ТЕМА 11. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

1. Характеристика виробництва в бюджетних установах.

2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень.

3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових) сільських господарств.

4. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками.

Використані джерела

1. Методичні рекомендації щодо застосування Положення № 16 "Витрати" при визначенні вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що затверджено Наказом міністерства освіти і науки від 13.03.2001 року № 19.

2. Положення про договори на створення науково-технічної продукції, що затверджена Постановою Державного комітету СРСР з науки і техніки від 19.11.87. № 435.

3. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Підручник. - Київ: КНЕУ, 2003. - 483 с.

1. Характеристика виробництва в бюджетних установах

Поняття виробництва в бюджетних установах має свою специфіку, оскільки виробничими підрозділами виступають окремі види виробництв по створенню матеріальних чи інтелектуальних цінностей в порядку виконання основного призначення установи. Так виробничими підрозділами вважаються колектив науковців, що виконують науково-дослідні роботи за господарськими договорами, учбові майстерні, підсобні сільські господарства.

В цих підрозділах створюється продукція, яка є готовою до використання. Вона може продаватись, передаватись на потреби установи чи інше.

Характерним для обліку виробництва є поділ витрат на прямі та непрямі.

Прямі - це такі витрати, які можна безпосередньо віднести на собівартість вироблюваної продукції.

Непрямі - це такі, які не можна прямо віднести на собівартість вироблюваної продукції, а тому вони попередньо збираються на окремому рахунку, а потім розподіляються між видами продукції, пропорційно базі розподілу.

Крім того витрати відображаються за статтями витрат. Зважаючи на специфіку та різноманітність діяльності установ вона може бути різною, і відповідно до стандарту 16 "Витрати" вони встановлюються установою самостійно.

Для обліку процесу відображення виробничих витрат та формування собівартості виробленої продукції призначений рахунок 82 "Виробничі витрати", що має відповідні субрахунки. По дебету його відображаються витрати, а по кредиту - надходження продукції, переданих замовникам виконаних робіт.

Для обліку доходів отриманих від реалізації продукції та послуг призначений рахунок 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт".

Грошові кошти, що їх отримують від реалізації ви робленої продукції та послуг відносяться до власних надходжень по групі "Кошти отримані як плата за послуги".

Фінансові результати визначаються на рахунку 72 та в кінці року списуються на результати виконання кошторису по спеціальному фонду (рахунок 432).

2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень

Виробничі навчальні майстерні утворюються з метою виконання відповідних функцій з трудової підготовки контингенту учнів. Профіль роботи виробничих майстерень визначають вищі органи управління, беручи до уваги місцеві можливості, умови та педагогічну доцільність конкретного виду праці.

Майстерні можуть утримуватись за рахунок загального та спеціального фонду, відповідно до кошторисів.

Для обліку витрат та отримання готових виробів призначений рахунок 821 "Витрати виробничих навчальних майстерень". По дебету обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції чи надання послуг. Залишок субрахунку 821 означає суму витрат незавершеного виробництва. По дебету цього рахунку відображаються такі прямі витрати:

- витрати на матеріали;

- витрати на оплату праці виробничих працівників;

- відрахуваня на соціальні заходи;

- витрати на електроенергію;

- інші прямі витрати.

Непрямі витрати попередньо обліковуються на рахунку 826, а в кінці місяця розподіляються між видами продукції чи виробів пропорційно прямій оплаті праці, матеріальним витратам чи всім прямим витратам.

До непрямих витрат по виробничих майстернях належать витрати:

- зарплата обслуговуючого персоналу, відрахування на соціальні заходи, оренда приміщень, поточний ремонт приміщень та інші.

Об'єктом обліку є партія однорідних виробів.

Аналітичний облік ведеться за об'єктами обліку (видами виробів чи партіями виробів) і статтями витрат у багатографних книгах чи картках (ф. № 283).

Продукцію виробничих майстерень оприбутковують за фактичною собівартістю, тому розрахунки по визначенню фактичної собівартості одержаних готових виробів визначають щомісяця, складаючи при цьому калькуляційні розрахунки.

Калькуляційною одиницею є одиниця продукції чи виріб.

Собівартість закінчених виробництвом виробів буде становити:

- сума незавершеного виробництва на початок місяця,

- плюс сума витрат поточного місяця

- мінус сума незавершеного виробництва на кінець місяця. Отриману продукцію оприбутковують на рахунок 24 "Готова

продукція", субрахунок 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень".

Для обліку реалізації виробів призначений рахунок 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень". Він є порівняльним і призначений для визначення фінансового результату від реалізації продукції виробничих майстерень. На суму реалізованої продукції кредитується рахунок 241 та дебетується рахунок 721. Кредитовий залишок означає прибуток і по закінченні року списується на рахунок 432.

Для обліку розрахунків з реалізації виробів використовують рахунок 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень".

Таблиця 62

Кореспонденції рахунків

Зміст запису

3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових) сільських господарств

Сільськогосподарські підрозділи, що є на балансі бюджетної установи виробляють сільськогосподарську продукцію і частково забезпечують її потреби в продуктах харчування.

Для обліку виробничого процесу призначений рахунок 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств.

По дебету цього рахунку на протязі бюджетного відображаються прямі виробничі витрати. Непрямі відображаються на рахунку 826, які розподіляються по закінченні року.

Облік організується за галузями: землеробство та тваринництво. Об'єктами обліку витрат у рослинництві є окремі культури (групи культур), а в тваринництві - окремі групи тварин.

Прямі витрати відносять безпосередньо на об'єкти обліку за статтями витрат, а непрямі відносяться на протязі року на рахунок 826 за статтями витрат, а по закінчення року розподіляються між видами продукції пропорційно до вартості продукції в цінах реалізації чи плановій собівартості.

На протязі року продукцію с-г виробництва оприбутковують за плановою собівартістю, а по закінченні року визначають її фактичну собівартість, при цьому спочатку визначають собівартість продукції рослинництва, а потім тваринництва. Методи калькулювання використовують загальноприйняті.

При складанні калькуляційних розрахунків спочатку із всієї суми витрат виокремлюють суму витрат під урожай майбутнього року - це буде сума незавершеного виробництва, а решта суми буде становити фактичну собівартість продукції. Калькуляційну різницю списують в дебет рахунку 251 або ж на ті рахунки куди була витрачена продукція.

Таблиця 63

Кореспонденції рахунків з обліку сільськогосподарського виробництва

Зміст запису

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑