишаеться далеким вiд стандартiв Свропейсько! сощально! хартй (переглянуто!), вiдповiдно до вимог яко! мiнiмальна заробiтна плата повинна становити не менше нiж 2,5 прожиткового мшмуму [14, с. 91].

Сощальт потреби найбiльш соцiально незахищених категорiй населення в Украш задовольняються недостатньою мiрою: високий рiвень бвдносп, особливо у сiм'ях iз дтми та сiм'ях з iнвалiдами або непрацюючими особами працездатного вiку, свiдчить про недостатню ефективнiсть механiзмiв сощально! пiдтримки з боку держави найбшьш соцiально незахищених категорiй населення [14, с. 100-101].

Висновки. Таким чином, найважлившим напрямом соцiально-економiчноl полiтики уряду та держави повинно бути досягнення стшко! позитивно! динамiки добробуту населення на основi збiльшення платоспроможного попиту, зокрема пiдвищення заробгтно! плати працюючого населення.

Необхiдною постае розробка системи сощальних стандарт!в, яка б дшсно забезпечувала гiдний рiвень життя населення та ввдповвдала европейським стандартам, при цьому й запровадження мае передбачати поступовi етапи досягнення цих стандарпв протягом кшькох рошв окремо для кожно! категорй населення. З огляду на це в основу розрахунку допомог необхщно закласти не прожитковий мшмум, як це визначаеться в дшчих соцiальних законах, а сощальт стандарти [2].

Також необхiдно встановити реальний прожитковий мшмум, удосконалити методику його визначення, яка мае узгоджуватися iз соцiально-економiчними умовами, що змiнюються в краш, а також з необхвдтстю переходу до мiжнародних стандарпв в умовах зростаючо! глобалiзацil [5, с. 7].

Перспективи подальших розв\док. Для подальших розввдок доцiльним е комплексне до^дження щодо соцiального забезпечення населення Украши в умовах свгтово!" фiнансово-економiчноl кризи.

1 2 3  Наверх ↑