Структура світового ринку:

1)                 за регіональною структурою світового ринку розрізняють ринки окремих країн або їх угруповань;

2)                 за товарною (галузевою) структурою світового ринку виділяють окремі товарні ринки, які відповідають ринку певного товару або його частини; розрізняють три основних групи товарів – готові вироби, сировину і напівфабрикати, послуги;

3)                за соціально-економічною структурою світового ринку розрізняють ринки промислово розвинутих країн (ПРК), країн, що розвиваються (КР) та країн з перехідною економікою (КПЕ).

Товарна структура міжнародної торгівлі:

Торгівля готовими виробами:

-                     машини та обладнання; - побутові промислові вироби;

-                      інші готові вироби.

Торгівля сировиною та напів-фабрикатами:

-              паливо;

-              промислова сировина;

-              сільсько-господарські та лісові товари

Торгівля послугами:

-               подорожі;

-              транспортні послуги;

-               інші ділові послуги (фінансові, інформаційні, будівництва, зв’язку тощо).

Сучасні особливості товарної структури МТ:

1)                зростає частка готових виробів і зменшується питома вага сировини та продовольства, крім палива.

Причини зменшення частки сировини в міжнародній торгівлі:

-              розширення виробництва синтетичних матеріалів;

-              більше використання ресурсів вітчизняної сировини;

-              поглиблення ступеню переробки сировини;

-              перехід на ресурсозбережні технології

2) зростають масштаби обміну напівфабрикатами, проміжними виробами, деталями (1/3 імпорту і 3/5 торгівлі машинами та обладнанням припадає на діяльності міжнародних корпорацій та поглиблення міжнародної спеціалізації.

3) зменшується попит на продовольство у світовій торгівлі (країни-імпортери налагоджують виробництво продовольства на своїй території, використовуючи нові технології).

Географічна структура світової торгівлі представлена групами розвинутих країн, країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑