Міжнародна передача технології: сутність, основні форми та суб’єкти світового ринку технології.

Технологія - це комплекс наукових і технічних знань про методи виробництва, його організацію та управління.

Технологія – це сукупність знань про використання чи удосконалення машин і обладнання, які забезпечують обробку, виготовлення, зміну стану, якості чи форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, а також сукупність знань про реалізацію продукції.

Міжнародний трансфер технологій (МТТ) – це міждержавне переміщення науково - технологічних досягнень і виробничого досвіду на комерційній або безготівковій формі.

МТТ- це комплекс міжнародний процесів та відносин між іноземними контрагентами з проводу використання результатів науково- технічного досягнення ,які мають наукову та\або практичну цінність.

Носіями технологій можуть виступати:

1.                Високотехнологічні товари та деякі послуги. У цьому випадку МТТ здійснюється у вигляді міжнародної торгівлі цими товарами та послугами

2.                Капітал. МТТ може здійснюватись у вигляді міжнародного переміщення ПІІ, якщо їх форма це поставка самої технології або машин.

3.                Висококваліфікована робоча сила

МТТ може здійснюватись

1.                У «чистому» вигляді : торгівля ліцензіями, патентами, ноу-хау

2.                У вигляді торгівлі високотехнологічними товарами і русі факторів виробництва

Причини формування та розвитку світового ринку технологій (СРТ)

На рівні країн: Нерівність поширення науково- технічних знань між країнами світу

На рівні підприємств: Придбання нової технології сприяє подоланню технологічної відсталості, вирішенню конкретних економічних, науково- технічних проблем.

Об’єкти МТТ

1.                Де технологія представлена в уречевленій формі, за коефіцієнтом технологічної місткості розрізняють:

·                   Високотехнологічні товари ( аерокосмічна промисловість, комп’ютерна техніка, літакобудування, електротехніка)

·                   Середньо технологічна місткість товарів ( автомобільна продукція, промислова продукція)

·                   Низько технологічна місткість ( буд. Матеріали, харчова, текстильна промисловість тощо)

2.                Об’єкти, де технологія представлена в не уречевленому вигляді:

·                   Позаринкові форми ( інфор. Масиви друкованої періодики,  знання, достід, інформація з Інтернету)

·                   Потенційно ринкові ( патенти ноу-хау, авторське правао)

·                   Ринкові форми ( ліцензії, франчайзинг тощо)

Суб’єкти МТТ

На мегарівні:

-                     Інтеграційні об’єднання держав

-                     Міжнародні організації

На макрорівні:

-                     Державні органи

На мезорівні

-                     ТНК

-                     Потужні національні підприємства

-                     Технопарки

На мікрорівні

-                     Винахідники

-                     Власники технології

-                     Покупці посередники

-                     Інформаційні мережі

-                     Консультанти

-                     Наукові установи

Форми МТТ

1.                Не комерційна ( безоплатна): науково-технічні публікації, виступи на конференціях і симпозіумах, відвідування наукових установ, виставок, конференцій, підприємств; обмін науковими досягненнями, промислове шпигування.

2.                Комерційна форма: передача технологій за ліцензійними угодами, надання інжинірингових, франчайзингових, лізингових послуг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑