ТЕМА 10. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1. Організація обліку операцій з централізованого постачання.

Використані джерела

1. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей. Наказ ДКУ від 16 грудня 2002 року № 232.

1. Організація обліку операцій з централізованого постачання

Централізоване постачання матеріальних цінностей може відбуватись за рахунок:

- загального фонду,

- інших надходжень спеціального фонду,

- власних надходжень спеціального фонду.

Крім того централізовані постачання може здійснювати бюджетна установа або ж госпрозрахункова.

Від цього залежить відображення в обліку цих операцій.

Проте у всіх випадках взаємовідносини між головним розпорядником бюджетних коштів, установою - замовником та установою - закупником, а також такої, що має статус госпрозрахункової організації, регулюються угодою про централізоване постачання або ж іншим відомчим документом з цього питання.

Бухгалтерський облік таких операції ведеться на єдиному балансі, але з метою контролю за такими операціями установа закупник та замовник може вести окремий облік таких матеріальних цінностей на окремих субрахунках. За рішенням установи може вестись окремий меморіальний ордер.

Звірку розрахунків слід здійснювати щоквартально і обов'язково перед складанням річного звіту.

1. Централізоване постачання здійснюється бюджетною установою за рахунок коштів загального фонду та інших надходжень спеціального фонду. В даному випадку інші надходження спеціального фонду є такими, що отримані в якості перерозподілених власних коштів.

В цьому випадку видатки здійснюються виключно на підставі кошторису складеного і затвердженого за вимогами, встановленими КМУ та Міністерством фінансів.

На основі кошторису установі-закупнику перераховуються кошти на окремий рахунок в казначействі і ці кошти використовуються на закупівлю матеріальних цінностей за договором централізованої поставки.

Передаються закуплені матеріальні цінності установі-замовнику на безоплатній основі. (оскільки ці витрати вже оплачені з державного бюджету).

На використані установою-замовником матеріали та запаси уста-нові-закупнику передається примірник Акта на списання таких матеріалів.

Відображення в обліку таких операцій оформляється такими кореспонденціями.

Таблиця 59

Кореспонденції рахунків з обліку централізованого постачання матеріальних цінностей

Зміст операції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑