Система національних рахунків та її основні показники.

Баланс народного господарства представляє собою систему (джерела надходження мат.благ та їх використання) економічних таблиць та показників,призначених для відображення в узагальненому вигляді конкретних характеристик процесу суспільного відтворення та його результатів, основних співвідношень та пропорцій в економіці, руху суспільного продукту, співвідношення матеріальних  і трудових потреб, ресурсів господарства у їх взаємозв‘язку в галузевій та соціальній структурах. Система БНГ не враховує в повному обсязі діяльність невиробничої сфери, сфери нематеріальних послуг,фінансовий процес відтворення, держ.бюджет, кредит та ін., у зв‘язку з цим важливим є запровадження СНР, яка розглядає економіку як єдине ціле, дозволяє дати загальну оцінку результатів діяльності по всьому нар.госп. на всіх рівнях функціонування економічного механізму. Основною метою СНР (сукупність показників послідовного та взаємопов‘язаного опису найважливіших процесів та явищ економіки: виробництва,споживання,нагромадження капіталу,фінансів,доходу) є інформаційне забезпечення комплексного і багатостороннього аналізу процесу створення та використання нац.продукту і національного доходу. Показники СНР:  валовий національний продукт (ВНП)- вироблений протягом року сукупний обсяг кінцевих товарів та послуг( без проміжних),виражений в грошах; валовий внутрішній продукт (ВВП) – враховуються вартість кінцевих товарів і послуг вироблених всередині країни,що не залежить від того,хто є їх власником; чистий національний продукт (ЧНП) = ВНП – амортизація; національний дохід (НД) - сукупний дохід ,який заробляють власники факторів виробництва:власники праці(зар.плата найманих робітників), власики капіталу(прибуток і процент), власники землі(зем.рента)=ЧНП - непрямі податки; особистий дохід (ОД) - дорівнює НД,але за вирахуванням внесків на соц.страхування,податку на прибуток,нерозподілених прибутків корпорацій,з додаванням трансфертних платежів; особистий дохід до використання(ОДВ) обчислюється як особистий дохід за вирахуванням індивідуальних податків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑